รับ-ส่งเงินด่วน เวสเทิร์น ยูเนี่ยน

บริการรับ-ส่งเงินด่วน เวสเทิร์น ยูเนี่ยน
รวดเร็ว ข้ามพรมแดน

ธนาคารกรุงเทพให้บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ ผ่านเครือข่ายระบบเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล สามารถรับ-ส่งเงินได้กว่า 200 ประเทศ* และเขตปกครองต่างๆ ทั่วโลก และตัวแทนผู้ให้บริการกว่า 515,000* จุด

สะดวก...กับการใช้บริการที่สาขาและบูธแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ

รวดเร็ว...ด้วยระบบการโอนเงินด่วนพิเศษ ผู้รับเงินสามารถรับเงินได้ภายในไม่กี่นาที** ณ จุดให้บริการของธนาคารกรุงเทพ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ***

ง่าย...เพราะสามารถส่งหรือรับเงินระหว่างประเทศโดยไม่ต้องมีบัญชีกับธนาคาร

สบาย...กับบริการบัวหลวง เวสเทิร์น ยูเนี่ยน กริ๊ง แค่โทรศัพท์ ก็รับเงินเวสเทิร์น ยูเนี่ยนเข้าบัญชีได้ง่ายๆ
ภายในไม่กี่นาที

สมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

 1. ยื่นเอกสารการสมัครใช้บริการ ดังนี้
  • ใบคำขอใช้บริการบัวหลวง เวสเทิร์น ยูเนี่ยน กริ๊ง โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมลงนามในคำขอใช้บริการฯ รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ
  • เอกสารแสดงตนที่มีอายุอย่างน้อย 60 วัน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับลูกค้าชาวไทย) หรือ บัตรประจำตัวผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (สำหรับลูกค้าต่างด้าว) หรือ Passport (สำหรับลูกค้าต่างชาติ)
  • สมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ที่ต้องการนำเงินเข้าบัญชี หากลูกค้าไม่มีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ สามารถเปิดบัญชีได้ทันทีที่สาขาที่ท่านสมัครใช้บริการ
 2. ธนาคารจะลงทะเบียนข้อมูลลูกค้า พร้อมแจ้ง SMS ให้ลูกค้าเริ่มใช้บริการ ภายใน 7 วันทำการ (สำหรับผู้สมัครในเขตต่างจังหวัด อาจนานกว่า 7 วัน)


การรับเงิน

 1. โทรศัพท์หมายเลข (66) 0-2680-9588 ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30-20.00 น.
 2. แจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัญชีที่ต้องการรับเงิน ข้อมูลยืนยันตน และแจ้งรายละเอียดการรับเงินโอนเวสเทิร์น ยูเนี่ยน เช่น หมายเลขกำกับการโอนเงิน 10 หลัก (MTCN) ชื่อและนามสกุลผู้ส่งเงิน ประเทศที่ส่งเงิน และจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ
 3. ธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ลงทะเบียนไว้พร้อมแจ้ง SMS ภายใน 15 นาที


เงื่อนไขการให้บริการ

 • บัญชีที่สมัครใช้บริการต้องเป็นบัญชีบุคคลของตนเองประเภทสะสมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน (เฉพาะบัญชีประเภท Residence เท่านั้น) โดยสามารถลงทะเบียนเพิ่มบัญชีสำหรับรับเงินเข้าบัญชีได้สูงสุด
  5 บัญชี
 • การสมัคร/แก้ไขข้อมูล/เพิ่มบัญชีเงินฝาก/ยกเลิก บริการบัวหลวง เวสเทิร์น ยูเนี่ยน กริ๊ง สามารถติดต่อใช้บริการได้ทุกสาขาทั่วประเทศ กรณีรับเงินเข้าบัญชีประเภทกระแสรายวันต้องติดต่อสาขา
  เจ้าของบัญชีเท่านั้น

การส่งเงิน

 1. กรอกแบบฟอร์มการส่งเงิน ที่จุดบริการ

 2. ยื่นแบบฟอร์ม บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และเอกสารประกอบการโอนเงิน เช่นเอกสารแจ้งจากต่างประเทศ เอกสารการศึกษาในต่างประเทศ

 3. ชำระเงินให้เจ้าหน้าที่ พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน และหมายเลขกำกับการโอนเงิน (Money Transfer Control Number-MTCN)

 4. แจ้งหมายเลขกำกับการโอนเงิน (MTCN) ชื่อผู้ส่งเงิน ประเทศที่ส่งเงิน และจำนวนเงินแก่ผู้รับเงิน โดยผู้รับเงินสามารถรับเงินได้ทันทีหลังจากธนาคารมอบใบสร็จรับเงินให้ผู้ส่ง


การรับเงิน

 1. กรอกแบบฟอร์มการรับเงินโอน แจ้งหมายเลขกำกับการโอนเงิน (MTCN) ชื่อผู้ส่งเงิน ประเทศที่ส่งเงิน และจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ

 2. ยื่นแบบฟอร์มและแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางหรือหนังสือเดินทาง

 3. รับเงินได้ทันที เมื่อธนาคารตรวจสอบเอกสารและข้อมูลกับระบบถูกต้อง

สมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

 1. ยื่นเอกสารการสมัครใช้บริการ ดังนี้
  • ใบคำขอใช้บริการบัวหลวง เวสเทิร์น ยูเนี่ยน กริ๊ง โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมลงนามในคำขอใช้บริการฯ รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ
  • เอกสารแสดงตนที่มีอายุอย่างน้อย 60 วัน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับลูกค้าชาวไทย) หรือ บัตรประจำตัวผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (สำหรับลูกค้าต่างด้าว) หรือ Passport (สำหรับลูกค้าต่างชาติ)
  • สมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ที่ต้องการนำเงินเข้าบัญชี หากลูกค้าไม่มีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ สามารถเปิดบัญชีได้ทันทีที่สาขาที่ท่านสมัครใช้บริการ
 2. ธนาคารจะลงทะเบียนข้อมูลลูกค้า พร้อมแจ้ง SMS ให้ลูกค้าเริ่มใช้บริการ ภายใน 7 วันทำการ (สำหรับผู้สมัครในเขตต่างจังหวัด อาจนานกว่า 7 วัน)


การรับเงิน

 1. โทรศัพท์หมายเลข (66) 0-2680-9588 ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30-20.00 น.
 2. แจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัญชีที่ต้องการรับเงิน ข้อมูลยืนยันตน และแจ้งรายละเอียดการรับเงินโอนเวสเทิร์น ยูเนี่ยน เช่น หมายเลขกำกับการโอนเงิน 10 หลัก (MTCN) ชื่อและนามสกุลผู้ส่งเงิน ประเทศที่ส่งเงิน และจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ
 3. ธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ลงทะเบียนไว้พร้อมแจ้ง SMS ภายใน 15 นาที


เงื่อนไขการให้บริการ

 • บัญชีที่สมัครใช้บริการต้องเป็นบัญชีบุคคลของตนเองประเภทสะสมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน (เฉพาะบัญชีประเภท Residence เท่านั้น) โดยสามารถลงทะเบียนเพิ่มบัญชีสำหรับรับเงินเข้าบัญชีได้สูงสุด
  5 บัญชี
 • การสมัคร/แก้ไขข้อมูล/เพิ่มบัญชีเงินฝาก/ยกเลิก บริการบัวหลวง เวสเทิร์น ยูเนี่ยน กริ๊ง สามารถติดต่อใช้บริการได้ทุกสาขาทั่วประเทศ กรณีรับเงินเข้าบัญชีประเภทกระแสรายวันต้องติดต่อสาขา
  เจ้าของบัญชีเท่านั้น

การส่งเงิน

 1. กรอกแบบฟอร์มการส่งเงิน ที่จุดบริการ

 2. ยื่นแบบฟอร์ม บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และเอกสารประกอบการโอนเงิน เช่นเอกสารแจ้งจากต่างประเทศ เอกสารการศึกษาในต่างประเทศ

 3. ชำระเงินให้เจ้าหน้าที่ พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน และหมายเลขกำกับการโอนเงิน (Money Transfer Control Number-MTCN)

 4. แจ้งหมายเลขกำกับการโอนเงิน (MTCN) ชื่อผู้ส่งเงิน ประเทศที่ส่งเงิน และจำนวนเงินแก่ผู้รับเงิน โดยผู้รับเงินสามารถรับเงินได้ทันทีหลังจากธนาคารมอบใบสร็จรับเงินให้ผู้ส่ง


การรับเงิน

 1. กรอกแบบฟอร์มการรับเงินโอน แจ้งหมายเลขกำกับการโอนเงิน (MTCN) ชื่อผู้ส่งเงิน ประเทศที่ส่งเงิน และจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ

 2. ยื่นแบบฟอร์มและแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางหรือหนังสือเดินทาง

 3. รับเงินได้ทันที เมื่อธนาคารตรวจสอบเอกสารและข้อมูลกับระบบถูกต้อง


*ในบางประเทศไม่มีบริการส่งเงิน ลูกค้าสามารถใช้บริการรับเงินได้เพียงอย่างเดียว ข้อมูลเครือข่ายจุดบริการเดือนมิถุนายน 2559
**การให้บริการขึ้นอยู่กับเวลาทำการของแต่ละจุดบริการ ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน และข้อกำหนดในแต่ละประเทศ
***ใช้ได้กับบริการโอนเงินระหว่างบุคคลถึงบุคคลและนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเวสเทิร์น
ยูเนี่ยน จะได้ผลประโยชน์จากส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากผู้ส่ง อาจมีการชำระค่าภาษีในการ
โอนเงินแต่ละครั้ง
Tips/Useful Info
คำถามที่พบบ่อย
ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับบริการรับ-ส่งเงินด่วน เวสเทิร์น
ยูเนี่ยน
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone