บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสำหรับชาวต่างชาติ

บัญชีนี้เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่อยู่อาศัยหรือทำงานอยู่ในประเทศไทย และต้องการแลกเปลี่ยนและออมเงินรายได้เป็นสกุลเงินต่างประเทศ
หรือชาวต่างชาติที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณในประเทศไทย และต้องการถือเงินโอนที่ได้รับจากต่างประเทศไว้ในสกุลเงินต่างประเทศ โดยไม่ต้องการ
แลกเปลี่ยนเป็นบาทในทันที

สรุปคุณสมบัติสำคัญ

แหล่งที่มาของเงิน

เงื่อนไขการฝากเงิน

เงื่อนไขการถอนเงิน

เมื่อซื้อเงินสกุลต่างประเทศด้วยเงินบาท

ยอดรวมที่
ฝากได้

เมื่อถอนเงินบาท

เมื่อถอนหรือโอนเงินในสกุลเงินต่างประเทศ

รายได้ในสกุลเงินต่างประเทศ
เช่น เงินบำนาญที่ได้รับจากหน่วยงานรัฐบาล

รายได้ในสกุลเงินบาท
เช่น เงินเดือน

• สำหรับธุรกรรมมูลค่า
  ต่ำกว่า 50,000
  ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ
  สกุลเงินอื่นเทียบเท่า
  ท่านเพียงระบุแหล่ง
  ที่มาของรายได้ในใบ
  คำขอใช้บริการ โดย
  ไม่ต้องแสดงหลักฐาน
  ใดๆ ประกอบ
• สำหรับธุรกรรมมูลค่า
  ตั้งแต่ 50,000
  ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ
  สกุลเงินอื่นเทียบเท่า
  ท่านต้องแสดง
  เอกสารแสดงแหล่ง
  ที่มาของรายได้ เช่น
  จดหมายรับรองเงิน
  เดือนจากนายจ้าง

ไม่จำกัด

ไม่ต้องแสดงเอกสารใดๆ หากเป็นการถอนเงินเพื่อนำไปฝากเข้าบัญชีเงินบาทของตนเอง

หากถอนเงินบาทเพื่อนำไปฝากเข้าบัญชีบุคคลอื่น ต้องแสดงเอกสารแจ้งวัตถุประสงค์การชำระเงิน เช่น 
• ใบเสร็จจากโรงพยาบาล
• ชำระค่าหุ้น
• อสังหาริมทรัพย์

ไม่ต้องแสดงเอกสารใดๆ


รายละเอียดบัญชี

บัญชีกระแสรายวัน

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

บัญชีเงินฝากประจำ

สกุลเงินที่
รับฝาก
• ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)
• ยูโร (EUR)
• ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)
รับฝากทั้ง 14 สกุลเงิน
การจ่ายดอกเบี้ย ไม่มีดอกเบี้ย

• จ่ายเข้าบัญชีปีละ 2 ครั้งใน
   เดือนมิถุนายน และธันวาคม
• จ่ายดอกเบี้ยตามอัตรา
   ดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่าง
   ประเทศประจำวันที่ธนาคาร
   กำหนด

• จ่ายตามเวลาที่ครบกำหนดการ
   ฝากเงิน 1, 3, 6, 9 และ 12 เดือน
• จ่ายดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงิน
   ฝากเงินตราต่างประเทศที่ธนาคาร
   กำหนด ณ วันฝากเงิน
• กรณีถอนก่อนกำหนด
  - ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่
    จ่ายดอกเบี้ย
  - ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือน จ่าย
    ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยบัญชี
    เงินฝากสะสมทรัพย์ ณ วันฝาก

การหักภาษีดอกเบี้ย ณ
ที่จ่าย
ไม่เสียภาษี

15% สำหรับบุคคลธรรมดา

(กรณีได้รับดอกเบี้ยเกิน 10,000 บาทต่อปี หากท่านมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรท่านจะได้รับยกเว้นภาษีเมื่อได้รับดอกเบี้ยไม่เกิน 20,000 บาท
ต่อปี)

15% สำหรับบุคคลธรรมดา

การฝากเงิน
 • ธนบัตรต่างประเทศ
 • เช็คและดร๊าฟท์
 • เช็คเดินทางต่างประเทศ
 • คำสั่งโอนเงินจากต่างประเทศผ่าน SWIFT หรือ Telex
 • ตั๋วสินค้าออก (ที่เรียกเก็บเงินจากต่างประเทศได้แล้ว)
 • เงินบาทโดยผู้ฝากนำมาซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญชี

เงื่อนไขการฝากเงิน

 • ฝากเงินได้ที่สาขาที่เปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศไว้เท่านั้น (สำหรับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสำนักงานใหญ่สามารถใช้บริการผ่านสาขา ต่างจังหวัดที่เปิดให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้)
 • การนำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญชีจำนวนเงินตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า ลูกค้าต้องแสดงเอกสารหลักฐานดังนี้
  • เอกสารที่มาของเงินบาท เช่น หนังสือรับรองรายได้จากนายจ้างในประเทศไทย
  • แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Transaction Form) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม )
การถอนเงิน
 • ธนบัตรต่างประเทศ
 • เช็คและดร๊าฟท์
 • เช็คเดินทางต่างประเทศ
 • คำสั่งโอนเงินไปต่างประเทศผ่าน SWIFT หรือ Telex
 • ตั๋วสินค้าเข้า
 • เงินบาท

เงื่อนไขการถอนเงิน

 • ถอนเงินได้ที่สาขาที่เปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศไว้เท่านั้น (สำหรับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสำนักงานใหญ่ สามารถใช้บริการผ่านสาขาต่างจังหวัดที่เปิดให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้)
 • กรุณาแจ้งธนาคารล่วงหน้า เมื่อต้องการถอนเงินเป็นธนบัตรต่างประเทศ
 • การถอนเงินเพื่อรับเป็นเงินบาทฝากเข้าบัญชีตนเอง ไม่ต้องแสดงเอกสารหลักฐาน กรณีจำนวนเงินตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า ลูกค้าต้องกรอก "แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ" (Foreign Exchange Transaction Form) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม )
ยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำเฉลี่ยต่อเดือน 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่าต่อยอดเงินฝากแต่ละยอด
ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า หากยอดเงินคงเหลือโดยเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ: ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดก่อนใช้บริการ
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone