บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์

แล้วจินตนาการ...ของลูกคุณคืออะไร? ไม่ว่าโตขึ้นเค้าอยากเป็นอะไร ก็รองรับจินตนาการของลูกรักได้ ด้วยบัญชีเงินฝากบัวหลวงคิดส์

เด็กแต่ละคนมีความฝัน มีความสามารถในตัว ที่รอการค้นพบและสนับสนุนจากพ่อแม่ ลูกคุณอาจจะเป็นได้ถึง
นักบิน หมอ ผู้บริหาร นักดนตรี และอีกมากมาย... ทุกจินตนาการ ทุกความฝัน เป็นจริงได้ด้วยบัญชีเงินฝาก
บัวหลวงคิดส์ ที่สร้างอนาคตให้เติบโตไปพร้อมๆ กับลูกคุณ และยังช่วยปลูกฝังให้รู้จักการออมตั้งแต่ยังเด็ก

 • ฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 14 ปี
 • ฝากประจำเท่ากันทุกเดือน ตั้งแต่ 500-25,000 บาท นาน 2 ปี
 • รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากประจำแบบ 12 เดือน (ดูอัตราดอกเบี้ยเงินฝากล่าสุดสำหรับบัญชี
  สินมัธยะทรัพย์ทวีได้ที่นี่)
 • ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ย เมื่อฝากครบตามเงื่อนไข
 • ฝากได้สะดวกทั้งที่สาขาธนาคาร หรือผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บริการบัวหลวงโฟน บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือบริการโอนเงินตามคำสั่ง (Standing Order Service)


หมายเหตุ: บริการฝาก/โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำ และบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ผ่าน
เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บัวหลวงโฟน บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบัวหลวง
เอ็มแบงก์กิ้ง ให้บริการระหว่างเวลา 06:00 - 23:00 น.

บุคคลไทย

บิดา/มารดา เป็นผู้ขอเปิดบัญชี

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของบิดา/มารดา
 • ทะเบียนบ้านของบุตร


ผู้ใช้อำนาจปกครองตามคำสั่งศาล เป็นผู้ขอเปิดบัญชี

 • คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้ใช้อำนาจปกครอง
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการการออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน
  13 หลัก ของผู้ใช้อำนาจปกครองตามคำสั่งศาล
 • ทะเบียนบ้านของเด็ก


บุคคลต่างชาติ

 • หนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ของบิดา/มารดา และบุตร
 • ทะเบียนบ้านของบุตร

 • การฝากเงินจะต้องเป็นการฝากแบบประจำทุกเดือนในจำนวนที่เท่ากันตามที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร
  โดยนำฝากเงินประจำเดือนไม่เกินวันทำการสุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้นๆ
 • การถอนเงินฝากก่อนกำหนด ถือเป็นการปิดบัญชีซึ่งท่านจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 60 ของดอกเบี้ย ในอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา และต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยที่ได้รับ
 • การได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายและอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ เมื่อการฝากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
  (ดูตาราง)


จำนวนครั้งที่
ผิดนัดการฝาก

การได้รับยกเว้น
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

ดอกเบี้ยที่ได้รับ

เงื่อนไขอื่นๆ

0-2

ได้รับการยกเว้นภาษี
หัก ณ ที่จ่าย
ได้รับดอกเบี้ยตามสัญญา

-

2-4

ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
หัก ณ ที่จ่าย
ได้รับดอกเบี้ยตามสัญญา

-

5+

ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
หัก ณ ที่จ่าย
ได้รับดอกเบี้ยเท่ากับ
 ร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยที่
 จะได้รับตามสัญญา 

ปิดบัญชี

 • ฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 14 ปี
 • ฝากประจำเท่ากันทุกเดือน ตั้งแต่ 500-25,000 บาท นาน 2 ปี
 • รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากประจำแบบ 12 เดือน (ดูอัตราดอกเบี้ยเงินฝากล่าสุดสำหรับบัญชี
  สินมัธยะทรัพย์ทวีได้ที่นี่)
 • ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ย เมื่อฝากครบตามเงื่อนไข
 • ฝากได้สะดวกทั้งที่สาขาธนาคาร หรือผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บริการบัวหลวงโฟน บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือบริการโอนเงินตามคำสั่ง (Standing Order Service)


หมายเหตุ: บริการฝาก/โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำ และบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ผ่าน
เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บัวหลวงโฟน บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบัวหลวง
เอ็มแบงก์กิ้ง ให้บริการระหว่างเวลา 06:00 - 23:00 น.

บุคคลไทย

บิดา/มารดา เป็นผู้ขอเปิดบัญชี

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของบิดา/มารดา
 • ทะเบียนบ้านของบุตร


ผู้ใช้อำนาจปกครองตามคำสั่งศาล เป็นผู้ขอเปิดบัญชี

 • คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้ใช้อำนาจปกครอง
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการการออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน
  13 หลัก ของผู้ใช้อำนาจปกครองตามคำสั่งศาล
 • ทะเบียนบ้านของเด็ก


บุคคลต่างชาติ

 • หนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ของบิดา/มารดา และบุตร
 • ทะเบียนบ้านของบุตร
 • การฝากเงินจะต้องเป็นการฝากแบบประจำทุกเดือนในจำนวนที่เท่ากันตามที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร
  โดยนำฝากเงินประจำเดือนไม่เกินวันทำการสุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้นๆ
 • การถอนเงินฝากก่อนกำหนด ถือเป็นการปิดบัญชีซึ่งท่านจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 60 ของดอกเบี้ย ในอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา และต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยที่ได้รับ
 • การได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายและอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ เมื่อการฝากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
  (ดูตาราง)


จำนวนครั้งที่
ผิดนัดการฝาก

การได้รับยกเว้น
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

ดอกเบี้ยที่ได้รับ

เงื่อนไขอื่นๆ

0-2

ได้รับการยกเว้นภาษี
หัก ณ ที่จ่าย
ได้รับดอกเบี้ยตามสัญญา

-

2-4

ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
หัก ณ ที่จ่าย
ได้รับดอกเบี้ยตามสัญญา

-

5+

ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
หัก ณ ที่จ่าย
ได้รับดอกเบี้ยเท่ากับ
 ร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยที่
 จะได้รับตามสัญญา 

ปิดบัญชี


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบริการบัวหลวงโฟน โทร.1333
Tips/Useful Info
คุ้มครองเงินฝาก
15 ล้านบาทบัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
ทุกประเภทจะได้รับความ
คุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝากใน
วงเงิน 15 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝากเงิน ต่อ 1 สถาบันการเงิน จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการ
คุ้มครองเงินฝาก

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone