คำถามที่พบบ่อย

 1. สมุดคู่ฝากหาย ควรทำอย่างไร
 2. ถ้าต้องการขอสมุดคู่ฝากเล่มใหม่แทนเล่มที่หายไป ควรทำอย่างไร
 3. สามารถเปิดบัญชีกับธนาคารผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่
 4. ขณะที่อยู่ต่างประเทศ หากต้องการปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพที่เปิดในประเทศไทย สามารถให้ผู้อื่นปิดบัญชีแทนได้หรือไม่
 5. เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ จะถอนเงินจากบัญชีธนาคารในประเทศไทยได้อย่างไร
 6. ธนาคารแจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีให้ทราบทางอีเมล์ได้หรือไม่
 7. จะสอบถามได้หรือไม่ว่าบัญชีธนาคารกรุงเทพของเพื่อนปิดไปแล้วหรือยัง
 8. ถ้าต้องการขอใบแจ้งรายการบัญชี (Bank Statement) จากธนาคาร ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่
 9. จะเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ต้องทำอย่างไร
 10. ถ้าต้องการโอนเงินในประเทศไทยผ่านบัญชีธนาคาร ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร
 11. ลูกค้าธุรกิจจะขอเปิดบัญชีประเภทใดได้บ้าง
 12. ถ้าต้องการเปิดบัญชีเงินฝาก ต้องเปิดด้วยยอดเงินขั้นต่ำเท่าไร
 13. มีค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีหรือไม่

 1. สมุดคู่ฝากหาย ควรทำอย่างไร
  ท่านควรติดต่อสาขาธนาคารกรุงเทพที่ท่านเปิดบัญชีไว้ทันที หรือแจ้งให้ธนาคารทราบผ่านทางบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง หรือ บัวหลวงโฟนทางหมายเลข 1333 หรือ (66) 0-2645-5555

 2. ถ้าต้องการขอสมุดคู่ฝากเล่มใหม่แทนเล่มที่หายไป ควรทำอย่างไร
  ท่านต้องนำใบแจ้งความพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อที่สาขาเพื่อขอสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ โดยมีค่าธรรมเนียม 100 บาท

 3. สามารถเปิดบัญชีกับธนาคารผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่
  ขณะนี้ ธนาคารยังไม่เปิดให้บริการประเภทนี้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกรุงเทพมีเครือข่ายที่กว้างขวางกว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ

 4. ขณะที่อยู่ต่างประเทศ หากต้องการปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพที่เปิดในประเทศไทย สามารถให้ผู้อื่นปิดบัญชีแทนได้หรือไม่
  ไม่ได้ ท่านต้องปิดบัญชีที่สาขาด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเก็บรักษาบัญชีไว้ได้

 5. เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ จะถอนเงินจากบัญชีธนาคารในประเทศไทยได้อย่างไร
  ท่านสามารถมอบอำนาจให้คนอื่นถอนเงินแทน โดยการเซ็นชื่อด้านหลังใบถอนเงิน ให้ตรงกับลายเซ็นในสมุดคู่ฝากของท่าน ผู้ได้รับมอบอำนาจต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของเจ้าของบัญชีและสมุดคู่ฝากมาด้วย

  ใบถอนเงินซึ่งด้านหลังเป็นหนังสือมอบอำนาจนี้มีให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นถอนเงินแทนได้ที่สาขาที่ท่านเปิดบัญชีเท่านั้น

 6. ธนาคารแจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีให้ทราบทางอีเมล์ได้หรือไม่
  ธนาคารจะไม่ส่งข้อมูลที่เป็นความลับผ่านทางอีเมล เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัย หากท่านใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ท่านสามารถติดต่อสอบถามผ่านแบงก์เมล์ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัย นอกจากนั้น ท่านยังสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีโดยใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง  และบัวหลวงโฟน ทางหมายเลข 1333 หรือ (66) 0-2645-5555

 7. จะสอบถามได้หรือไม่ว่าบัญชีธนาคารกรุงเทพของเพื่อนปิดไปแล้วหรือยัง
  ไม่ได้ เนี่องจากข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีทั้งหมดของลูกค้าถือว่าเป็นความลับ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่าน นโยบายการรักษาความปลอดภัย

 8. ถ้าต้องการขอใบแจ้งรายการบัญชี (Bank Statement) จากธนาคาร ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่
  ธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับใบแจ้งรายการบัญชีกระแสรายวัน

  ค่าธรรมเนียมในการออกใบแจ้งรายการบัญชีสำหรับบัญชีประเภทอื่นมีดังนี้

  - ธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับใบแจ้งรายการบัญชีในรอบระยะเวลาหกเดือนล่าสุด
  - ค่าธรรมเนียม 200 บาทสำหรับใบแจ้งรายการบัญชีระยะเวลาตั้งแต่หกเดือนถึงสองปี
  - ค่าธรรมเนียม 500 บาทสำหรับใบแจ้งรายการบัญชีระยะเวลาตั้งแต่สองปีขึ้นไป

 9. จะเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ต้องทำอย่างไร
  ท่านสามารถเปิดบัญชีได้ที่สาขาที่ใกล้ที่สุด โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวแบบอื่นที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการมาด้วย หากเป็นชาวต่างชาติ ต้องใช้หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (ในกรณีที่มี) ท่านต้องฝากเงินในบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท

 10. ถ้าต้องการโอนเงินในประเทศไทยผ่านบัญชีธนาคาร ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร
  ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินขึ้นอยู่กับปลายทางที่ท่านโอนเงินไป ธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารกรุงเทพภายในจังหวัดเดียวกัน
 11. ลูกค้าธุรกิจจะขอเปิดบัญชีประเภทใดได้บ้าง
  ท่านสามารถเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจำ และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันได้ นอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกเปิดบัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศได้ ในกรณีที่ต้องการฝากเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

 12. ถ้าต้องการเปิดบัญชีเงินฝาก ต้องเปิดด้วยยอดเงินขั้นต่ำเท่าไร
  ยอดเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีดังต่อไปนี้

  - ยอดเงินขั้นต่ำ 500 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
  - ยอดเงินขั้นต่ำ 2,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากประจำ
  - ยอดเงินขั้นต่ำ 10,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

 13. มีค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีหรือไม่
  หากยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ของท่านต่ำกว่า 2,000 บาท และไม่มีความเคลื่อนไหวในบัญชีตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 50 บาทจากบัญชีของท่านทุกเดือน เมื่อยอดเงินคงเหลือเท่ากับศูนย์ บัญชีของท่านจะปิดโดยอัตโนมัติโดยธนาคารจะไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

  หากยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในเดือนใดต่ำกว่า 1,000 บาท ท่านจะต้องเสียค่ารักษาบัญชี 100 บาท นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการเบิกวงเงินเกินบัญชี
Tips/Useful Info
การเปิดบัญชี
ท่านสามารถเปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคารกรุงเทพได้ง่ายๆ เพียงติดต่อธนาคารกรุงเทพสาขาใดก็ได้ที่ท่านสะดวก พร้อมเอกสารต่อไปนี้
 
บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรมีรูปถ่ายอื่นๆที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก
 
หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติ)
 
เงินฝากขั้นต่ำ 500 บาท
สำหรับบัญชีสะสมทรัพย
 
เงินฝากขั้นต่ำ 2,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากประจำ
 
เงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท สำหรับบัญชีกระแสรายวัน
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือBualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectNational e-PaymentBualuang Phone
Submit