คำถามที่พบบ่อย

 1. สามารถโอนเงินไปต่างประเทศทางอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่
  ได้ ท่านสามารถโอนเงินไปต่างประเทศผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ

 2. ในการโอนเงินไปต่างประเทศ ต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าใด
  ธนาคารจัดเก็บค่าธรรมเนียม 400 บาท ต่อธุรกรรม สำหรับการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านสาขาธนาคาร และจัดเก็บ 300 บาท หากโอนผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง อย่างไรก็ตาม ธนาคารตัวแทนในต่างประเทศและธนาคารปลายทางจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเช่นกัน โดยจะหักค่าธรรมเนียมออกจากเงินโอนที่
  ผู้รับจะได้รับ หากท่านประสงค์ให้ผู้รับได้รับเงินเต็มจำนวน ท่านสามารถชำระทั้งค่าธรรมเนียมของผู้ส่งและค่าธรรมเนียมของธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ

 3. อยากทราบว่าจะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงวัตถุประสงค์ของการโอนเงินไปต่างประเทศ
  หรือไม่

  ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ไทยทุกแห่งต้องเรียกเก็บเอกสารต่างๆ ที่แสดง
  วัตถุประสงค์ของการโอนเงินไปต่างประเทศจากลูกค้า ก่อนดำเนินการสั่งโอนเงิน ตัวอย่างเช่น ใบเรียกเก็บเงินค่าสินค้า หากท่านโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ

  สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ ท่านจะต้องแสดงแหล่งที่มาของรายได้ (Source of Income) แก่ธนาคารในการโอนเงินไปต่างประเทศ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น

 4. จะต้องทราบข้อมูลอะไรบ้าง หากต้องการโอนเงินไปยังธนาคารในต่างประเทศ
  การโอนเงินไปยังธนาคารในต่างประเทศจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้
  • ชื่อบัญชีและหมายเลขบัญชีของผู้รับ
  • สกุลเงินและจำนวนเงินที่ต้องการโอน
  • ชื่อและที่อยู่ธนาคารผู้รับ
  • รหัส SWIFT ธนาคารผู้รับ (ถ้ามี)
  • วัตถุประสงค์ของการโอนเงิน

   หากท่านต้องการโอนเงินไปยังธนาคารในภูมิภาคยุโรป ท่านต้องระบุ IBAN (International Bank Account Number) ลงในคำสั่งโอนเงินด้วย เนื่องจากธนาคารในทวีปยุโรปต้องใช้ IBAN ในการโอนเงิน

 5. มีการกำหนดวงเงินสูงสุดที่สามารถโอนได้หรือไม่
  ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดวงเงินสูงสุดที่ท่านสามารถโอนจากประเทศไทยได้ โดยขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของเงิน และ/หรือวัตถุประสงค์ของการโอนเงิน รวมถึงเอกสารประกอบ ตัวอย่างเช่น ชาวต่างชาติที่ต้องการส่งเงินที่ได้จากการขายคอนโดมิเนียมกลับประเทศ จะต้องยื่นสัญญาซื้อขายและเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ โดยในกรณีนี้ วงเงินสูงสุดที่สามารถโอนได้ คือราคาขายคอนโดมิเนียมนั่นเอง

  ทั้งนี้ ไม่ว่าท่านจะโอนเงินเท่าไหร่ก็ตาม ธนาคารแห่งประเทศไทยก็กำหนดให้ผู้โอนเงินต้องระบุ
  วัตถุประสงค์ของการโอนเงิน (สำหรับชาวไทย) และแหล่งที่มาของเงิน (สำหรับชาวต่างชาติ) ใน
  คำสั่งโอนเงิน รวมทั้งแสดงเอกสารประกอบด้วย

  วัตถุประสงค์ในการโอนเงิน

  เอกสารประกอบ

   ส่งเงินรายได้กลับประเทศ (ชาวต่างชาติ)  เอกสารจากนายจ้าง ระบุจำนวนรายได้ของท่าน
   ชำระค่าสินค้าและบริการ  ใบแจ้งราคาสินค้า
   ชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา

   เอกสารจากวิทยาลัยหรือโรงเรียน ระบุจำนวนค่าเล่าเรียน
   หรือใบเรียกเก็บค่าเล่าเรียนจากโรงเรียน


 6. ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ในการโอนเงินออกจากประเทศไทยโดยใช้ระบบ SWIFT
  ผู้ส่งสามารถเลือกชำระค่าธรรมเนียมได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
  • Charge BEN - ชำระเฉพาะค่าธรมเนียมในส่วนของผู้ส่งให้แก่ธนาคารกรุงเทพ จำนวน 400 บาท และให้ผู้รับเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมในส่วนของธนาคารในต่างประเทศ (แต่ละธนาคารคิดอัตราไม่เท่ากัน)
  • Charge OUR - เลือกชำระทั้งค่าธรรมเนียมในส่วนของผู้ส่งให้แก่ธนาคารกรุงเทพและค่าธรรมเนียมในส่วนของผู้รับให้แก่ธนาคารในต่างประเทศ โดยธนาคารคิดค่าธรรมเนียม รวมทั้งสิ้น 1,150 บาท/รายการสำหรับสกุลเงินอื่นๆ ยกเว้น สกุล JPY* เมื่อเลือกชำระค่าใช้จ่ายธนาคารกรุงเทพและธนาคาร
   ตัวแทนต่างประเทศ (ธนาคารอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากบัญชีเงินฝากที่ใช้บริการหากธนาคารในต่างประเทศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มและในบางกรณีผู้รับเงินอาจได้รับเงินไม่เต็มจำนวน)*สำหรับสกุลเงิน JPY  ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม 400 บาท บวก 0.05% ของจำนวนเงินที่โอน (ขั้นต่ำ 2,100 บาท) /รายการ

 7. ธนาคารกรุงเทพใช้อัตราแลกเปลี่ยนใดสำหรับการโอนเงินไปต่างประเทศ
  ธนาคารกรุงเทพใช้อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับ ‘ราคาขาย – โอนเงิน’ สำหรับการโอนเงินไปต่างประเทศด้วยระบบ SWIFT คลิกที่นี่ เพื่อดูอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดของธนาคารกรุงเทพ

 8. สามารถโอนเงินไปต่างประเทศเป็นเงินบาทได้หรือไม่
  ได้ หากธนาคารปลายทางสามารถรับเงินบาทได้ โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มอัตราร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินโอน (ต่ำสุด 300 บาท โดยไม่กำหนดอัตราสูงสุดไว้) และค่าธรรมเนียมในการโอนเงินไปต่างประเทศที่เรียกเก็บโดยธนาคารกรุงเทพ 400 บาท

 9. IBAN คืออะไร
  IBAN ย่อมาจากคำว่า International Bank Account Number ซึ่งเป็นข้อมูลจำเป็นในการโอนเงินไปยังธนาคารในภูมิภาคยุโรป ผู้ส่งควรสอบถามหมายเลข IBAN จากผู้รับในต่างประเทศให้เรียบร้อยก่อนจะทำการโอนเงิน
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone