บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่มีแหล่งเงินจากต่างประเทศ

หากท่านมีรายได้จากต่างประเทศและต้องการเก็บเงินจำนวนนั้นไว้ในสกุลเงินต่างประเทศ บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่มีแหล่งเงินจากต่างประเทศ (Special FCD) ช่วยให้ท่านเก็บเงินรายได้ไว้ในบัญชีได้อย่างไม่จำกัดจำนวน บัญชีนี้เหมาะกับนักธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ
เป็นเงินสกุลต่างประเทศ

สรุปคุณสมบัติสำคัญ

แหล่งที่มาของเงิน

เงื่อนไขการฝากเงิน

เงื่อนไขการถอนเงิน

แสดงหลักฐานภาระค่าใช้จ่ายในอนาคต

ยอดรวมที่
ฝากได้

เมื่อถอน
เงินบาท

เมื่อถอนหรือโอนเงินในสกุลเงิน
ต่างประเทศ

รายได้ในสกุลเงิน
ต่างประเทศ
เช่น
• รายได้จากการ
  ส่งออก
• รับเงินกู้จากต่าง
  ประเทศ
• เงินช่วยเหลือ
  ครอบครัว หรือ
  เงินเดือน
ไม่ต้องแสดง
หลักฐานใดๆ

ไม่จำกัด

ไม่ต้องแสดง
หลักฐานใดๆ

• สำหรับธุรกรรมมีมูลค่าต่ำกว่า 50,000
  ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า
  ท่านเพียงระบุวัตถุประสงค์ของธุรกรรมลง
  ในใบคำขอใช้บริการ โดยไม่ต้องแสดง
  หลักฐานใดๆ ประกอบ
• การถอนเงินตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์
  สหรัฐฯ หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า ท่านจะ
  ต้องแสดงหลักฐานภาระค่าใช้จ่ายใน
  อนาคตในสกุลเงินต่างประเทศ (เช่น ใบ
  เรียกเก็บเงิน หรือสัญญาเงินกู้)
  


รายละเอียดบัญชี

บัญชีกระแสรายวัน

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

บัญชีเงินฝากประจำ

สกุลเงินที่
รับฝาก
• ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)
• ยูโร (EUR)
• ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)
รับฝากทั้ง 14 สกุลเงิน
การจ่ายดอกเบี้ย ไม่มีดอกเบี้ย • จ่ายเข้าบัญชีปีละ 2 ครั้งใน
   เดือนมิถุนายน และธันวาคม
• จ่ายดอกเบี้ยตามอัตรา
   ดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่าง
   ประเทศประจำวันที่ธนาคาร
   กำหนด

• จ่ายตามเวลาที่ครบกำหนดการ
   ฝากเงิน 1, 3, 6, 9 และ 12 เดือน
• จ่ายดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงิน
   ฝากเงินตราต่างประเทศที่ธนาคาร
   กำหนด ณ วันฝากเงิน
• กรณีถอนก่อนกำหนด
   - ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่
     จ่ายดอกเบี้ย
   - ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือน จ่าย
     ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยบัญชี
     เงินฝากสะสมทรัพย์ ณ วันฝาก

การหักภาษีดอกเบี้ย ณ
ที่จ่าย
ไม่เสียภาษี

15% สำหรับบุคคลธรรมดา

(หากท่านมีหมายเลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากรท่านจะได้รับ
ยกเว้นภาษีเมื่อได้รับดอกเบี้ย
ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี)

15% สำหรับบุคคลธรรมดา
การฝากเงิน
 • เช็คและดร๊าฟท์
 • เช็คเดินทางต่างประเทศ
 • คำสั่งโอนเงินจากต่างประเทศผ่าน SWIFT หรือ Telex
 • ตั๋วสินค้าออก (ที่เรียกเก็บเงินจากต่างประเทศได้แล้ว)

เงื่อนไขการฝากเงิน

 • ฝากเงินได้ที่สาขาที่เปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศไว้เท่านั้น (สำหรับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสำนักงานใหญ่สามารถใช้บริการผ่านสาขาต่าง จังหวัดที่เปิดให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้)
 • การฝากจำนวนเงินตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า ลูกค้าต้องกรอก "แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ" (Foreign Exchange Transaction Form) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม )
การถอนเงิน
 • ธนบัตรต่างประเทศ
 • เช็คและดร๊าฟท์
 • เช็คเดินทางต่างประเทศ
 • คำสั่งโอนเงินไปต่างประเทศผ่าน SWIFT หรือ Telex
 • ตั๋วสินค้าเข้า
 • เงินบาท

เงื่อนไขการถอนเงิน

 • ไม่มีสมุดเช็คสำหรับบัญชีกระแสรายวัน
 • ถอนเงินได้ที่สาขาที่เปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศไว้เท่านั้น (สำหรับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสำนักงานใหญ่สามารถใช้บริการผ่านสาขาต่างจังหวัดที่เปิดให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้)
 • กรุณาแจ้งธนาคารล่วงหน้า เมื่อต้องการถอนเงินเป็นธนบัตรต่างประเทศ
 • การถอนเงินทุกรูปแบบจำนวนเงินตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า ลูกค้าต้องกรอก "แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ" (Foreign Exchange Transaction Form) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม )
การโอนเงินระหว่างบัญชี สามารถโอนเงินระหว่างบัญชีที่มีชื่อเจ้าของเดียวกันเท่านั้น
ยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำเฉลี่ยต่อเดือน 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่าต่อยอดเงินฝากแต่ละยอด
ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า หากยอดเงินคงเหลือโดยเฉลี่ยต่อเดือน
ต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ: ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดก่อนใช้บริการ
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone