ข้อมูลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อ

ท่านสามารถดูข้อมูลเบื้องต้นที่ท่านควรทราบเกี่ยวกับการขอสินเชื่อ ดังต่อไปนี้

เตรียมความพร้อมก่อนสมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวง โดยศึกษาเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อให้มั่นใจว่าการสมัครสินเชื่อของท่านจะราบรื่นไร้ปัญหา

ผู้สมัครสินเชื่อต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อน
ชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี

ท่านจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุดประมาณ 80% ของราคาประเมิน หรือเท่ากับหนี้ส่วนที่เหลือหากเป็นกรณีทำรีไฟแนนซ์

เป็นเจ้าของบ้านในฝันได้ง่ายกว่าที่คิด

 1. ยื่นคำขอสินเชื่อที่สาขาธนาคาร
  ท่านสามารถยื่นคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบได้ที่สาขาธนาคารที่ท่านสะดวก เจ้าหน้าที่จะพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นจากข้อมูลของท่าน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายครอบครัว หนี้สินอื่นๆ เพื่อประเมินความสามารถในการผ่อนชำระคืนเงินกู้ของท่าน

 2. ส่งใบคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบเพื่อรอการพิจารณาอนุมัติ
  เจ้าหน้าที่สาขาจะส่งใบคำขอสินเชื่อของท่านพร้อมเอกสารประกอบคำขอสินเชื่อไปที่ศูนย์สินเชื่ออุปโภคบริโภค เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
  โดยพิจารณาจาก
  • วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ
  • คุณสมบัติผู้ขอกู้
  • ความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อ
  • ประเภทและมูลค่าของหลักประกัน


  เจ้าหน้าที่ส่วนประเมินหลักทรัพย์จะติดต่อท่านเพื่อนัดหมายเข้าไปประเมินมูลค่าหลักประกัน ตามวันและเวลาที่ท่านสะดวก ภายใน 7 วัน
  ทำการ หลังจากที่ท่านได้ยื่นใบคำขอสินเชื่อแล้ว

 3. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
  ธนาคารจะติดต่อและแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ท่านทราบภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ท่านยื่นใบคำขอสินเชื่อ เพื่อเตรียมนัด
  วันทำสัญญา

 4. ทำสัญญากู้เงิน และสัญญาจดจำนอง
  หากท่านได้รับอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารจะนัดหมายท่านเพื่อทำสัญญากู้เงิน สัญญาจดจำนอง ณ กรมที่ดินในเขตท้องที่ที่โฉนดที่ดิน หรือ
  หลักประกันจดทะเบียนไว้ กรณีมีผู้กู้ร่วม หรือผู้ค้ำประกัน ท่านจะต้องนัดหมายให้บุคคลเหล่านั้นมาร่วมลงนามในสัญญาทุกฉบับ
  ท่านควรเตรียมค่าใช้จ่ายมาในวันทำสัญญา โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันที่นัดหมาย

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อให้แก่ท่าน กรุณาเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการขอสินเชื่อให้ครบถ้วน

 เอกสารสำหรับผู้กู้ทุกประเภท

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีประกอบวิชาชีพเฉพาะ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ทุกใบ)

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้กู้ร่วมเป็นพนักงาน
หรือข้าราชการ

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้กู้ร่วมเป็นเจ้าของ
กิจการ

 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน(ไม่เกิน 3 เดือน)
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร
  ที่รับเงินเดือน
 • สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี (กรณีรับเงินเดือน
  เป็นเงินสด)

 

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น)
  (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชี
  เงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงิน
  เบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้
  ประจำปีปีล่าสุด
เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ

 • สำเนาโฉนดที่ดิน/สำเนาเอกสารกรรมสิทธิห้องชุด
 • สำเนาเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย
 • เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์
 • แผนที่แสดงที่ตั้งหลักประกัน

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ  (เพิ่มเติมกรณีปลูกสร้าง/ต่อเติม/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย)

 • สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ปรับปรุงอาคาร
 • สำเนาพิมพ์เขียว (แบบแปลนก่อสร้าง)
 • สำเนาสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ขอสินเชื่อ

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ (เพิ่มเติมกรณี
รีไฟแนนซ์)

 • สำเนาสัญญาจำนอง และข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง
 • สำเนาสัญญากู้เงิน
 • สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารแสดงฐานะทางการเงินและภาระหนี้สิน

 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน ห้องชุด พันธบัตร ใบหุ้น เอกสารสัญญาแสดงสิทธิการเช่า ฯลฯ
 • สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน/สัญญาเช่าซื้อ/สัญญาจำนอง และเอกสารหลักฐานการชำระหนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

เพราะการซื้อบ้านสักหลังมีค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกเหนือจากค่าบ้าน ทั้งค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เราจึงได้รวบรวมมาไว้เพื่อช่วยให้ท่าน
วางแผนทางการเงินในการซื้อบ้านได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

สินเชื่อบ้านบัวหลวง

สินเชื่อ
บัวหลวง
พูนผล

สินเชื่อ
บัวหลวง
สานฝัน

สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยทุกประเภท

สินเชื่อเพื่อปลูกสร้าง/ ต่อเติม/ตกแต่ง/ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

สินเชื่อเพื่อ
รีไฟแนนซ์
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

สินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน
จัดสรรในโครงการที่ธนาคาร
ให้การสนับสนุน (
Post Finance)

สินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารกรุงเทพสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย

  ค่าธรรมเนียม
  ประเมินหลัก
  ประกัน


                       2,500 บาท

ตามเงื่อนไข
ที่ได้รับอนุมัติ

ยกเว้นค่าประเมิน
หลักประกัน


2,500 บาท


2,500 บาท

  กรณีชำระ
  หมดก่อน
3 ปี 
  (รีไฟแนนซ์) 


หากชำระหมดก่อน
3 ปี คิดค่าปรับ 3% ของภาระหนี้คงค้าง


-


ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ผู้ซื้อบ้านควรเตรียมค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อบ้าน

 • เงินมัดจำที่จะชำระในวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย
 • เงินดาวน์
 • ค่านายหน้า (ถ้ามี)
 • ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทนายความต้องชำระเพื่อดำเนินการแทน (เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานจากสำนักงานที่ดิน หรือกระทรวงพาณิชย์ ค่าจดทะเบียน ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น) 

ค่าใช้จ่ายสำหรับธนาคาร

 • ค่าอากรแสตมป์

ค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน

 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 2% ของราคาประเมิน
 • ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% ของมูลจำนอง

เบี้ยประกันภัย

 • เบี้ยประกันอัคคีภัย
 • เบี้ยประกันคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์ (บริษัทประกันจะรับภาระสินเชื่อแทนในกรณีผู้ซื้อเสียชีวิตหรือทุพลภาพ)

สำหรับผู้ยื่นคำขอสินเชื่อ ตั้งแต่ 6 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2558**
สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยทุกประเภท และสินเชื่อเพื่อปลูกสร้าง

วงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

 ปีที่ 1

 ปีที่ 2

 ปีที่ 3

 หลังจากนั้น

อัตราดอกเบี้ย
แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา*

ทางเลือกที่ 1

2.5%

              MRR-1.5%

5.88%

ทางเลือกที่ 2

      4.75%

        MRR-1.5%

5.99%

ทางเลือกที่ 3

MRR-4%

MRR-2.5%

        MRR-1.5%

5.95%

*อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 5 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี

วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาท
แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

 ปีที่ 1

 ปีที่ 2

 ปีที่ 3

 หลังจากนั้น

อัตราดอกเบี้ย
แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา*

ทางเลือกที่ 1

2.75%

MRR-1.375%

6.02%

ทางเลือกที่ 2

      5%

          MRR-1.375%

6.14%

ทางเลือกที่ 3

MRR-3.5%

      MRR-2.5%

        MRR-1.375%

6.10%

*อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี

วงเงินตั้งแต่ 5 แสนบาท
แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

 ปีที่ 1

 ปีที่ 2

 ปีที่ 3

 หลังจากนั้น

อัตราดอกเบี้ย
แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา*

ทางเลือกที่ 1

5%

              MRR-1.25%

6.64%

*อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 8 แสนบาท อายุสัญญา 20 ปี

วงเงินต่ำกว่า 5 แสนบาท

 ปีที่ 1

 ปีที่ 2

 ปีที่ 3

 หลังจากนั้น

อัตราดอกเบี้ย
แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา*

ทางเลือกที่ 1

              MRR-0.625%

6.62%

*อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 5 แสนบาท อายุสัญญา 20 ปี

หมายเหตุ:
รูปแบบการผ่อนชำระแบบคงที่ เลือกผ่อนได้ทุกทางเลือก 
รูปแบบการผ่อนชำระแบบขั้นบันได เลือกผ่อนได้เฉพาะทางเลือก 1 และ 2

ท่านที่สมัครบริการคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ ในปีแรก เมื่อ

1. ทำทุนประกันภัยเต็มวงเงินกู้และระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 10 ปีหรือเท่ากับระยะเวลาในสัญญากู้ หรือ
2. ทำทุนประกันภัยอย่างน้อย 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 70% ของระยะเวลาในสัญญากู้ (เฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญากู้ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น)

**อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับผู้ที่ยื่นคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารครบถ้วนภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 จนถึง (ก) วันที่ 30 กันยายน 2558 (ข) วันที่ธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ธนาคารประกาศใช้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน ทั้งนี้ ผู้กู้จะต้องลงนามในสัญญากู้เงิน กับธนาคารภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่มีการอนุมัติสินเชื่อ และจดทะเบียนจำนองพร้อมเบิกเงินกู้งวดแรก หรือทั้งหมด ภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ ลงนามในสัญญา 

เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ

เตรียมความพร้อมก่อนสมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวง โดยศึกษาเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อให้มั่นใจว่าการสมัครสินเชื่อของท่านจะราบรื่นไร้ปัญหา

ผู้สมัครสินเชื่อต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อน
ชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี

ท่านจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุดประมาณ 80% ของราคาประเมิน หรือเท่ากับหนี้ส่วนที่เหลือหากเป็นกรณีทำรีไฟแนนซ์

ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ

เป็นเจ้าของบ้านในฝันได้ง่ายกว่าที่คิด

 1. ยื่นคำขอสินเชื่อที่สาขาธนาคาร
  ท่านสามารถยื่นคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบได้ที่สาขาธนาคารที่ท่านสะดวก เจ้าหน้าที่จะพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นจากข้อมูลของท่าน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายครอบครัว หนี้สินอื่นๆ เพื่อประเมินความสามารถในการผ่อนชำระคืนเงินกู้ของท่าน

 2. ส่งใบคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบเพื่อรอการพิจารณาอนุมัติ
  เจ้าหน้าที่สาขาจะส่งใบคำขอสินเชื่อของท่านพร้อมเอกสารประกอบคำขอสินเชื่อไปที่ศูนย์สินเชื่ออุปโภคบริโภค เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
  โดยพิจารณาจาก
  • วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ
  • คุณสมบัติผู้ขอกู้
  • ความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อ
  • ประเภทและมูลค่าของหลักประกัน


  เจ้าหน้าที่ส่วนประเมินหลักทรัพย์จะติดต่อท่านเพื่อนัดหมายเข้าไปประเมินมูลค่าหลักประกัน ตามวันและเวลาที่ท่านสะดวก ภายใน 7 วัน
  ทำการ หลังจากที่ท่านได้ยื่นใบคำขอสินเชื่อแล้ว

 3. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
  ธนาคารจะติดต่อและแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ท่านทราบภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ท่านยื่นใบคำขอสินเชื่อ เพื่อเตรียมนัด
  วันทำสัญญา

 4. ทำสัญญากู้เงิน และสัญญาจดจำนอง
  หากท่านได้รับอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารจะนัดหมายท่านเพื่อทำสัญญากู้เงิน สัญญาจดจำนอง ณ กรมที่ดินในเขตท้องที่ที่โฉนดที่ดิน หรือ
  หลักประกันจดทะเบียนไว้ กรณีมีผู้กู้ร่วม หรือผู้ค้ำประกัน ท่านจะต้องนัดหมายให้บุคคลเหล่านั้นมาร่วมลงนามในสัญญาทุกฉบับ
  ท่านควรเตรียมค่าใช้จ่ายมาในวันทำสัญญา โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันที่นัดหมาย

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อให้แก่ท่าน กรุณาเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการขอสินเชื่อให้ครบถ้วน

 เอกสารสำหรับผู้กู้ทุกประเภท

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีประกอบวิชาชีพเฉพาะ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ทุกใบ)

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้กู้ร่วมเป็นพนักงาน
หรือข้าราชการ

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้กู้ร่วมเป็นเจ้าของ
กิจการ

 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน(ไม่เกิน 3 เดือน)
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร
  ที่รับเงินเดือน
 • สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี (กรณีรับเงินเดือน
  เป็นเงินสด)

 

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น)
  (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชี
  เงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงิน
  เบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้
  ประจำปีปีล่าสุด
เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ

 • สำเนาโฉนดที่ดิน/สำเนาเอกสารกรรมสิทธิห้องชุด
 • สำเนาเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย
 • เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์
 • แผนที่แสดงที่ตั้งหลักประกัน

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ  (เพิ่มเติมกรณีปลูกสร้าง/ต่อเติม/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย)

 • สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ปรับปรุงอาคาร
 • สำเนาพิมพ์เขียว (แบบแปลนก่อสร้าง)
 • สำเนาสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ขอสินเชื่อ

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ (เพิ่มเติมกรณี
รีไฟแนนซ์)

 • สำเนาสัญญาจำนอง และข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง
 • สำเนาสัญญากู้เงิน
 • สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารแสดงฐานะทางการเงินและภาระหนี้สิน

 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน ห้องชุด พันธบัตร ใบหุ้น เอกสารสัญญาแสดงสิทธิการเช่า ฯลฯ
 • สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน/สัญญาเช่าซื้อ/สัญญาจำนอง และเอกสารหลักฐานการชำระหนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อ

เพราะการซื้อบ้านสักหลังมีค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกเหนือจากค่าบ้าน ทั้งค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เราจึงได้รวบรวมมาไว้เพื่อช่วยให้ท่าน
วางแผนทางการเงินในการซื้อบ้านได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

สินเชื่อบ้านบัวหลวง

สินเชื่อ
บัวหลวง
พูนผล

สินเชื่อ
บัวหลวง
สานฝัน

สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยทุกประเภท

สินเชื่อเพื่อปลูกสร้าง/ ต่อเติม/ตกแต่ง/ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

สินเชื่อเพื่อ
รีไฟแนนซ์
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

สินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน
จัดสรรในโครงการที่ธนาคาร
ให้การสนับสนุน (
Post Finance)

สินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารกรุงเทพสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย

  ค่าธรรมเนียม
  ประเมินหลัก
  ประกัน


                       2,500 บาท

ตามเงื่อนไข
ที่ได้รับอนุมัติ

ยกเว้นค่าประเมิน
หลักประกัน


2,500 บาท


2,500 บาท

  กรณีชำระ
  หมดก่อน
3 ปี 
  (รีไฟแนนซ์) 


หากชำระหมดก่อน
3 ปี คิดค่าปรับ 3% ของภาระหนี้คงค้าง


-


ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ผู้ซื้อบ้านควรเตรียมค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อบ้าน

 • เงินมัดจำที่จะชำระในวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย
 • เงินดาวน์
 • ค่านายหน้า (ถ้ามี)
 • ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทนายความต้องชำระเพื่อดำเนินการแทน (เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานจากสำนักงานที่ดิน หรือกระทรวงพาณิชย์ ค่าจดทะเบียน ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น) 

ค่าใช้จ่ายสำหรับธนาคาร

 • ค่าอากรแสตมป์

ค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน

 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 2% ของราคาประเมิน
 • ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% ของมูลจำนอง

เบี้ยประกันภัย

 • เบี้ยประกันอัคคีภัย
 • เบี้ยประกันคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์ (บริษัทประกันจะรับภาระสินเชื่อแทนในกรณีผู้ซื้อเสียชีวิตหรือทุพลภาพ)

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านบัวหลวง

สำหรับผู้ยื่นคำขอสินเชื่อ ตั้งแต่ 6 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2558**
สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยทุกประเภท และสินเชื่อเพื่อปลูกสร้าง

วงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

 ปีที่ 1

 ปีที่ 2

 ปีที่ 3

 หลังจากนั้น

อัตราดอกเบี้ย
แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา*

ทางเลือกที่ 1

2.5%

              MRR-1.5%

5.88%

ทางเลือกที่ 2

      4.75%

        MRR-1.5%

5.99%

ทางเลือกที่ 3

MRR-4%

MRR-2.5%

        MRR-1.5%

5.95%

*อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 5 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี

วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาท
แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

 ปีที่ 1

 ปีที่ 2

 ปีที่ 3

 หลังจากนั้น

อัตราดอกเบี้ย
แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา*

ทางเลือกที่ 1

2.75%

MRR-1.375%

6.02%

ทางเลือกที่ 2

      5%

          MRR-1.375%

6.14%

ทางเลือกที่ 3

MRR-3.5%

      MRR-2.5%

        MRR-1.375%

6.10%

*อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี

วงเงินตั้งแต่ 5 แสนบาท
แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

 ปีที่ 1

 ปีที่ 2

 ปีที่ 3

 หลังจากนั้น

อัตราดอกเบี้ย
แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา*

ทางเลือกที่ 1

5%

              MRR-1.25%

6.64%

*อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 8 แสนบาท อายุสัญญา 20 ปี

วงเงินต่ำกว่า 5 แสนบาท

 ปีที่ 1

 ปีที่ 2

 ปีที่ 3

 หลังจากนั้น

อัตราดอกเบี้ย
แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา*

ทางเลือกที่ 1

              MRR-0.625%

6.62%

*อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 5 แสนบาท อายุสัญญา 20 ปี

หมายเหตุ:
รูปแบบการผ่อนชำระแบบคงที่ เลือกผ่อนได้ทุกทางเลือก 
รูปแบบการผ่อนชำระแบบขั้นบันได เลือกผ่อนได้เฉพาะทางเลือก 1 และ 2

ท่านที่สมัครบริการคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ ในปีแรก เมื่อ

1. ทำทุนประกันภัยเต็มวงเงินกู้และระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 10 ปีหรือเท่ากับระยะเวลาในสัญญากู้ หรือ
2. ทำทุนประกันภัยอย่างน้อย 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 70% ของระยะเวลาในสัญญากู้ (เฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญากู้ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น)

**อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับผู้ที่ยื่นคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารครบถ้วนภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 จนถึง (ก) วันที่ 30 กันยายน 2558 (ข) วันที่ธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ธนาคารประกาศใช้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน ทั้งนี้ ผู้กู้จะต้องลงนามในสัญญากู้เงิน กับธนาคารภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่มีการอนุมัติสินเชื่อ และจดทะเบียนจำนองพร้อมเบิกเงินกู้งวดแรก หรือทั้งหมด ภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ ลงนามในสัญญา 
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือBualuang GetMoneyMoney TutorYour Security FirstBualuang Phone
Submit