ช้อปลอนดอน เชียร์เชลซี กับบัตรบีเฟิสต์

  ยิ่งใช้จ่าย ยิ่งได้ลุ้น เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรบีเฟิสต์ ทุกประเภท ลุ้นทริปลอนดอน 6 วัน 5 คืน พร้อมเชียร์
  เชลซี VS ลิเวอร์พูล 6 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่า 1.8 ล้านบาท ตั้งแต่ 1 ก.ย. 60 - 28 ก.พ. 61

   รับ 5 สิทธิ์ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท เชลซี ต่อครั้ง (ไม่จำกัดยอดขั้นต่ำ)

   รับ 1 สิทธิ์ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรบีเฟิสต์ประเภทอื่น ต่อครั้ง (ไม่จำกัดยอดขั้นต่ำ)


ยิ่งใช้ ยิ่งลุ้นเพิ่ม ใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ลุ้นเงินล้านทุกเดือน

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรบีเฟิสต์ที่เครื่อง EDC รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นเงินล้านทุกเดือน มูลค่ารวมกว่า 67 ล้านบาทตลอดโครงการ วันนี้ - 30 เม.ย. 61
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.epayment.go.th 
 เงื่อนไขแคมเปญ "ช้อปลอนดอน เชียร์เชลซี กับบัตรบีเฟิสต์"

 • เงื่อนไขการร่วมสนุกกับแคมเปญเชลซี เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดไว้ในเว็บไซต์ธนาคารและสื่ออื่นๆ ของธนาคาร
 • ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 • รายละเอียดของรางวัลแต่ละรางวัล
  • ตั๋วชมการแข่งขันฟุตบอลที่สนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ คู่เชลซี-ลิเวอร์พูล ตามที่ธนาคารกำหนด
  • ตั๋วเครื่องบินชั้น Economy Class (ไป-กลับ) ของสายการบินและวันเดินทางที่ธนาคารกำหนด
  • ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า ตามที่ธนาคารกำหนด
  • โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารจะดึงข้อมูลเพื่อคำนวณสิทธิ์ให้โดยอัตโนมัติจากการใช้จ่ายผ่านบัตรที่เครื่อง EDC ของร้านค้า ตั้งแต่ 1 ก.ย. 60 - 28 ก.พ. 61
  (23:59 น.) แล้วนำมาจัดพิมพ์เป็นสลาก เพื่อจับรางวัลตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารจะพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลตามจำนวนสิทธิ์และทำการจับรางวัลวันที่ 15 มี.ค. 61 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประชุม
  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
 • ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.bangkokbank.com ภายในวันที่ 30 มี.ค. 61 และลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี ได้ที่บัวหลวงโฟน โทร. 1333 โดยลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีเอง ส่วนธนาคารเพียงช่วยอำนวยความสะดวก โดยแจ้งผลทางโทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้กับธนาคารเท่านั้น
 • ธนาคารจะติดต่อกลับไปยังผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศรายชื่อ
  ผู้โชคดี เพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัล หรือลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ด้วยตนเองที่บัวหลวงโฟน โทร.1333 ในวันและเวลาทำการตั้งแต่ 2 เม.ย. 61 เป็นต้นไป
 • ธนาคารจะทำการมอบรางวัลที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม วันที่ 25 เม.ย. 61 เวลา 14.00 น. โดยผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีเงินได้
  หัก ณ ที่จ่าย เป็นเงินสดในอัตรา 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ โดยหลักฐานการรับรางวัล ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และสำเนาพร้อมลงนามรับรอง และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงนามรับรอง
 • รายละเอียดการติดต่อรับรางวัล
  • กรณีผู้โชคดีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องนำสำเนาสูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงและมีจดหมายอนุญาตให้เดินทางจาก
   ผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ มาแสดงด้วย)
  • ผู้โชคดีและผู้ร่วมเดินทางต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังใช้ได้มากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง และต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติสามารถยื่นขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักรได้ หากผู้โชคดีไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศตามวันเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้บุคคลอื่นได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเรียกรายชื่อผู้โชคดีสำรอง ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการนำชื่อ-สกุลและรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลทั้งภาพและ/หรือเสียงไปเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ได้ตามที่ทางธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัลในมูลค่าใกล้เคียงกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พนักงานธนาคารกรุงเทพ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • ผลการจับรางวัลและคำตัดสินของธนาคารกรุงเทพถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ใบอนุญาตจับรางวัลเลขที่ 110/2560 ออกให้ ณ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • เงื่อนไขการร่วมสนุกกับแคมเปญเชลซี เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดไว้ในเว็บไซต์ธนาคารและสื่ออื่นๆ ของธนาคาร
 • ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 • รายละเอียดของรางวัลแต่ละรางวัล
  • ตั๋วชมการแข่งขันฟุตบอลที่สนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ คู่เชลซี-ลิเวอร์พูล ตามที่ธนาคารกำหนด
  • ตั๋วเครื่องบินชั้น Economy Class (ไป-กลับ) ของสายการบินและวันเดินทางที่ธนาคารกำหนด
  • ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า ตามที่ธนาคารกำหนด
  • โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารจะดึงข้อมูลเพื่อคำนวณสิทธิ์ให้โดยอัตโนมัติจากการใช้จ่ายผ่านบัตรที่เครื่อง EDC ของร้านค้า ตั้งแต่ 1 ก.ย. 60 - 28 ก.พ. 61
  (23:59 น.) แล้วนำมาจัดพิมพ์เป็นสลาก เพื่อจับรางวัลตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารจะพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลตามจำนวนสิทธิ์และทำการจับรางวัลวันที่ 15 มี.ค. 61 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประชุม
  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
 • ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.bangkokbank.com ภายในวันที่ 30 มี.ค. 61 และลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี ได้ที่บัวหลวงโฟน โทร. 1333 โดยลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีเอง ส่วนธนาคารเพียงช่วยอำนวยความสะดวก โดยแจ้งผลทางโทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้กับธนาคารเท่านั้น
 • ธนาคารจะติดต่อกลับไปยังผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศรายชื่อ
  ผู้โชคดี เพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัล หรือลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ด้วยตนเองที่บัวหลวงโฟน โทร.1333 ในวันและเวลาทำการตั้งแต่ 2 เม.ย. 61 เป็นต้นไป
 • ธนาคารจะทำการมอบรางวัลที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม วันที่ 25 เม.ย. 61 เวลา 14.00 น. โดยผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีเงินได้
  หัก ณ ที่จ่าย เป็นเงินสดในอัตรา 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ โดยหลักฐานการรับรางวัล ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และสำเนาพร้อมลงนามรับรอง และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงนามรับรอง
 • รายละเอียดการติดต่อรับรางวัล
  • กรณีผู้โชคดีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องนำสำเนาสูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงและมีจดหมายอนุญาตให้เดินทางจาก
   ผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ มาแสดงด้วย)
  • ผู้โชคดีและผู้ร่วมเดินทางต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังใช้ได้มากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง และต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติสามารถยื่นขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักรได้ หากผู้โชคดีไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศตามวันเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้บุคคลอื่นได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเรียกรายชื่อผู้โชคดีสำรอง ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการนำชื่อ-สกุลและรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลทั้งภาพและ/หรือเสียงไปเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ได้ตามที่ทางธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัลในมูลค่าใกล้เคียงกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พนักงานธนาคารกรุงเทพ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • ผลการจับรางวัลและคำตัดสินของธนาคารกรุงเทพถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ใบอนุญาตจับรางวัลเลขที่ 110/2560 ออกให้ ณ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone