ค่าธรรมเนียมการซื้อขายธนบัตรต่างประเทศ เช็คและตราสารการเงินต่างประเทศ และ
โอนเงินระหว่างประเทศ

บริการจากธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

ธนบัตรต่างประเทศ  
  • รับซื้อธนบัตรต่างประเทศ
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
  • ขายธนบัตรต่างประเทศ
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
เช็คและตราสารการเงินต่างประเทศ  
ขายตราสารการเงินต่างประเทศ  
  • เช็คเดินทางต่างประเทศ
1% ของจำนวนเงินตามเช็ค บวกอากรแสตมป์ 3 บาทต่อฉบับ 
  • ดร๊าฟท์ (ให้ธนาคารต่างประเทศเป็นผู้จ่าย)
   สกุลเงินต่อไปนี้ บวกค่าธรรมเนียมเพิ่ม ดังนี้
200 บาท บวกอากรแสตมป์ 3 บาทต่อฉบับ
   • สกุลเงิน CHF
เพิ่ม 300 บาทต่อฉบับ
   • สกุลเงิน SGD
เพิ่ม 50 บาทต่อฉบับ
   • สกุลเงิน EUR/ GBP/ CAD
เพิ่ม 150 บาทต่อฉบับ
   • สกุลเงินบาท
เพิ่ม 0.25% ของมูลค่าดร๊าฟท์ (ขั้นต่ำ 300 บาท)
ทำดร๊าฟท์สูญหายและขอคืนเงิน 1,000 บาทต่อฉบับ
ขายคืนดร๊าฟท์ต่างประเทศที่ซื้อไปจากธนาคาร 1,000 บาทต่อฉบับ
รับซื้อตราสารการเงินต่างประเทศ  
  • เช็คเดินทางต่างประเทศ
150 บาทต่อฉบับ บวกอากรแสตมป์ 3 บาทต่อฉบับ
  • ตราสารการเงินต่างประเทศ (ให้ธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารอื่น
   ในประเทศเป็นผู้จ่าย)
150 บาทต่อฉบับ บวกอากรแสตมป์ 3 บาทต่อฉบับ
  • ตราสารการเงินต่างประเทศ (ให้ธนาคารต่างประเทศเป็นผู้จ่าย)
 
   • กรณีธนาคารจ่ายเงินให้ก่อนเรียกเก็บจากธนาคาร
    ต่างประเทศ (Advance Payment)
200 บาทต่อฉบับ บวกอากรแสตมป์ 3 บาทต่อฉบับ
   • กรณีธนาคารในต่างประเทศส่งคืนตราสารการเงินต่างประเทศ
    กลับมา เนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
200 บาทต่อฉบับ บวกค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต่างประเทศ
เรียกเก็บเพิ่ม พร้อมดอกเบี้ยที่คิดจากอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ
ผิดนัดโดยใช้ระยะเวลาจากวันที่ธนาคารจ่ายเงินให้ลูกค้าก่อน
ส่งเรียกเก็บ จนถึงวันที่ลูกค้านำเงินมาชำระ
   • กรณีธนาคารเรียกเก็บจากธนาคารต่างประเทศก่อนจ่ายเงิน
    (Collection First)
USD 10 ต่อฉบับ บวกอากรแสตมป์ 3 บาทต่อฉบับ
พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ (ถ้ามี)
โอนเงินระหว่างประเทศ  
รับโอนเงินจากต่างประเทศ  
  • กรณีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้รับประโยชน์

   หมายเหตุ ผู้รับเงินจะไม่ได้รับเงินเต็มจำนวน เนื่องจากธนาคาร
   กรุงเทพจะหักค่าธรรมเนียมการรับเงินโอนต่างประเทศก่อน
   นำเงินเข้าบัญชีผู้รับ
0.25% ของมูลค่าเงินโอน (ขั้นต่ำ 200 บาท สูงสุด 500 บาท)
  • กรณีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอน
ไม่มี
  • กรณีจ่ายเงินสด
คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 150 บาท
  • กรณีลูกค้าขอไม่นำเงินเข้าบัญชี (ขอถือครองเงินตราต่างประเทศ)

   หมายเหตุ ลูกค้าต้องแจ้งธนาคารล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
   มิฉะนั้นธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชีลูกค้าตามวันที่กำหนดใน
   คำสั่งจ่ายเงิน
คิดค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อรายการ
  • กรณีธนาคารในต่างประเทศส่งคำสั่งจ่ายเงินผ่านธนาคารอื่น
   ในประเทศไทยมาเข้าบัญชีของท่านที่ธนาคารกรุงเทพ
ค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารอื่นในประเทศไทยเรียกเก็บ
บวกค่าธรรมเนียมที่ธนาคารกรุงเทพเรียกเก็บ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ
วิธีการที่ธนาคารอื่นส่งเงินผ่านมายังธนาคารกรุงเทพ
โอนเงินไปต่างประเทศ  
  • กรณีเงินตราต่างประเทศ
 
   • ผู้รับประโยชน์เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมที่
    ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ
400 บาทต่อรายการ
   • ผู้ส่งเงินเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมที่ธนาคาร
    ต่างประเทศเรียกเก็บ
    • สกุลเงิน JPY
400 บาท บวก 0.05% ของจำนวนเงินที่โอน
(ขั้นต่ำ 2,100 บาท) ต่อรายการ
    • สกุลเงิน HKD
1,350 บาท/รายการ
    • สกุลอื่นๆ
1,150 บาท ต่อรายการ
(กรณีธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่พอชำระให้
ธนาคารต่างประเทศ ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม
ตามที่ถูกเรียกเก็บจริง)
  • กรณีเงินบาท
คิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 0.25% ของมูลค่าเงินโอน (ขั้นต่ำ 300 บาท)
  • กรณีธนาคารส่งคำสั่งโอนเงินระหว่างธนาคารเพิ่มพิเศษ
คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 300 บาท
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone
Submit