ส่งเงินจากประเทศอังกฤษ

โอนเงินจากอังกฤษกลับไทยในราคาประหยัด และรวดเร็วยิ่งขึ้น

วันนี้ท่านสามารถโอนเงินจากอังกฤษกลับไทยได้ในราคาประหยัด และรวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนด้วยระบบ Faster Payments Service หรือระบบ Bankers’ Automated Clearing Services (BACS) ของประเทศอังกฤษ

บริการนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่มีบัญชีกับธนาคารในประเทศอังกฤษที่ต้องการโอนเงินมายังบัญชีธนาคารกรุงเทพของผู้รับในประเทศไทย
 • ผู้รับเงินบำนาญหรือมีรายได้ประจำจากหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนในอังกฤษ

ประโยชน์ของบริการ

 • ประหยัด ด้วยค่าธรรมเนียมที่ประหยัดกว่าค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศแบบอื่นๆ ที่ให้บริการในประเทศอังกฤษ
 • สะดวก รวดเร็ว ท่านสามารถเลือกโอนเงินผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตหรือโอนที่เคาน์เตอร์ของธนาคารในประเทศอังกฤษ
 • ง่าย ด้วยบริการรับโอนเงินบำนาญหรือเงินเดือนจากประเทศอังกฤษเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพของท่านในประเทศไทยโดยตรง
 • เลือกได้ ท่านสามารถเลือกสกุลเงินที่ท่านต้องการโอนไปเข้าบัญชีผู้รับในประเทศไทยได้ ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลบาทหรือปอนด์สเตอร์ลิง


ขั้นตอนการใช้บริการ


เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการให้บริการ ธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบถึงขั้นตอนการใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงโดยเร็ว ในกรณีมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน โทร. 0207-929-4269 หรืออีเมล london_operations@bangkokbank.com

คำแนะนำในการรับเงินบำนาญหรือรายได้จากหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนในประเทศอังกฤษ

หากท่านมีรายได้ประจำจากประเทศอังกฤษ เช่น เงินบำนาญ ผลตอบแทนจากการลงทุนหรือเงินเดือน ท่านสามารถใช้บริการโอนรายได้ไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยได้โดยตรง ผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน

ขั้นตอนการใช้บริการ

 1. ในการใช้บริการครั้งแรก ท่านจะต้องลงทะเบียนใช้บริการและรับหมายเลขอ้างอิงเฉพาะเพื่อใช้ในการส่งเงินกลับประเทศไทยผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน โดยท่านต้องลงทะเบียนด้วยตนเองที่ธนาคาร หรือส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนทางไปรษณีย์ไปยังธนาคาร พร้อมกับเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้
  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้โอนเงิน กรณีที่ท่านลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือเดินทางฉบับจริงไปด้วย
  • หลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ เช่น หนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคารที่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้โอนเงิน หรือใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคเดือนล่าสุด โดยธนาคารจะคืนเอกสารให้ท่านเมื่อดำเนินการ
   ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพของผู้รับเงินในประเทศไทย
  • รายละเอียดที่มาของเงิน ได้แก่ ชื่อหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนในอังกฤษที่เป็นแหล่งที่มาของเงินบำนาญหรือรายได้
  • จำนวนเงินและความถี่ในการโอนเงินกลับประเทศไทยที่คาดไว้ (โอนครั้งเดียว หรือโอนเป็นประจำ)

 2. ธนาคารกรุงเทพสาขาลอนดอนจะส่งจดหมายยืนยันการลงทะเบียน พร้อมด้วยหมายเลขอ้างอิงและรายละเอียดธนาคารที่ใช้ในการโอนเงินให้แก่ผู้โอนเงิน

 3. ผู้โอนเงินจะต้องส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่หน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนเพื่อใช้ในกระบวนการโอนเงินบำนาญหรือรายได้ประจำอื่นๆ ไปยังบัญชีในประเทศไทยท่านจะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทยภายในวันทำการถัดไปหลังจากธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนได้รับเงินจากธนาคารผู้โอน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน โทร. 0207-929-4269 หรืออีเมล london_operations@bangkokbank.com หรือส่งจดหมายสอบถามไปที่ Bangkok Bank PCL London Branch, Exchequer Court, 33 St. Mary Axe, London EC3A 8BY

ทางเลือกในการแปลงค่าเงินและค่าธรรมเนียม

ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อท่านโอนเงินผ่านระบบ Faster Payments Service และระบบ BACS ดังนี้:

ท่านสามารถเลือกโอนเงินในสกุลปอนด์สเตอร์ลิงหรือสกุลเงินบาทก็ได้ โดยแจ้งเงื่อนไขการโอนเงินที่ท่านต้องการ ในขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้บริการกับธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน

ทางเลือกในการโอนค่าเงิน
(เลือก "Clearing Service Accounts" หรือระบุเงื่อนไขการโอนเงิน
ที่ต้องการในขั้นตอนการลงทะเบียนบริการกับธนาคารกรุงเทพ
สาขาลอนดอน)

เมื่อต้องการโอนเงิน
ในสกุลบาท:
92 00 10 00

เมื่อต้องการโอนเงิน
ในสกุลปอนด์สเตอร์ลิง:
92 00 20 00

อัตราแลกเปลี่ยนที่ท่านจะได้รับ

อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
ของธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน

อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
การรับซื้อเงินโอนของธนาคาร
กรุงเทพ ประเทศไทย
(T/T Buying Rate)

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ (เรียกเก็บโดยธนาคาร
กรุงเทพ สาขาลอนดอน)

15 ปอนด์สเตอร์ลิง

20 ปอนด์สเตอร์ลิง

ค่าธรรมเนียมการรับเงินโอน
ต่างประเทศ (เรียกเก็บโดย
ธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย)

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย
จะหักค่าธรรมเนียม 0.25 % ของ
ยอดเงินโอน จากยอดเงินโอน
ก่อนจะฝากเงินเข้าบัญชีผู้รับ
(ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 200 บาท
และสูงสุดไม่เกิน 500 บาทต่อรายการ)


ผู้รับเงินปลายทางจะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย ภายในวันทำการถัดไปหลังจากธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนได้รับเงินจากธนาคารผู้โอน

คำถามที่พบบ่อย

1. Faster Payment คืออะไร
คือ ระบบการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกในประเทศอังกฤษ ซึ่งผู้โอนสามารถทำรายการโอนเงินระหว่างบัญชี หรือโอนเงินตามคำสั่งผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตหรือบริการทางโทรศัพท์ โดยผู้รับเงินปลายทางในประเทศอังกฤษได้รับเงินเข้าบัญชี ภายใน 1 วันทำการ

2. BACS คืออะไร
คือ ระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันการเงินในประเทศอังกฤษ โดยผู้รับเงินปลายทางในประเทศอังกฤษจะได้รับเงินภายใน 3 วันทำการ

3. จะทราบได้อย่างไรว่าสามารถส่งเงินผ่านระบบ Faster Payment หรือระบบ BACS ได้หรือไม่
ธนาคารของท่านในอังกฤษซึ่งให้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตจะเสนอเมนูให้ท่านเลือก กรณีที่ไม่มีเมนูให้เลือก ท่านควรตรวจสอบกับธนาคารของตนเองในประเทศอังกฤษ

4. เคยทำรายการโอนเงินจากอังกฤษกลับไทยผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตได้ แต่ทำไมตอนนี้ทำไม่ได้ เกิดอะไรขึ้น
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการให้บริการ และด้วยเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน โทร. 0207-929-4269 หรืออีเมล london_operations@bangkokbank.com

5. หลังจากโอนเงินด้วยระบบ Faster Payment หรือระบบ BACS แล้ว ใช้เวลานานเท่าใดในการนำเงินเข้าบัญชีผู้รับที่มีกับธนาคารกรุงเทพ
เมื่อธนาคารได้รับคำสั่งโอนเงินที่ถูกต้องและรายละเอียดในคำสั่งโอนเงินครบถ้วน ผู้รับในประเทศไทยจะได้รับเงินภายในวันทำการถัดไปหลังจากธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนได้รับเงินจากธนาคารผู้โอน (การโอนเงินผ่านระบบ BACS ธนาคารผู้รับเงินในประเทศอังกฤษจะได้รับเงินภายใน 3 วันทำการ)

6. ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมเท่าใดสำหรับการรับเงินโอนผ่านระบบ Faster Payment หรือระบบ BACS?
โปรดดูรายละเอียดจากทางเลือกในการแปลงค่าเงินและค่าธรรมเนียม

7. สามารถเลือกสกุลเงินที่จะโอนเพื่อให้ได้รับอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่าได้หรือไม่
ท่านสามารถเลือกโอนเงินในสกุลเงินบาทหรือสกุลปอนด์สเตอร์ลิงก็ได้ โดยแจ้งเงื่อนไขการโอนเงินที่ท่านต้องการในขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้บริการกับธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน เพื่อให้สาขาลอนดอนแปลงเงินโอนจากธนาคารในประเทศอังกฤษเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของสาขาลอนดอน หรือสั่งให้ธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยในสกุลปอนด์สเตอร์ลิงเพื่อให้ธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยทำการแปลงเงินโอนสกุลปอนด์สเตอร์ลิงเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย

8. สามารถรับเงินบำนาญหรือรายได้ผ่านระบบ Faster Payment ได้หรือไม่
ทำได้ ท่านสามารถแจ้งความจำนงกับต้นสังกัดให้โอนเงินผ่านระบบ Faster Payment ผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน โดยแจ้งเงื่อนไขการโอนเงินที่ท่านต้องการในขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้บริการกับธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน และส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ต้นสังกัดของท่าน

หากท่านมีรายได้ประจำจากประเทศอังกฤษ เช่น เงินบำนาญ ผลตอบแทนจากการลงทุนหรือเงินเดือน ท่านสามารถใช้บริการโอนรายได้ไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยได้โดยตรง ผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน

ขั้นตอนการใช้บริการ

 1. ในการใช้บริการครั้งแรก ท่านจะต้องลงทะเบียนใช้บริการและรับหมายเลขอ้างอิงเฉพาะเพื่อใช้ในการส่งเงินกลับประเทศไทยผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน โดยท่านต้องลงทะเบียนด้วยตนเองที่ธนาคาร หรือส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนทางไปรษณีย์ไปยังธนาคาร พร้อมกับเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้
  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้โอนเงิน กรณีที่ท่านลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือเดินทางฉบับจริงไปด้วย
  • หลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ เช่น หนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคารที่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้โอนเงิน หรือใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคเดือนล่าสุด โดยธนาคารจะคืนเอกสารให้ท่านเมื่อดำเนินการ
   ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพของผู้รับเงินในประเทศไทย
  • รายละเอียดที่มาของเงิน ได้แก่ ชื่อหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนในอังกฤษที่เป็นแหล่งที่มาของเงินบำนาญหรือรายได้
  • จำนวนเงินและความถี่ในการโอนเงินกลับประเทศไทยที่คาดไว้ (โอนครั้งเดียว หรือโอนเป็นประจำ)

 2. ธนาคารกรุงเทพสาขาลอนดอนจะส่งจดหมายยืนยันการลงทะเบียน พร้อมด้วยหมายเลขอ้างอิงและรายละเอียดธนาคารที่ใช้ในการโอนเงินให้แก่ผู้โอนเงิน

 3. ผู้โอนเงินจะต้องส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่หน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนเพื่อใช้ในกระบวนการโอนเงินบำนาญหรือรายได้ประจำอื่นๆ ไปยังบัญชีในประเทศไทยท่านจะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทยภายในวันทำการถัดไปหลังจากธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนได้รับเงินจากธนาคารผู้โอน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน โทร. 0207-929-4269 หรืออีเมล london_operations@bangkokbank.com หรือส่งจดหมายสอบถามไปที่ Bangkok Bank PCL London Branch, Exchequer Court, 33 St. Mary Axe, London EC3A 8BY

ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อท่านโอนเงินผ่านระบบ Faster Payments Service และระบบ BACS ดังนี้:

ท่านสามารถเลือกโอนเงินในสกุลปอนด์สเตอร์ลิงหรือสกุลเงินบาทก็ได้ โดยแจ้งเงื่อนไขการโอนเงินที่ท่านต้องการ ในขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้บริการกับธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน

ทางเลือกในการโอนค่าเงิน
(เลือก "Clearing Service Accounts" หรือระบุเงื่อนไขการโอนเงิน
ที่ต้องการในขั้นตอนการลงทะเบียนบริการกับธนาคารกรุงเทพ
สาขาลอนดอน)

เมื่อต้องการโอนเงิน
ในสกุลบาท:
92 00 10 00

เมื่อต้องการโอนเงิน
ในสกุลปอนด์สเตอร์ลิง:
92 00 20 00

อัตราแลกเปลี่ยนที่ท่านจะได้รับ

อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
ของธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน

อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
การรับซื้อเงินโอนของธนาคาร
กรุงเทพ ประเทศไทย
(T/T Buying Rate)

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ (เรียกเก็บโดยธนาคาร
กรุงเทพ สาขาลอนดอน)

15 ปอนด์สเตอร์ลิง

20 ปอนด์สเตอร์ลิง

ค่าธรรมเนียมการรับเงินโอน
ต่างประเทศ (เรียกเก็บโดย
ธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย)

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย
จะหักค่าธรรมเนียม 0.25 % ของ
ยอดเงินโอน จากยอดเงินโอน
ก่อนจะฝากเงินเข้าบัญชีผู้รับ
(ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 200 บาท
และสูงสุดไม่เกิน 500 บาทต่อรายการ)


ผู้รับเงินปลายทางจะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย ภายในวันทำการถัดไปหลังจากธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนได้รับเงินจากธนาคารผู้โอน
1. Faster Payment คืออะไร
คือ ระบบการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกในประเทศอังกฤษ ซึ่งผู้โอนสามารถทำรายการโอนเงินระหว่างบัญชี หรือโอนเงินตามคำสั่งผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตหรือบริการทางโทรศัพท์ โดยผู้รับเงินปลายทางในประเทศอังกฤษได้รับเงินเข้าบัญชี ภายใน 1 วันทำการ

2. BACS คืออะไร
คือ ระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันการเงินในประเทศอังกฤษ โดยผู้รับเงินปลายทางในประเทศอังกฤษจะได้รับเงินภายใน 3 วันทำการ

3. จะทราบได้อย่างไรว่าสามารถส่งเงินผ่านระบบ Faster Payment หรือระบบ BACS ได้หรือไม่
ธนาคารของท่านในอังกฤษซึ่งให้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตจะเสนอเมนูให้ท่านเลือก กรณีที่ไม่มีเมนูให้เลือก ท่านควรตรวจสอบกับธนาคารของตนเองในประเทศอังกฤษ

4. เคยทำรายการโอนเงินจากอังกฤษกลับไทยผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตได้ แต่ทำไมตอนนี้ทำไม่ได้ เกิดอะไรขึ้น
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการให้บริการ และด้วยเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน โทร. 0207-929-4269 หรืออีเมล london_operations@bangkokbank.com

5. หลังจากโอนเงินด้วยระบบ Faster Payment หรือระบบ BACS แล้ว ใช้เวลานานเท่าใดในการนำเงินเข้าบัญชีผู้รับที่มีกับธนาคารกรุงเทพ
เมื่อธนาคารได้รับคำสั่งโอนเงินที่ถูกต้องและรายละเอียดในคำสั่งโอนเงินครบถ้วน ผู้รับในประเทศไทยจะได้รับเงินภายในวันทำการถัดไปหลังจากธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนได้รับเงินจากธนาคารผู้โอน (การโอนเงินผ่านระบบ BACS ธนาคารผู้รับเงินในประเทศอังกฤษจะได้รับเงินภายใน 3 วันทำการ)

6. ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมเท่าใดสำหรับการรับเงินโอนผ่านระบบ Faster Payment หรือระบบ BACS?
โปรดดูรายละเอียดจากทางเลือกในการแปลงค่าเงินและค่าธรรมเนียม

7. สามารถเลือกสกุลเงินที่จะโอนเพื่อให้ได้รับอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่าได้หรือไม่
ท่านสามารถเลือกโอนเงินในสกุลเงินบาทหรือสกุลปอนด์สเตอร์ลิงก็ได้ โดยแจ้งเงื่อนไขการโอนเงินที่ท่านต้องการในขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้บริการกับธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน เพื่อให้สาขาลอนดอนแปลงเงินโอนจากธนาคารในประเทศอังกฤษเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของสาขาลอนดอน หรือสั่งให้ธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอนโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยในสกุลปอนด์สเตอร์ลิงเพื่อให้ธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยทำการแปลงเงินโอนสกุลปอนด์สเตอร์ลิงเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย

8. สามารถรับเงินบำนาญหรือรายได้ผ่านระบบ Faster Payment ได้หรือไม่
ทำได้ ท่านสามารถแจ้งความจำนงกับต้นสังกัดให้โอนเงินผ่านระบบ Faster Payment ผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน โดยแจ้งเงื่อนไขการโอนเงินที่ท่านต้องการในขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้บริการกับธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน และส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ต้นสังกัดของท่านนโยบาย "การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม"

ธนาคารกรุงเทพสาขาลอนดอนยึดถือและปฏิบัติตามนโยบาย "การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม" ควบคู่ไปกับแนวทางปฏิบัติในแวดวงธนาคารและข้อกำหนดของสำนักกำกับดูแลสถาบันการเงิน ประเทศอังกฤษ อย่าง
เคร่งครัด ทั้งนี้ ท่านสามารถขอรับรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย รวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ได้ที่สาขาธนาคาร
Tips/Useful Info
Faster Payments Service คือ ระบบการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกในประเทศอังกฤษ ซึ่งผู้โอนสามารถทำรายการโอนเงินระหว่างบัญชี หรือโอนเงินตามคำสั่งผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตหรือบริการทางโทรศัพท์ โดยผู้รับเงินปลายทางในประเทศอังกฤษได้รับเงินเข้าบัญชี ภายใน 1 วัน
ทำการ

BACS
(Bankers’ Automated Clearing Services) คือ ระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันการเงินในประเทศอังกฤษ โดยผู้รับเงินปลายทางในประเทศอังกฤษจะได้รับเงินภายใน 3 วันทำการ

Sort Code หรือ Payee Sort Code คือ รหัส 6 หลัก ที่ใช้ระบุสาขาและชื่อธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ท่านมีบัญชีอยู่ ธนาคารในอังกฤษจะใช้รหัสดังกล่าวในการส่งหรือรับเงินผ่านระบบ Faster Payments Service หรือ ระบบ BACS ของประเทศอังกฤษ โดย Sort Code ของธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน คือ 60 93 98

ดาวน์โหลด
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone