ค่าธรรมเนียมการซื้อขายธนบัตรต่างประเทศ เช็คและตราสารการเงินต่างประเทศ และ
โอนเงินระหว่างประเทศ

บริการจากธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

ธนบัตรต่างประเทศ  
  • รับซื้อธนบัตรต่างประเทศ
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
  • ขายธนบัตรต่างประเทศ
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
เช็คและตราสารการเงินต่างประเทศ  
ขายตราสารการเงินต่างประเทศ  
  • เช็คเดินทางต่างประเทศ
1% ของจำนวนเงินตามเช็ค บวกอากรแสตมป์ 3 บาท ต่อฉบับ 
  • ดร๊าฟท์ (ให้ธนาคารต่างประเทศเป็นผู้จ่าย)
   สกุลเงินต่อไปนี้ บวกค่าธรรมเนียมเพิ่ม ดังนี้
400 บาท บวกอากรแสตมป์ 3 บาท ต่อฉบับ
   • สกุลเงิน CHF
เพิ่ม 300 บาท ต่อฉบับ
   • สกุลเงิน SGD
เพิ่ม 50 บาท ต่อฉบับ
   • สกุลเงิน EUR, GBP, CAD
เพิ่ม 150 บาท ต่อฉบับ
   • สกุลเงินบาท
เพิ่ม 0.25% ของมูลค่าดร๊าฟท์ (ขั้นต่ำ 300 บาท)
ทำดร๊าฟท์สูญหายและขอคืนเงิน 1,000 บาท ต่อฉบับ
ขายคืนดร๊าฟท์ต่างประเทศที่ซื้อไปจากธนาคาร 1,000 บาท ต่อฉบับ
รับซื้อตราสารการเงินต่างประเทศ  
  • เช็คเดินทางต่างประเทศ
150 บาท ต่อฉบับ บวกอากรแสตมป์ 3 บาท ต่อฉบับ
  • ตราสารการเงินต่างประเทศ (ให้ธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารอื่น
   ในประเทศเป็นผู้จ่าย)
200 บาท ต่อฉบับ บวกอากรแสตมป์ 3 บาท ต่อฉบับ
  • ตราสารการเงินต่างประเทศ (ให้ธนาคารต่างประเทศเป็นผู้จ่าย)
 
   • กรณีธนาคารจ่ายเงินให้ก่อนเรียกเก็บจากธนาคาร
    ต่างประเทศ (Advance Payment)
400 บาท ต่อฉบับ บวกอากรแสตมป์ 3 บาท ต่อฉบับ
   • กรณีธนาคารในต่างประเทศส่งคืนตราสารการเงินต่างประเทศ
    กลับมา เนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
200 บาท ต่อฉบับ บวกค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต่างประเทศ
เรียกเก็บเพิ่ม พร้อมดอกเบี้ยที่คิดจากอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ
ผิดนัดโดยใช้ระยะเวลาจากวันที่ธนาคารจ่ายเงินให้ลูกค้าก่อน
ส่งเรียกเก็บ จนถึงวันที่ลูกค้านำเงินมาชำระ
   • กรณีธนาคารเรียกเก็บจากธนาคารต่างประเทศก่อนจ่ายเงิน
    (Collection First)
USD 15 ต่อฉบับ บวกอากรแสตมป์ 3 บาท ต่อฉบับ
พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ (ถ้ามี)
โอนเงินระหว่างประเทศ  
รับโอนเงินจากต่างประเทศ  
  • กรณีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้รับประโยชน์

   หมายเหตุ ผู้รับเงินจะไม่ได้รับเงินเต็มจำนวน เนื่องจากธนาคาร
   กรุงเทพจะหักค่าธรรมเนียมการรับเงินโอนต่างประเทศก่อน
   นำเงินเข้าบัญชีผู้รับ
0.25% ของมูลค่าเงินโอน (ขั้นต่ำ 200 บาท สูงสุด 500 บาท)
  • กรณีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอน
ไม่มี
  • กรณีจ่ายเงินสด
คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 150 บาท
  • กรณีลูกค้าขอไม่นำเงินเข้าบัญชี (ขอถือครองเงินตราต่างประเทศ)

   หมายเหตุ ลูกค้าต้องแจ้งธนาคารล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
   มิฉะนั้นธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชีลูกค้าตามวันที่กำหนดใน
   คำสั่งจ่ายเงิน
คิดค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อรายการ
  • กรณีธนาคารในต่างประเทศส่งคำสั่งจ่ายเงินผ่านธนาคารอื่น
   ในประเทศไทยมาเข้าบัญชีของท่านที่ธนาคารกรุงเทพ
ค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารอื่นในประเทศไทยเรียกเก็บ
บวกค่าธรรมเนียมที่ธนาคารกรุงเทพเรียกเก็บ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ
วิธีการที่ธนาคารอื่นส่งเงินผ่านมายังธนาคารกรุงเทพ
โอนเงินไปต่างประเทศ  
  • กรณีเงินตราต่างประเทศ
 
   • ผู้รับประโยชน์เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมที่
    ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ
400 บาท ต่อรายการ
   • ผู้ส่งเงินเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมที่ธนาคาร
    ต่างประเทศเรียกเก็บ
    • สกุลเงิน JPY
400 บาท บวก 0.05% ของจำนวนเงินที่โอน
(ขั้นต่ำ 2,100 บาท) ต่อรายการ
    • สกุลเงิน HKD
1,350 บาท ต่อรายการ
    • สกุลอื่นๆ
1,150 บาท ต่อรายการ
(กรณีธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่พอชำระให้
ธนาคารต่างประเทศ ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม
ตามที่ถูกเรียกเก็บจริง)
  • ค่าธรรมเนียมชดเชยอัตราแลกเปลี่ยน
   (Commission in Lieu of Exchange)

 

    • กรณีผู้โอนชำระเงินให้ธนาคารเป็นสกุลเดียวกับที่ขอโอน

คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มจากมูลค่าของเงินโอน (ขั้นต่ำ 500 บาท)
ต่อรายการ โดยแบ่งตามสกุลเงิน ดังนี้

 • USD, CNY คิดเพิ่ม 0.25%
 • EUR, GBP, JPY คิดเพิ่ม 0.50%
 • AUD, CAD, CHF, HKD, NZD, DKK, NOK, SEK, MYR
  คิดเพิ่ม 0.75%
 • SGD คิดเพิ่ม 1.25%
    • กรณีเงินบาท
     • ผู้รับประโยชน์เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมที่ธนาคาร
      ต่างประเทศเรียกเก็บ (ยกเว้นโอนไป สปป.ลาว)
400 บาท ต่อรายการ บวกค่า Commission in Lieu of Exchange
0.25% จากมูลค่าเงินโอน (ขั้นต่ำ 300 บาท) ต่อรายการ
     • ผู้ส่งเงินเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมที่ธนาคาร
      ต่างประเทศเรียกเก็บ
1,150 บาท ต่อรายการ บวกค่า Commission in Lieu of Exchange
จากมูลค่าเงินโอน (ขั้นต่ำ 300 บาท) ต่อรายการ
     • ผู้รับประโยชน์เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมที่ธนาคาร
      ต่างประเทศเรียกเก็บ สำหรับการโอนเงินไปยัง สปป.ลาว
      • ยอดเงินโอนไม่เกิน 30,000 บาท
      • ยอดเงินโอนตั้งแต่ 30,001-400,000 บาท
      • ยอดเงินโอนตั้งแต่ 400,001 บาทขึ้นไป

 

 • 350 บาท ต่อรายการ
 • 400 บาท ต่อรายการ บวก 0.125% ของมูลค่าเงินโอน
  (ขั้นต่ำ 300 บาท สูงสุด 500 บาท) ต่อรายการ
 • 400 บาท ต่อรายการ บวก 0.25% ของมูลค่าเงินโอน
  (ขั้นต่ำ 300 บาท) ต่อรายการ
    • กรณีธนาคารส่งคำสั่งโอนเงินระหว่างธนาคารเพิ่มพิเศษ
คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 300 บาท
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone