วิธีสมัครบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ
หากท่านสนใจสมัครบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ธนาคารจะติดต่อท่าน เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีรายได้เฉลี่ยขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน โดยรายได้ดังกล่าวนี้
หมายถึงเงินเดือนรวมทั้งรายได้ประจำอื่นๆ สำหรับบัตรเครดิตผู้นำแพลทินัม และบัตรเครดิตแพลทินัม
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ของท่าน เช่นประวัติการชำระเงิน เป็นต้น

เอกสารประกอบการสมัคร

ท่านสามารถสมัครบัตรเครดิตได้ทันทีที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ
 • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อท่าน (ยกเว้นชาวต่างชาติ)
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หลักฐานการจ่ายเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
  สำเนาใบยื่นเสียภาษีประจำปี (ภ.ง.ด.) พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีประจำปีล่าสุด
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน บัญชีสะสมทรัพย์ หรือบัญชีฝากประจำของธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างๆ ที่ท่านมี
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอื่นๆ ย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี)
 • สำหรับเจ้าของกิจการ โปรดแนบสำเนาการจดทะเบียนบริษัท

นอกจากนี้ ท่านสามารถสมัครบัตรได้ทางไปรษณีย์ เพียงติดต่อรับใบสมัครที่ธนาคารกรุงเทพสาขาใดก็ได้ หรือติดต่อส่วนบริการสมาชิกบัตร โทรศัพท์ (66) 0-2638-4000 หรือ (66) 0-2638-4400 เฉพาะบัตรอเมริกัน
เอ็กซ์เพรส หลังจากกรอกรายละเอียดในใบสมัครแล้ว โปรดส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่ระบุไว้ในใบสมัครไปที่


       ส่วนสมาชิกบัตรใหม่ 
       สายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ (จำกัด) มหาชน 
       เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม 
       เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


โปรดติดต่อรับบัตรของท่านภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ท่านสมัคร ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ท่านต้องการรับบัตรตามที่แจ้งไว้ในใบสมัคร

บัตรเสริม

โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครบัตรเสริม ทั้งนี้ ผู้สมัครบัตรเสริมจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ท่านสามารถสมัครบัตรหลักและบัตรเสริมได้ในคราวเดียวกันโดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัครบัตรเสริมมาพร้อมใบสมัครของท่าน

วิธีใช้บัตรอย่างปลอดภัย

 • เซ็นชื่อหลังบัตรทันทีที่ได้รับบัตรมาใหม่
 • รักษาบัตรของท่านเสมือนเป็นเงินสด
 • ไม่ควรเขียนหรือเก็บรหัสไว้รวมกับบัตร
 • ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้รับบัตรคืนหลังการใช้ทุกครั้ง
 • หากเป็นไปได้ ควรให้บัตรอยู่ในสายตาตลอดเวลาในขณะที่ร้านค้ากำลังดำเนินการขออนุมัติวงเงิน 
 • ตรวจสอบ Sales Slip ทุกครั้งว่าจำนวนเงินถูกต้องหรือไม่ก่อนเซ็นชื่อ และเก็บสำเนา รวมทั้งใบบันทึกรายการ ATM ไว้ทุกครั้ง
 • ไม่ควรบอกรหัสบัตรของท่านกับใครทางโทรศัพท์
 •  ควรตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายของบัตรทุกครั้ง โดยเฉพาะหลังจากการเดินทาง โดยตรวจสอบจำนวนเงินในแต่ละรายการเทียบกับสำเนา Sales Slip
 • ควรบันทึกหมายเลขบัตรแต่ละใบ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน เช่น บัตรหาย หรือ
  ถูกโจรกรรม และเก็บแยกไว้ต่างหาก
 • หากรู้สึกว่าพนักงานขายทางโทรศัพท์คะยั้นคะยอขอหมายเลขบัตรเครดิตของท่าน ให้สงสัยไว้ก่อน
  และปฏิเสธไป
 • ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของท่านกับใครขณะใช้บัตรเครดิต และแสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ เมื่อท่านเห็นสมควรว่าจำเป็นเท่านั้น 
 • ไม่ควรเปิดเผยรหัสบัตรของท่านกับใคร ท่านควรเป็นผู้เดียวที่รู้
 • ในการตั้งรหัสบัตร พยายามเลือกรหัสที่ท่านสามารถจำได้ง่าย แต่ไม่ควรใช้ตัวเลขที่ผู้อื่นอาจเดาได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด ทะเบียนรถ เป็นต้น
 • หากบัตรของท่านติดอยู่ในเครื่อง ATM ควรระวังผู้ที่แสดงความหวังดีเข้ามาช่วยเหลือ เพราะผู้ที่มาช่วยอาจแฝงด้วยเจตนาที่ไม่ดีและอาจใช้วิธีการต่างๆ เพื่อล่วงรู้รหัสบัตรของท่าน แล้วอาจนำบัตรของท่านที่ค้างอยู่ในตู้ ATM มากดถอนเงินในภายหลัง
 • เซ็นชื่อหลังบัตรทันทีที่ได้รับบัตรมาใหม่
 • รักษาบัตรของท่านเสมือนเป็นเงินสด
 • ไม่ควรเขียนหรือเก็บรหัสไว้รวมกับบัตร
 • ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้รับบัตรคืนหลังการใช้ทุกครั้ง
 • หากเป็นไปได้ ควรให้บัตรอยู่ในสายตาตลอดเวลาในขณะที่ร้านค้ากำลังดำเนินการขออนุมัติวงเงิน 
 • ตรวจสอบ Sales Slip ทุกครั้งว่าจำนวนเงินถูกต้องหรือไม่ก่อนเซ็นชื่อ และเก็บสำเนา รวมทั้งใบบันทึกรายการ ATM ไว้ทุกครั้ง
 • ไม่ควรบอกรหัสบัตรของท่านกับใครทางโทรศัพท์
 •  ควรตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายของบัตรทุกครั้ง โดยเฉพาะหลังจากการเดินทาง โดยตรวจสอบจำนวนเงินในแต่ละรายการเทียบกับสำเนา Sales Slip
 • ควรบันทึกหมายเลขบัตรแต่ละใบ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน เช่น บัตรหาย หรือ
  ถูกโจรกรรม และเก็บแยกไว้ต่างหาก
 • หากรู้สึกว่าพนักงานขายทางโทรศัพท์คะยั้นคะยอขอหมายเลขบัตรเครดิตของท่าน ให้สงสัยไว้ก่อน
  และปฏิเสธไป
 • ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของท่านกับใครขณะใช้บัตรเครดิต และแสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ เมื่อท่านเห็นสมควรว่าจำเป็นเท่านั้น 
 • ไม่ควรเปิดเผยรหัสบัตรของท่านกับใคร ท่านควรเป็นผู้เดียวที่รู้
 • ในการตั้งรหัสบัตร พยายามเลือกรหัสที่ท่านสามารถจำได้ง่าย แต่ไม่ควรใช้ตัวเลขที่ผู้อื่นอาจเดาได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด ทะเบียนรถ เป็นต้น
 • หากบัตรของท่านติดอยู่ในเครื่อง ATM ควรระวังผู้ที่แสดงความหวังดีเข้ามาช่วยเหลือ เพราะผู้ที่มาช่วยอาจแฝงด้วยเจตนาที่ไม่ดีและอาจใช้วิธีการต่างๆ เพื่อล่วงรู้รหัสบัตรของท่าน แล้วอาจนำบัตรของท่านที่ค้างอยู่ในตู้ ATM มากดถอนเงินในภายหลัง
Tips/Useful Info
คำถามที่พบบ่อย
ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับบริการบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
ได้ที่นี่
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone