สาธิตการใช้บริการ

ชมสาธิตวิธีการสมัครใช้บริการบัวหลวง ไอเพย์ ด้วยบัตรเครดิตและบัตรบีเฟิสต์
ธนาคารกรุงเทพ

วิธีสมัครใช้บริการบัวหลวงไอเพย์แบบ OTP ด้วยบัตรเครดิตวีซ่าธนาคารกรุงเทพ

วิธีสมัครใช้บริการบัวหลวงไอเพย์แบบ One Time Password (OTP) ด้วยบัตรเครดิต
วีซ่าธนาคารกรุงเทพ

 1. เข้าเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
 2. คลิกเมนู "สมัครใช้บริการ Verified by Visa"  
                                                                  
 3. ระบุหมายเลขบัตรเครดิตวีซ่าธนาคารกรุงเทพของท่านแล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อเริ่มต้นการสมัคร 4. ระบุข้อมูลส่วนตัวของท่าน หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ),
  วันเดือนปีเกิด, วันหมดอายุบัตร และวงเงินบัตร ลงในช่องว่าง แล้วคลิก "หน้าต่อไป"  Citizen ID or Passport Number / หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง (สำหรับ
  ชาวต่างชาติ)
  - หมายเลขบัตรประชาชนไทยหรือหมายเลขหนังสือเดินทางที่ท่านใช้สมัครบริการบัตรเครดิตไว้กับทางธนาคาร เช่น หมายเลขบัตรประชาชน = 3100012345678, หมายเลขหนังสือเดินทาง = AA001122

  Date of Birth / วันเดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY)
  - วันเดือนปีเกิดของท่านโดยให้ระบุเป็นปี ค.ศ. เช่น วันที่ 10 มีนาคม 2521 ให้ใส่ 10 03 1978

  Expiration Date / วันหมดอายุบัตร (MM/YY)
  - เดือนปีที่หมดอายุของบัตรโดยให้เลือกเป็นปี ค.ศ.

  Credit Limit / วงเงินบัตร
  - วงเงินเครดิตของบัตรแต่ละใบ โดยที่วงเงินดังกล่าวเป็นวงเงิน ณ ปัจจุบันของท่านซึ่งรวมถึงวงเงินเพิ่มชั่วคราวที่ท่านได้ขอไว้แล้ว เช่น ท่านได้รับอนุมัติวงเงิน 50,000 บาท ให้ระบุ 50000 แต่หากท่านได้รับอนุมัติเพิ่มวงเงินชั่วคราวอีก 10,000 บาท ให้ระบุ 60000 เป็นต้น 

  หมายเหตุ: หากท่านระบุข้อมูลส่วนตัวของท่านผิด 3 ครั้ง ระบบจะล็อคบัตรของท่านไม่ให้สามารถลงทะเบียน Verified by Visa ได้ ท่านต้องติดต่อส่วนบริการสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ โทร (66) 0-2638-4000 เพื่อขอปลดล็อค

 5. ระบุข้อความยืนยันส่วนตัว อีเมล์แอดเดรส และยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านสำหรับใช้ในการรับ SMS-OTP โดยการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือมีขั้นตอนดังนี้

  5.1 ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านลงในช่อง “Enter a mobile phone number / ระบุหมายเลข
  โทรศัพท์มือถือ” แล้วคลิกปุ่ม “Register Mobile No.”

  5.2 รอสักครู่ ทางธนาคารจะส่งรหัส SMS-OTP ไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านตามที่ระบุไว้

  5.3 นำรหัส OTP ที่ได้รับระบุลงในช่อง “SMS-OTP” ในกรอบสี่เหลียมด้านล่างและโปรดตรวจสอบ “OTP
  อ้างอิง” ที่ท่านได้รับว่าตรงกันกับในช่อง “OTP Ref. / OTP อ้างอิง” ที่แสดงในกรอบสี่เหลี่ยมหรือไม่ก่อนระบุข้อมูล ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับ SMS-OTP ให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านระบุอีกครั้งและคลิกปุ่ม “Register Mobile No.” เพื่อขอรับ SMS-OTP อีกครั้ง โดยปุ่มดังกล่าวจะสามารถ
  คลิกได้ทุกๆ 1 นาทีและคลิกได้สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้ง

  หมายเหตุ: หากท่านยังคงไม่ได้รับ SMS-OTP ท่านสามารถแจ้งส่วนบริการสมาชิกบัตรเครดิตธนาคาร กรุงเทพ โทร (66) 0-2638-4000

  5.4 คลิก "หน้าต่อไป" เพื่อยืนยัน หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ" แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อจบขั้นตอนการสมัคร การสมัครเสร็จเรียบร้อย

 6. หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
  แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อจบขั้นตอนการสมัคร

 7. การสมัครเสร็จเรียบร้อย
วิธีสมัครใช้บริการบัวหลวงไอเพย์แบบ OTP ด้วยบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดธนาคารกรุงเทพ

วิธีสมัครใช้บริการบัวหลวงไอเพย์แบบ One Time Password (OTP) ด้วยบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดธนาคารกรุงเทพ

 1. เข้าเว็บไซต์บัวหลวง ไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
 2. คลิกเมนู "สมัครใช้บริการ MasterCard SecureCode"
                                                                           
 3. ระบุหมายเลขบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดธนาคารกรุงเทพของท่านแล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อเริ่มต้น
  การสมัคร

   

 4. ระบุข้อมูลส่วนตัวของท่าน หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ),
  วันเดือนปีเกิด, วันหมดอายุบัตร และวงเงินบัตร ลงในช่องว่าง แล้วคลิก "หน้าต่อไป"

   

  Citizen ID or Passport Number / หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง (สำหรับ
  ชาวต่างชาติ)
  - หมายเลขบัตรประชาชนไทยหรือหมายเลขหนังสือเดินทางที่ท่านใช้สมัครบริการบัตรเครดิตไว้กับทางธนาคาร เช่น หมายเลขบัตรประชาชน = 3100012345678, หมายเลขหนังสือเดินทาง = AA001122

  Date of Birth / วันเดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY)
  - วันเดือนปีเกิดของท่านโดยให้ระบุเป็นปี ค.ศ. เช่น วันที่ 10 มีนาคม 2521 ให้ใส่ 10 03 1978

  Expiration Date / วันหมดอายุบัตร (MM/YY)
  - เดือนปีที่หมดอายุของบัตรโดยให้เลือกเป็นปี ค.ศ.

  Credit Limit / วงเงินบัตร
  - วงเงินเครดิตของบัตรแต่ละใบ โดยที่วงเงินดังกล่าวเป็นวงเงิน ณ ปัจจุบันของท่านซึ่งรวมถึงวงเงินเพิ่ม
  ชั่วคราวที่ท่านได้ขอไว้แล้ว เช่น ท่านได้รับอนุมัติวงเงิน 50,000 บาท ให้ระบุ 50000 แต่หากท่านได้รับอนุมัติเพิ่มวงเงินชั่วคราวอีก 10,000 บาท ให้ระบุ 60000 เป็นต้น

  หมายเหตุ: หากท่านระบุข้อมูลส่วนตัวของท่านผิด 3 ครั้ง ระบบจะล็อคบัตรของท่านไม่ให้สามารถลงทะเบียน MasterCard SecureCode ได้ ท่านต้องติดต่อส่วนบริการสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ โทร (66) 0-2638-4000 เพื่อขอปลดล็อค

 5. ระบุข้อความยืนยันส่วนตัว อีเมล์แอดเดรส และยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านสำหรับใช้ในการรับ SMS-OTP โดยการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือมีขั้นตอนดังนี้

  5.1 ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านลงในช่อง “Enter a mobile phone number / ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ” แล้วคลิกปุ่ม “Register Mobile No.”

  5.2 รอสักครู่ ทางธนาคารจะส่งรหัส SMS-OTP ไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านตามที่ระบุไว้

  5.3 นำรหัส OTP ที่ได้รับระบุลงในช่อง “SMS-OTP” ในกรอบสี่เหลียมด้านล่างและโปรดตรวจสอบ “OTP
  อ้างอิง” ที่ท่านได้รับว่าตรงกันกับในช่อง “OTP Ref. / OTP อ้างอิง” ที่แสดงในกรอบสี่เหลี่ยมหรือไม่ก่อนระบุข้อมูล ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับ SMS-OTP ให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านระบุอีกครั้งและคลิกปุ่ม “Register Mobile No.” เพื่อขอรับ SMS-OTP อีกครั้ง โดยปุ่มดังกล่าวจะสามารถคลิกได้ทุกๆ 1 นาทีและคลิกได้สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้ง 

  หมายเหตุ: หากท่านยังคงไม่ได้รับ SMS-OTP ท่านสามารถแจ้งส่วนบริการสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ โทร (66) 0-2638-4000 

  5.4 คลิก "หน้าต่อไป" เพื่อยืนยัน

    6. หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
  แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อจบขั้นตอนการสมัคร 7.  การสมัครเสร็จเรียบร้อยวิธีสมัครใช้บริการบัวหลวงไอเพย์แบบ OTP ด้วยบัตรเดบิตบีเฟิสต์ธนาคารกรุงเทพ

วิธีสมัครใช้บริการบัวหลวงไอเพย์แบบ One Time Password (OTP) ด้วยบัตรเดบิต
บีเฟิสต์ธนาคารกรุงเทพ

 1. ขอหมายเลขอ้างอิงผ่านทางบัวหลวงโฟน
  1) ติดต่อบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
  2) กด 1 เพื่อเข้าบริการ “Bualuang Phone”
  3) กด 7 เพื่อเข้าเมนู “ลงทะเบียนสมัครบริการ”
  4) กด 1 เพื่อเข้าเมนู “Bualuang iPay” และตั้งหมายเลขอ้างอิงสำหรับลงทะเบียน Verified by Visa
  5) กดหมายเลขบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่าน
  6) กดรหัสลับส่วนตัว (PIN) ของท่าน
  7) กดหมายเลขอ้างอิง 8 หลักที่ท่านต้องการ จากนั้น กดเครื่องหมาย #
  8) ยืนยันหมายเลขอ้างอิง 8 หลักของท่านอีกครั้ง จากนั้น กดเครื่องหมาย #

 2. เข้าเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
 3. คลิกเมนู "สมัครใช้บริการ Verified by Visa"
                                                                   

 4. ระบุหมายเลขบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่านแล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อเริ่มต้นการสมัคร

   

 5. ระบุหมายเลขอ้างอิงที่ท่านได้ตั้งไว้ผ่านทางบัวหลวงโฟนในช่องว่าง แล้วคลิก "หน้าต่อไป" 

  หมายเหตุ: หากท่านระบุหมายเลขอ้างอิงของท่านผิด 3 ครั้ง หมายเลขอ้างอิงของท่านจะไม่สามารถใช้งาน
  ได้อีก ท่านต้องติดต่อบัวหลวงโฟนเพื่อตั้งหมายเลขอ้างอิงใหม่อีกครั้ง
   

   

 6. ระบุข้อความยืนยันส่วนตัว อีเมล์แอดเดรส และยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านสำหรับใช้ในการรับ SMS-OTP โดยการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือมีขั้นตอนดังนี้

  6.1 ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านลงในช่อง “Enter a mobile phone number / ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ” แล้วคลิกปุ่ม “Register Mobile No.”

  6.2 รอสักครู่ ทางธนาคารจะส่งรหัส SMS-OTP ไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านตามที่ระบุไว้

  6.3 นำรหัส OTP ที่ได้รับระบุลงในช่อง “SMS-OTP” ในกรอบสี่เหลียมด้านล่างและโปรดตรวจสอบ “OTP
  อ้างอิง” ที่ท่านได้รับว่าตรงกันกับในช่อง “OTP Ref. / OTP อ้างอิง” ที่แสดงในกรอบสี่เหลี่ยมหรือไม่ก่อนระบุข้อมูล ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับ SMS-OTP ให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านระบุอีกครั้งและคลิกปุ่ม “Register Mobile No.” เพื่อขอรับ SMS-OTP อีกครั้ง โดยปุ่มดังกล่าวจะสามารถ
  คลิกได้ทุกๆ 1 นาทีและคลิกได้สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้ง 

  หมายเหตุ: หากท่านยังคงไม่ได้รับ SMS-OTP ท่านสามารถแจ้งบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555

  6.4 คลิก "หน้าต่อไป" เพื่อยืนยัน 

    7. หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
  แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อจบขั้นตอนการสมัคร 8. การสมัครเสร็จเรียบร้อย

วิธีสมัครใช้บริการบัวหลวงไอเพย์แบบ One Time Password (OTP) ด้วยบัตรเครดิต
วีซ่าธนาคารกรุงเทพ

 1. เข้าเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
 2. คลิกเมนู "สมัครใช้บริการ Verified by Visa"  
                                                                  
 3. ระบุหมายเลขบัตรเครดิตวีซ่าธนาคารกรุงเทพของท่านแล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อเริ่มต้นการสมัคร 4. ระบุข้อมูลส่วนตัวของท่าน หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ),
  วันเดือนปีเกิด, วันหมดอายุบัตร และวงเงินบัตร ลงในช่องว่าง แล้วคลิก "หน้าต่อไป"  Citizen ID or Passport Number / หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง (สำหรับ
  ชาวต่างชาติ)
  - หมายเลขบัตรประชาชนไทยหรือหมายเลขหนังสือเดินทางที่ท่านใช้สมัครบริการบัตรเครดิตไว้กับทางธนาคาร เช่น หมายเลขบัตรประชาชน = 3100012345678, หมายเลขหนังสือเดินทาง = AA001122

  Date of Birth / วันเดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY)
  - วันเดือนปีเกิดของท่านโดยให้ระบุเป็นปี ค.ศ. เช่น วันที่ 10 มีนาคม 2521 ให้ใส่ 10 03 1978

  Expiration Date / วันหมดอายุบัตร (MM/YY)
  - เดือนปีที่หมดอายุของบัตรโดยให้เลือกเป็นปี ค.ศ.

  Credit Limit / วงเงินบัตร
  - วงเงินเครดิตของบัตรแต่ละใบ โดยที่วงเงินดังกล่าวเป็นวงเงิน ณ ปัจจุบันของท่านซึ่งรวมถึงวงเงินเพิ่มชั่วคราวที่ท่านได้ขอไว้แล้ว เช่น ท่านได้รับอนุมัติวงเงิน 50,000 บาท ให้ระบุ 50000 แต่หากท่านได้รับอนุมัติเพิ่มวงเงินชั่วคราวอีก 10,000 บาท ให้ระบุ 60000 เป็นต้น 

  หมายเหตุ: หากท่านระบุข้อมูลส่วนตัวของท่านผิด 3 ครั้ง ระบบจะล็อคบัตรของท่านไม่ให้สามารถลงทะเบียน Verified by Visa ได้ ท่านต้องติดต่อส่วนบริการสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ โทร (66) 0-2638-4000 เพื่อขอปลดล็อค

 5. ระบุข้อความยืนยันส่วนตัว อีเมล์แอดเดรส และยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านสำหรับใช้ในการรับ SMS-OTP โดยการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือมีขั้นตอนดังนี้

  5.1 ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านลงในช่อง “Enter a mobile phone number / ระบุหมายเลข
  โทรศัพท์มือถือ” แล้วคลิกปุ่ม “Register Mobile No.”

  5.2 รอสักครู่ ทางธนาคารจะส่งรหัส SMS-OTP ไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านตามที่ระบุไว้

  5.3 นำรหัส OTP ที่ได้รับระบุลงในช่อง “SMS-OTP” ในกรอบสี่เหลียมด้านล่างและโปรดตรวจสอบ “OTP
  อ้างอิง” ที่ท่านได้รับว่าตรงกันกับในช่อง “OTP Ref. / OTP อ้างอิง” ที่แสดงในกรอบสี่เหลี่ยมหรือไม่ก่อนระบุข้อมูล ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับ SMS-OTP ให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านระบุอีกครั้งและคลิกปุ่ม “Register Mobile No.” เพื่อขอรับ SMS-OTP อีกครั้ง โดยปุ่มดังกล่าวจะสามารถ
  คลิกได้ทุกๆ 1 นาทีและคลิกได้สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้ง

  หมายเหตุ: หากท่านยังคงไม่ได้รับ SMS-OTP ท่านสามารถแจ้งส่วนบริการสมาชิกบัตรเครดิตธนาคาร กรุงเทพ โทร (66) 0-2638-4000

  5.4 คลิก "หน้าต่อไป" เพื่อยืนยัน หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ" แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อจบขั้นตอนการสมัคร การสมัครเสร็จเรียบร้อย

 6. หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
  แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อจบขั้นตอนการสมัคร

 7. การสมัครเสร็จเรียบร้อย
วิธีสมัครใช้บริการบัวหลวงไอเพย์แบบ One Time Password (OTP) ด้วยบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดธนาคารกรุงเทพ

 1. เข้าเว็บไซต์บัวหลวง ไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
 2. คลิกเมนู "สมัครใช้บริการ MasterCard SecureCode"
                                                                           
 3. ระบุหมายเลขบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดธนาคารกรุงเทพของท่านแล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อเริ่มต้น
  การสมัคร

   

 4. ระบุข้อมูลส่วนตัวของท่าน หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ),
  วันเดือนปีเกิด, วันหมดอายุบัตร และวงเงินบัตร ลงในช่องว่าง แล้วคลิก "หน้าต่อไป"

   

  Citizen ID or Passport Number / หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง (สำหรับ
  ชาวต่างชาติ)
  - หมายเลขบัตรประชาชนไทยหรือหมายเลขหนังสือเดินทางที่ท่านใช้สมัครบริการบัตรเครดิตไว้กับทางธนาคาร เช่น หมายเลขบัตรประชาชน = 3100012345678, หมายเลขหนังสือเดินทาง = AA001122

  Date of Birth / วันเดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY)
  - วันเดือนปีเกิดของท่านโดยให้ระบุเป็นปี ค.ศ. เช่น วันที่ 10 มีนาคม 2521 ให้ใส่ 10 03 1978

  Expiration Date / วันหมดอายุบัตร (MM/YY)
  - เดือนปีที่หมดอายุของบัตรโดยให้เลือกเป็นปี ค.ศ.

  Credit Limit / วงเงินบัตร
  - วงเงินเครดิตของบัตรแต่ละใบ โดยที่วงเงินดังกล่าวเป็นวงเงิน ณ ปัจจุบันของท่านซึ่งรวมถึงวงเงินเพิ่ม
  ชั่วคราวที่ท่านได้ขอไว้แล้ว เช่น ท่านได้รับอนุมัติวงเงิน 50,000 บาท ให้ระบุ 50000 แต่หากท่านได้รับอนุมัติเพิ่มวงเงินชั่วคราวอีก 10,000 บาท ให้ระบุ 60000 เป็นต้น

  หมายเหตุ: หากท่านระบุข้อมูลส่วนตัวของท่านผิด 3 ครั้ง ระบบจะล็อคบัตรของท่านไม่ให้สามารถลงทะเบียน MasterCard SecureCode ได้ ท่านต้องติดต่อส่วนบริการสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ โทร (66) 0-2638-4000 เพื่อขอปลดล็อค

 5. ระบุข้อความยืนยันส่วนตัว อีเมล์แอดเดรส และยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านสำหรับใช้ในการรับ SMS-OTP โดยการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือมีขั้นตอนดังนี้

  5.1 ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านลงในช่อง “Enter a mobile phone number / ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ” แล้วคลิกปุ่ม “Register Mobile No.”

  5.2 รอสักครู่ ทางธนาคารจะส่งรหัส SMS-OTP ไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านตามที่ระบุไว้

  5.3 นำรหัส OTP ที่ได้รับระบุลงในช่อง “SMS-OTP” ในกรอบสี่เหลียมด้านล่างและโปรดตรวจสอบ “OTP
  อ้างอิง” ที่ท่านได้รับว่าตรงกันกับในช่อง “OTP Ref. / OTP อ้างอิง” ที่แสดงในกรอบสี่เหลี่ยมหรือไม่ก่อนระบุข้อมูล ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับ SMS-OTP ให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านระบุอีกครั้งและคลิกปุ่ม “Register Mobile No.” เพื่อขอรับ SMS-OTP อีกครั้ง โดยปุ่มดังกล่าวจะสามารถคลิกได้ทุกๆ 1 นาทีและคลิกได้สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้ง 

  หมายเหตุ: หากท่านยังคงไม่ได้รับ SMS-OTP ท่านสามารถแจ้งส่วนบริการสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ โทร (66) 0-2638-4000 

  5.4 คลิก "หน้าต่อไป" เพื่อยืนยัน

    6. หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
  แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อจบขั้นตอนการสมัคร 7.  การสมัครเสร็จเรียบร้อยวิธีสมัครใช้บริการบัวหลวงไอเพย์แบบ One Time Password (OTP) ด้วยบัตรเดบิต
บีเฟิสต์ธนาคารกรุงเทพ

 1. ขอหมายเลขอ้างอิงผ่านทางบัวหลวงโฟน
  1) ติดต่อบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
  2) กด 1 เพื่อเข้าบริการ “Bualuang Phone”
  3) กด 7 เพื่อเข้าเมนู “ลงทะเบียนสมัครบริการ”
  4) กด 1 เพื่อเข้าเมนู “Bualuang iPay” และตั้งหมายเลขอ้างอิงสำหรับลงทะเบียน Verified by Visa
  5) กดหมายเลขบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่าน
  6) กดรหัสลับส่วนตัว (PIN) ของท่าน
  7) กดหมายเลขอ้างอิง 8 หลักที่ท่านต้องการ จากนั้น กดเครื่องหมาย #
  8) ยืนยันหมายเลขอ้างอิง 8 หลักของท่านอีกครั้ง จากนั้น กดเครื่องหมาย #

 2. เข้าเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
 3. คลิกเมนู "สมัครใช้บริการ Verified by Visa"
                                                                   

 4. ระบุหมายเลขบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่านแล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อเริ่มต้นการสมัคร

   

 5. ระบุหมายเลขอ้างอิงที่ท่านได้ตั้งไว้ผ่านทางบัวหลวงโฟนในช่องว่าง แล้วคลิก "หน้าต่อไป" 

  หมายเหตุ: หากท่านระบุหมายเลขอ้างอิงของท่านผิด 3 ครั้ง หมายเลขอ้างอิงของท่านจะไม่สามารถใช้งาน
  ได้อีก ท่านต้องติดต่อบัวหลวงโฟนเพื่อตั้งหมายเลขอ้างอิงใหม่อีกครั้ง
   

   

 6. ระบุข้อความยืนยันส่วนตัว อีเมล์แอดเดรส และยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านสำหรับใช้ในการรับ SMS-OTP โดยการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือมีขั้นตอนดังนี้

  6.1 ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านลงในช่อง “Enter a mobile phone number / ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ” แล้วคลิกปุ่ม “Register Mobile No.”

  6.2 รอสักครู่ ทางธนาคารจะส่งรหัส SMS-OTP ไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านตามที่ระบุไว้

  6.3 นำรหัส OTP ที่ได้รับระบุลงในช่อง “SMS-OTP” ในกรอบสี่เหลียมด้านล่างและโปรดตรวจสอบ “OTP
  อ้างอิง” ที่ท่านได้รับว่าตรงกันกับในช่อง “OTP Ref. / OTP อ้างอิง” ที่แสดงในกรอบสี่เหลี่ยมหรือไม่ก่อนระบุข้อมูล ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับ SMS-OTP ให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านระบุอีกครั้งและคลิกปุ่ม “Register Mobile No.” เพื่อขอรับ SMS-OTP อีกครั้ง โดยปุ่มดังกล่าวจะสามารถ
  คลิกได้ทุกๆ 1 นาทีและคลิกได้สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้ง 

  หมายเหตุ: หากท่านยังคงไม่ได้รับ SMS-OTP ท่านสามารถแจ้งบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555

  6.4 คลิก "หน้าต่อไป" เพื่อยืนยัน 

    7. หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
  แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อจบขั้นตอนการสมัคร 8. การสมัครเสร็จเรียบร้อย

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone