คำถามที่พบบ่อย

 1. สมุดคู่ฝากหาย ควรทำอย่างไร
 2. ถ้าต้องการขอสมุดคู่ฝากเล่มใหม่แทนเล่มที่หายไป ควรทำอย่างไร
 3. สามารถเปิดบัญชีกับธนาคารผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่
 4. ขณะที่อยู่ต่างประเทศ หากต้องการปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพที่เปิดในประเทศไทย สามารถให้ผู้อื่นปิดบัญชีแทนได้หรือไม่
 5. เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ จะถอนเงินจากบัญชีธนาคารในประเทศไทยได้อย่างไร
 6. ธนาคารแจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีให้ทราบทางอีเมล์ได้หรือไม่
 7. จะสอบถามได้หรือไม่ว่าบัญชีธนาคารกรุงเทพของเพื่อนปิดไปแล้วหรือยัง
 8. ถ้าต้องการขอใบแจ้งรายการบัญชี (Bank Statement) จากธนาคาร ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่
 9. จะเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ต้องทำอย่างไร
 10. ถ้าต้องการโอนเงินในประเทศไทยผ่านบัญชีธนาคาร ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร
 11. ลูกค้าธุรกิจจะขอเปิดบัญชีประเภทใดได้บ้าง
 12. ถ้าต้องการเปิดบัญชีเงินฝาก ต้องเปิดด้วยยอดเงินขั้นต่ำเท่าไร
 13. มีค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีหรือไม่

 1. สมุดคู่ฝากหาย ควรทำอย่างไร
  ท่านควรติดต่อสาขาธนาคารกรุงเทพที่ท่านเปิดบัญชีไว้ทันที หรือแจ้งให้ธนาคารทราบผ่านทางบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง หรือ บัวหลวงโฟนทางหมายเลข 1333 หรือ (66) 0-2645-5555

 2. ถ้าต้องการขอสมุดคู่ฝากเล่มใหม่แทนเล่มที่หายไป ควรทำอย่างไร
  ท่านต้องนำใบแจ้งความพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อที่สาขาเพื่อขอสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ โดยมีค่าธรรมเนียม 100 บาท

 3. สามารถเปิดบัญชีกับธนาคารผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่
  ขณะนี้ ธนาคารยังไม่เปิดให้บริการประเภทนี้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกรุงเทพมีเครือข่ายที่กว้างขวางกว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ

 4. ขณะที่อยู่ต่างประเทศ หากต้องการปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพที่เปิดในประเทศไทย สามารถให้ผู้อื่นปิดบัญชีแทนได้หรือไม่
  ไม่ได้ ท่านต้องปิดบัญชีที่สาขาด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเก็บรักษาบัญชีไว้ได้

 5. เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ จะถอนเงินจากบัญชีธนาคารในประเทศไทยได้อย่างไร
  ท่านสามารถมอบอำนาจให้คนอื่นถอนเงินแทน โดยการเซ็นชื่อด้านหลังใบถอนเงิน ให้ตรงกับลายเซ็นในสมุดคู่ฝากของท่าน ผู้ได้รับมอบอำนาจต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของเจ้าของบัญชีและสมุดคู่ฝากมาด้วย

  ใบถอนเงินซึ่งด้านหลังเป็นหนังสือมอบอำนาจนี้มีให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นถอนเงินแทนได้ที่สาขาที่ท่านเปิดบัญชีเท่านั้น

 6. ธนาคารแจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีให้ทราบทางอีเมล์ได้หรือไม่
  ธนาคารจะไม่ส่งข้อมูลที่เป็นความลับผ่านทางอีเมล เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัย หากท่านใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ท่านสามารถติดต่อสอบถามผ่านแบงก์เมล์ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัย นอกจากนั้น ท่านยังสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีโดยใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง  และบัวหลวงโฟน ทางหมายเลข 1333 หรือ (66) 0-2645-5555

 7. จะสอบถามได้หรือไม่ว่าบัญชีธนาคารกรุงเทพของเพื่อนปิดไปแล้วหรือยัง
  ไม่ได้ เนี่องจากข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีทั้งหมดของลูกค้าถือว่าเป็นความลับ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่าน นโยบายการรักษาความปลอดภัย

 8. ถ้าต้องการขอใบแจ้งรายการบัญชี (Bank Statement) จากธนาคาร ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่
  ธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับใบแจ้งรายการบัญชีกระแสรายวัน

  ค่าธรรมเนียมในการออกใบแจ้งรายการบัญชีสำหรับบัญชีประเภทอื่นมีดังนี้

  - ธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับใบแจ้งรายการบัญชีในรอบระยะเวลาหกเดือนล่าสุด
  - ค่าธรรมเนียม 200 บาทสำหรับใบแจ้งรายการบัญชีระยะเวลาตั้งแต่หกเดือนถึงสองปี
  - ค่าธรรมเนียม 500 บาทสำหรับใบแจ้งรายการบัญชีระยะเวลาตั้งแต่สองปีขึ้นไป

 9. จะเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ต้องทำอย่างไร
  ท่านสามารถเปิดบัญชีได้ที่สาขาที่ใกล้ที่สุด โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวแบบอื่นที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการมาด้วย หากเป็นชาวต่างชาติ ต้องใช้หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (ในกรณีที่มี) ท่านต้องฝากเงินในบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท

 10. ถ้าต้องการโอนเงินในประเทศไทยผ่านบัญชีธนาคาร ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร
  ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินขึ้นอยู่กับปลายทางที่ท่านโอนเงินไป ธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารกรุงเทพภายในจังหวัดเดียวกัน
 11. ลูกค้าธุรกิจจะขอเปิดบัญชีประเภทใดได้บ้าง
  ท่านสามารถเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจำ และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันได้ นอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกเปิดบัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศได้ ในกรณีที่ต้องการฝากเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

 12. ถ้าต้องการเปิดบัญชีเงินฝาก ต้องเปิดด้วยยอดเงินขั้นต่ำเท่าไร
  ยอดเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีดังต่อไปนี้

  - ยอดเงินขั้นต่ำ 500 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
  - ยอดเงินขั้นต่ำ 2,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากประจำ
  - ยอดเงินขั้นต่ำ 10,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

 13. มีค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีหรือไม่
  หากยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ของท่านต่ำกว่า 2,000 บาท และไม่มีความเคลื่อนไหวในบัญชีตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 50 บาทจากบัญชีของท่านทุกเดือน เมื่อยอดเงินคงเหลือเท่ากับศูนย์ บัญชีของท่านจะปิดโดยอัตโนมัติโดยธนาคารจะไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

  หากยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในเดือนใดต่ำกว่า 1,000 บาท ท่านจะต้องเสียค่ารักษาบัญชี 100 บาท นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการเบิกวงเงินเกินบัญชี
Tips/Useful Info
การเปิดบัญชี
ท่านสามารถเปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคารกรุงเทพได้ง่ายๆ เพียงติดต่อธนาคารกรุงเทพสาขาใดก็ได้ที่ท่านสะดวก พร้อมเอกสารต่อไปนี้
 
บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรมีรูปถ่ายอื่นๆที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก
 
หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติ)
 
เงินฝากขั้นต่ำ 500 บาท
สำหรับบัญชีสะสมทรัพย
 
เงินฝากขั้นต่ำ 2,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากประจำ
 
เงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท สำหรับบัญชีกระแสรายวัน
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือBualuang GetMoneyMoney TutorAEC Connectพร้อมเพย์Bualuang Phone
Submit