บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่มีแหล่งเงินจากในประเทศหรือต่างประเทศ

หากท่านมีรายได้เป็นเงินสกุลต่างประเทศจากธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และต้องการเก็บเงินไว้ในสกุลเงินต่างประเทศ ท่านสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภท Domestic Special FCD หรือประเภท Domestic FCD เพื่อใช้บริหารรายได้จากการส่งออกและรายได้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ

สรุปคุณสมบัติสำคัญ

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ประเภท Domestic Special FCD และประเภท Domestic FCD แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในรายละเอียดเกี่ยวกับ
ยอดรวมสูงสุดที่ฝากได้และข้อกำหนดในการแสดงหลักฐานแจ้งภาระค่าใช้จ่ายในอนาคต

ประเภทบัญชี

แหล่งที่มาของเงิน

เงื่อนไขการฝากเงิน

เงื่อนไขการถอนเงิน

แสดงหลักฐานภาระค่า
ใช้จ่ายในอนาคต

ยอดรวมที่
ฝากได้

เมื่อถอน
เงินบาท

เมื่อถอนหรือโอนเงินในสกุลเงินต่างประเทศ

Domestic FCD

รายได้ในสกุลเงินต่างประเทศ เช่น
• รายได้จากการ
  ส่งออก
• รับเงินกู้จากต่าง
  ประเทศ
• เงินช่วยเหลือ
  ครอบครัว หรือให้
  เป็นของขวัญ

รายได้ในสกุลเงินบาท
จากเงินฝากหรือเงินกู้

ต้องแสดงหลักฐานภาระค่าใช้จ่ายในอนาคต เช่น 
• เอกสารยืนยันการ
  ศึกษาของบุตรหลานใน
  ต่างประเทศ
• สัญญาเงินกู้จากต่าง
  ประเทศ
• ใบเรียกเก็บเงินหรือตั๋ว
  สินค้าจากต่างประเทศ
  (Bill for Collection)
ไม่จำกัดจำนวน ตามหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตราต่างประเทศในอนาคต ไม่ต้องแสดงหลักฐานใดๆ

• สำหรับธุรกรรมมี
  มูลค่าต่ำกว่า
  50,000 ดอลลาร์
  สหรัฐฯ หรือสกุล
  เงินอื่นเทียบเท่า
  ท่านเพียงระบุ
  วัตถุประสงค์ของ
  ธุรกรรมลงในใบ
  คำขอใช้บริการ
  โดยไม่ต้องแสดง
  หลักฐานใดๆ
  ประกอบ
• การถอนเงินตั้งแต่
  50,000 ดอลลาร์
  สหรัฐฯ หรือสกุล
  เงินอื่นเทียบเท่า
  ท่านจะต้องแสดง
  หลักฐานภาระค่าใช้
  จ่ายในอนาคตใน
  สกุลเงินต่าง
  ประเทศ (เช่น ใบ
  เรียกเก็บเงิน หรือ
  สัญญาเงินกู้)

Domestic Special FCD ไม่ต้องแสดงหลักฐานใดๆ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า


รายละเอียดบัญชี

บัญชีกระแสรายวัน

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

บัญชีเงินฝากประจำ

สกุลเงินที่
รับฝาก
• ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)
• ยูโร (EUR)
• ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)
รับฝากทั้ง 14 สกุลเงิน
การจ่ายดอกเบี้ย ไม่มีดอกเบี้ย

• จ่ายเข้าบัญชีปีละ 2 ครั้งใน
   เดือนมิถุนายน และธันวาคม
• จ่ายดอกเบี้ยตามอัตรา
   ดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่าง
   ประเทศประจำวันที่ธนาคาร
   กำหนด

• จ่ายตามเวลาที่ครบกำหนดการ
   ฝากเงิน 1, 3, 6, 9 และ 12 เดือน
• จ่ายดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงิน
   ฝากเงินตราต่างประเทศที่ธนาคาร
   กำหนด ณ วันฝากเงิน
• กรณีถอนก่อนกำหนด
  - ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่
    จ่ายดอกเบี้ย
  - ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือน จ่าย
    ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยบัญชี
    เงินฝากสะสมทรัพย์ ณ วันฝาก

 

การหักภาษีดอกเบี้ย ณ
ที่จ่าย
ไม่เสียภาษี

15% สำหรับบุคคลธรรมดา

(หากท่านมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรท่านจะได้รับยกเว้นภาษีเมื่อได้รับดอกเบี้ยไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี)

15% สำหรับบุคคลธรรมดา

การฝากเงิน
 • ธนบัตรต่างประเทศ
 • เช็คและดร๊าฟท์
 • เช็คเดินทางต่างประเทศ
 • คำสั่งโอนเงินจากต่างประเทศผ่าน SWIFT หรือ Telex
 • ตั๋วสินค้าออก (ที่เรียกเก็บเงินจากต่างประเทศได้แล้ว)
 • เงินบาทโดยผู้ฝากนำมาซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญชี

เงื่อนไขการฝากเงิน

 • ฝากเงินได้ที่สาขาที่เปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศไว้เท่านั้น (สำหรับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสำนักงานใหญ่สามารถใช้บริการผ่านสาขาต่างจังหวัดที่เปิดให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้)
 • การฝากด้วยธนบัตรต่างประเทศ ฝากได้ไม่เกินวันละ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า ตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และลูกค้าต้องกรอก "หนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ"
  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม )
 • การฝากเงิน จำนวนเงินตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า ลูกค้าต้องกรอก "แบบการทำ
  ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ" (Foreign Exchange Transaction Form) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
 • การนำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญชี ลูกค้าต้องกรอก "หนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ" (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม )
การถอนเงิน
 • ธนบัตรต่างประเทศ
 • เช็คและดร๊าฟท์
 • เช็คเดินทางต่างประเทศ
 • คำสั่งโอนเงินไปต่างประเทศผ่าน SWIFT หรือ Telex
 • ตั๋วสินค้าเข้า
 • เงินบาท

เงื่อนไขการถอนเงิน

 • ไม่มีสมุดเช็คสำหรับบัญชีกระแสรายวัน
 • ถอนเงินได้ที่สาขาที่เปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศไว้เท่านั้น (สำหรับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสำนักงานใหญ่สามารถใช้บริการผ่านสาขา ต่างจังหวัดที่เปิดให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้)
 • กรุณาแจ้งธนาคารล่วงหน้า เมื่อต้องการถอนเงินเป็นธนบัตรต่างประเทศ
 • การถอนเงินจำนวนเงินตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า ลูกค้าต้องกรอก "แบบการทำ
  ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ" (Foreign Exchange Transaction Form) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม )
การโอนเงินระหว่างบัญชี สามารถโอนเงินระหว่างบัญชีที่มีชื่อเจ้าของเดียวกันเท่านั้น
ยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำเฉลี่ยต่อเดือน 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่าต่อยอดเงินฝากแต่ละยอด
ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า หากยอดเงินคงเหลือโดยเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ: ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดก่อนใช้บริการ
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone