บัญชีเงินฝากขวัญบัวหลวง

บัญชีเงินฝากที่ให้ท่านอุ่นใจด้วยความ
คุ้มครองจากวงเงินเอาประกันที่สูงถึง
10 เท่าของยอดเงินฝาก ในอัตราเบี้ยประกันที่ต่ำเป็นพิเศษ

ด้วยบัญชีเงินฝากขวัญบัวหลวง ท่านสามารถสร้างหลักประกันเพื่อคนที่ท่านรักด้วยการคุ้มครองที่เพิ่มค่าจาก
เงินฝากได้ถึง 10 เท่า

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับธนาคาร ให้วงเงินคุ้มครองที่สูง และคิดเบี้ยประกันชีวิตในอัตราต่ำ มีประเภทของความคุ้มครองให้ท่านเลือกได้ทั้งเงินฝากประจำที่คุ้มครองกรณีอุบัติเหตุ และเงินฝากสะสมทรัพย์ที่คุ้มครองทุกกรณี วงเงินเอาประกันสูงสุด 5 ล้านบาทสำหรับบัญชีเงินฝากประจำและ 2 ล้านบาทสำหรับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

จุดเด่นของกรมธรรม์ประกันชีวิต

 • คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชม.
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ไม่จำกัดอาชีพ 
 •  เบี้ยประกันต่ำ
 • ธนาคารกรุงเทพจะเป็นผู้รับผิดชอบในการนำส่งเบี้ยประกันให้กับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
  ให้ท่าน

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ขวัญบัวหลวง

 • สามารถใช้บัตรบัวหลวงเอทีเอ็มหรือบัวหลวงพรีเมียร์ทำธุรกรรมผ่านเครื่อง ATM ได้
 • ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้
 • เจ้าของบัญชีต้องมีอายุตั้งแต่ 5 ถึง 60 ปี
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 • คิดค่าเบี้ยประกันร้อยละ 0.50 ต่อปี ของจำนวนเงินฝาก โดยหักจากบัญชีเงินฝาก เมื่อมีการนำดอกเบี้ยเข้าบัญชี ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ทุกปลายเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี)
 • ให้ความคุ้มครองไม่ว่าจะเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ เพียงท่านมียอดเงินฝากเฉลี่ยคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
 • คุ้มครองโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ภายใต้เงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อยกเว้น ของกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสำหรับผู้ถือบัญชีเงินฝากขวัญบัวหลวง ตามรายละเอียดในหนังสือรับรองการประกันภัยที่ท่านจะได้รับ
 • การประกันชีวิตสำหรับบริการเงินฝากขวัญบัวหลวงเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 • การเปิดบัญชีสามารถเปิดได้มากกว่า 1 บัญชีขึ้นไป แต่จะได้รับความคุ้มครองทุกบัญชีรวมกันไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท และไม่เกิน 200,000 บาท

สิทธิประโยชน์ในการประกันชีวิตสำหรับเจ้าของบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
 

ประเภท

ความคุ้มครอง

เสียชีวิตทุกกรณี

1 เท่าของยอดเงินฝากเฉลี่ย* และสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ได้รับเพิ่มอีก 5 เท่าของยอดเงินฝากเฉลี่ย* สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
เนื่องจากอุบัติเหตุ

10 เท่าของยอดเงินฝากเฉลี่ย* สูงสุด  2,000,000 บาท โดยรับเงิน 1 เท่า ทุกปีเป็นระยะเวลา 10 ปี

 

*ยอดเงินฝากเฉลี่ย หมายถึง ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเฉลี่ย 30 วัน ก่อนเสียชีวิตหรือเกิดอุบัติเหตุ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท และไม่เกิน 200,000 บาท

บัญชีเงินฝากประจำขวัญบัวหลวง

 • ระยะเวลาฝาก 3 เดือน 6 เดือน หรือ  12 เดือน
 • เจ้าของบัญชีต้องมีอายุตั้งแต่ 5 ถึง 60 ปี
 • บัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • คิดค่าเบี้ยประกันร้อยละ 0.5 ต่อปีของจำนวนเงินฝากเมื่อมีการนำดอกเบี้ยเข้าบัญชี เมื่อเงินฝากครบกำหนดตามระยะเวลาการฝาก
 • ให้ความคุ้มครองไม่ว่าจะเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ เพียงท่านมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
 • คุ้มครองโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ภายใต้เงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อยกเว้น ของกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสำหรับผู้ถือบัญชีเงินฝากขวัญบัวหลวง ตามรายละเอียดในหนังสือรับรองการประกันภัยที่ท่านจะได้รับ
 • การประกันชีวิตสำหรับบริการเงินฝากขวัญบัวหลวงเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 • การเปิดบัญชีสามารถเปิดได้มากกว่า 1 บัญชีขึ้นไป แต่จะได้รับความคุ้มครองทุกบัญชีรวมกันไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท และไม่เกิน 1,000,000 บาท

สิทธิประโยชน์ในการประกันชีวิตสำหรับเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำ
 

ประเภท

ความคุ้มครอง

เสียชีวิตทุกกรณี

20,000 บาท

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ได้รับเพิ่มอีก 5 เท่าของยอดเงินฝาก *  สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท

สูญเสียอวัยวะ/สายตา เนื่องจากอุบัติเหตุ
 • สูญเสียนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของข้างเดียวกันข้างใดข้างหนึ่ง โดยการตัดออก
 
 
 
1.25 เท่าของยอดเงินฝาก*  สูงสุด 1,250,000 บาท
 • สูญเสียสายตา หรือมือ หรือเท้าข้างใดข้างหนึ่ง

3 เท่าของยอดเงินฝาก *  สูงสุด 3,000,000 บาท

 • สูญเสียสายตา  หรือมือ หรือเท้า 2 ข้าง หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง รวม 2 อย่างขึ้นไป

5 เท่าของยอดเงินฝาก *  สูงสุด 5,000,000 บาท

ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
เนื่องจากอุบัติเหตุ 

10 เท่าของจำนวนเงินฝาก *  สูงสุด 5,000,000 บาท โดยรับเงิน 1 เท่าทุกปีเป็นระยะเวลา 10 ปี

 
*ยอดเงินฝาก หมายถึง ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี 1 วันก่อนวันเสียชีวิต หรือ เกิดอุบัติเหตุ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท และไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชม.
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ไม่จำกัดอาชีพ 
 •  เบี้ยประกันต่ำ
 • ธนาคารกรุงเทพจะเป็นผู้รับผิดชอบในการนำส่งเบี้ยประกันให้กับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
  ให้ท่าน

 • สามารถใช้บัตรบัวหลวงเอทีเอ็มหรือบัวหลวงพรีเมียร์ทำธุรกรรมผ่านเครื่อง ATM ได้
 • ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้
 • เจ้าของบัญชีต้องมีอายุตั้งแต่ 5 ถึง 60 ปี
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 • คิดค่าเบี้ยประกันร้อยละ 0.50 ต่อปี ของจำนวนเงินฝาก โดยหักจากบัญชีเงินฝาก เมื่อมีการนำดอกเบี้ยเข้าบัญชี ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ทุกปลายเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี)
 • ให้ความคุ้มครองไม่ว่าจะเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ เพียงท่านมียอดเงินฝากเฉลี่ยคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
 • คุ้มครองโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ภายใต้เงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อยกเว้น ของกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสำหรับผู้ถือบัญชีเงินฝากขวัญบัวหลวง ตามรายละเอียดในหนังสือรับรองการประกันภัยที่ท่านจะได้รับ
 • การประกันชีวิตสำหรับบริการเงินฝากขวัญบัวหลวงเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 • การเปิดบัญชีสามารถเปิดได้มากกว่า 1 บัญชีขึ้นไป แต่จะได้รับความคุ้มครองทุกบัญชีรวมกันไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท และไม่เกิน 200,000 บาท

สิทธิประโยชน์ในการประกันชีวิตสำหรับเจ้าของบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
 

ประเภท

ความคุ้มครอง

เสียชีวิตทุกกรณี

1 เท่าของยอดเงินฝากเฉลี่ย* และสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ได้รับเพิ่มอีก 5 เท่าของยอดเงินฝากเฉลี่ย* สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
เนื่องจากอุบัติเหตุ

10 เท่าของยอดเงินฝากเฉลี่ย* สูงสุด  2,000,000 บาท โดยรับเงิน 1 เท่า ทุกปีเป็นระยะเวลา 10 ปี

 

*ยอดเงินฝากเฉลี่ย หมายถึง ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเฉลี่ย 30 วัน ก่อนเสียชีวิตหรือเกิดอุบัติเหตุ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท และไม่เกิน 200,000 บาท

 • ระยะเวลาฝาก 3 เดือน 6 เดือน หรือ  12 เดือน
 • เจ้าของบัญชีต้องมีอายุตั้งแต่ 5 ถึง 60 ปี
 • บัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • คิดค่าเบี้ยประกันร้อยละ 0.5 ต่อปีของจำนวนเงินฝากเมื่อมีการนำดอกเบี้ยเข้าบัญชี เมื่อเงินฝากครบกำหนดตามระยะเวลาการฝาก
 • ให้ความคุ้มครองไม่ว่าจะเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ เพียงท่านมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
 • คุ้มครองโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ภายใต้เงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อยกเว้น ของกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสำหรับผู้ถือบัญชีเงินฝากขวัญบัวหลวง ตามรายละเอียดในหนังสือรับรองการประกันภัยที่ท่านจะได้รับ
 • การประกันชีวิตสำหรับบริการเงินฝากขวัญบัวหลวงเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 • การเปิดบัญชีสามารถเปิดได้มากกว่า 1 บัญชีขึ้นไป แต่จะได้รับความคุ้มครองทุกบัญชีรวมกันไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท และไม่เกิน 1,000,000 บาท

สิทธิประโยชน์ในการประกันชีวิตสำหรับเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำ
 

ประเภท

ความคุ้มครอง

เสียชีวิตทุกกรณี

20,000 บาท

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ได้รับเพิ่มอีก 5 เท่าของยอดเงินฝาก *  สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท

สูญเสียอวัยวะ/สายตา เนื่องจากอุบัติเหตุ
 • สูญเสียนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของข้างเดียวกันข้างใดข้างหนึ่ง โดยการตัดออก
 
 
 
1.25 เท่าของยอดเงินฝาก*  สูงสุด 1,250,000 บาท
 • สูญเสียสายตา หรือมือ หรือเท้าข้างใดข้างหนึ่ง

3 เท่าของยอดเงินฝาก *  สูงสุด 3,000,000 บาท

 • สูญเสียสายตา  หรือมือ หรือเท้า 2 ข้าง หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง รวม 2 อย่างขึ้นไป

5 เท่าของยอดเงินฝาก *  สูงสุด 5,000,000 บาท

ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
เนื่องจากอุบัติเหตุ 

10 เท่าของจำนวนเงินฝาก *  สูงสุด 5,000,000 บาท โดยรับเงิน 1 เท่าทุกปีเป็นระยะเวลา 10 ปี

 
*ยอดเงินฝาก หมายถึง ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี 1 วันก่อนวันเสียชีวิต หรือ เกิดอุบัติเหตุ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท และไม่เกิน 1,000,000 บาท
 

 

Tips/Useful Info
คุ้มครองเงินฝาก
15 ล้านบาทบัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
ทุกประเภทจะได้รับความ
คุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝากใน
วงเงิน 15 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝากเงิน ต่อ 1 สถาบันการเงิน จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการ
คุ้มครองเงินฝาก

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone