โอนเงินผ่านระบบบาทเนต

โอนเงินจำนวนมากไปยังบัญชีต่างธนาคาร หรือหน่วยงานราชการบางแห่ง ภายใน
วันเดียวผ่านระบบบาทเน็ต

โอนเงินจำนวนมากที่ธนาคารกรุงเทพไปยังธนาคารอื่น

บาทเนต คือระบบสำหรับการโอนเงินครั้งละมากๆ ไปเข้าบัญชีของผู้รับที่มีอยู่กับธนาคารพาณิชย์อื่น หรือ
หน่วยราชการที่มีบัญชีอยู่กับธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสามารถใช้บริการนี้ได้

การโอนเงินในระบบบาทเนต เป็นการโอนผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธนาคารและเข้าบัญชีผู้รับในวันเดียวกัน ท่านสามารถทำรายการได้ที่สาขาของธนาคาร หรือผ่านบริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง หรือบริการคอร์ปอเรท ไอแคช

 • ติดต่อได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศสำหรับท่านที่มีบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันและทุกสาขาในเขตจังหวัดเดียวกันสำหรับท่านที่มีบัญชีเงินฝากประจำ ทั้งนี้ยกเว้นสาขาไมโคร
 • หากเป็นการโอนจากบัญชีกระแสรายวันเป็นจำนวนมากกว่า 500,000 บาท ท่านต้องไปดำเนินการ ณ สาขาที่ท่านมีบัญชีอยู่ หรือทำรายการผ่านบริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง หรือบริการคอร์ปอเรท ไอแคช
 • หากต้องการโอนจากบัญชีกระแสรายวัน ท่านเพียงกรอกรายละเอียดในใบคำขอโอนเงิน และให้ผู้มีอำนาจถอนเงินจากบัญชีที่ระบุในคำขอโอนเงินลงนามโดยไม่ต้องเขียนเช็ค
 • กรณีเจ้าของบัญชีมอบฉันทะให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ต้องไปโอน ณ สาขาที่ผู้โอนมีบัญชีอยู่
 • หากท่านโอนเงินในระบบบาทเนตเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ท่านต้องดำเนินการโอนผ่านบัญชีธนาคาร

ลักษณะการโอนเงิน

ค่าธรรมเนียมกรณีเป็นธนาคารผู้ส่ง (บาท)

ค่าธรรมเนียมกรณีเป็นธนาคารผู้รับ (บาท)

1. ลูกค้าสั่งโอนเงินจากธนาคารผู้ส่งไปยังบัญชีของลูกค้าผู้รับโอนที่เปิดอยู่กับธนาคารผู้รับ
         ธนาคารผู้ส่ง                  ธนาคารผู้รับ
1.1 กทม./ ปริมณฑล           กทม./ ปริมณฑล 

150

100

1.2 กทม./ ปริมณฑล           ต่างจังหวัด

150

100+ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด

1.3 ต่างจังหวัด                   กทม./ ปริมณฑล

150+ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด

100

1.4 ต่างจังหวัด                   ต่างจังหวัด

150

100+ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด

2. ลูกค้าสั่งโอนเงินจากธนาคารผู้ส่งไปยังบัญชีของส่วนราชการที่เปิดอยู่กับธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เช่น กรมสรรพากร กรมศุลกากร ฯลฯ
2.1 กทม./ ปริมณฑล           บัญชี ธปท.

150

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

2.2 ต่างจังหวัด                   บัญชี ธปท.

150+ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

3. ลูกค้าเป็นบริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือ ส่วนราชการ โอนเงินจากบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย ไปยังบัญชีของลูกค้าผู้รับโอนที่เปิดไว้กับธนาคารต่างๆ
3.1 บัญชี ธปท.                   กทม./ปริมณฑล

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

100 

3.2 บัญชี ธปท.                   ต่างจังหวัด

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

100+ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด


หมายเหตุ
1. ค่าธรรมเนียมกรณีเป็นธนาคารผู้ส่ง หมายถึง ค่าธรรมเนียมเกิดจากลูกค้าธนาคารกรุงเทพมีคำสั่งโอนเงินผ่านระบบบาทเนตของธนาคาร
2. ค่าธรรมเนียมกรณีเป็นธนาคารผู้รับ หมายถึง ค่าธรรมเนียมเกิดจากลูกค้าธนาคารกรุงเทพได้รับเงินโอนผ่านระบบบาทเนตของธนาคาร
3. พื้นที่ กทม. /ปริมณฑล หมายถึง ทุกสาขาที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และบางสาขาที่ตั้งอยู่ในเขตต่างจังหวัดที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการทำรายการโอนเงินข้ามเขต (Inter Region)
4. ในกรณีที่มีค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด ธนาคารผู้ส่ง หรือธนาคารผู้รับโอน จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้จากลูกค้าผู้สั่งโอนหรือลูกค้าผู้รับโอนในอัตรา 10 บาทต่อยอดเงินโอนทุก 10,000 บาท ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 750 บาทต่อรายการ

 • ติดต่อได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศสำหรับท่านที่มีบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันและทุกสาขาในเขตจังหวัดเดียวกันสำหรับท่านที่มีบัญชีเงินฝากประจำ ทั้งนี้ยกเว้นสาขาไมโคร
 • หากเป็นการโอนจากบัญชีกระแสรายวันเป็นจำนวนมากกว่า 500,000 บาท ท่านต้องไปดำเนินการ ณ สาขาที่ท่านมีบัญชีอยู่ หรือทำรายการผ่านบริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง หรือบริการคอร์ปอเรท ไอแคช
 • หากต้องการโอนจากบัญชีกระแสรายวัน ท่านเพียงกรอกรายละเอียดในใบคำขอโอนเงิน และให้ผู้มีอำนาจถอนเงินจากบัญชีที่ระบุในคำขอโอนเงินลงนามโดยไม่ต้องเขียนเช็ค
 • กรณีเจ้าของบัญชีมอบฉันทะให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ต้องไปโอน ณ สาขาที่ผู้โอนมีบัญชีอยู่
 • หากท่านโอนเงินในระบบบาทเนตเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ท่านต้องดำเนินการโอนผ่านบัญชีธนาคาร

ลักษณะการโอนเงิน

ค่าธรรมเนียมกรณีเป็นธนาคารผู้ส่ง (บาท)

ค่าธรรมเนียมกรณีเป็นธนาคารผู้รับ (บาท)

1. ลูกค้าสั่งโอนเงินจากธนาคารผู้ส่งไปยังบัญชีของลูกค้าผู้รับโอนที่เปิดอยู่กับธนาคารผู้รับ
         ธนาคารผู้ส่ง                  ธนาคารผู้รับ
1.1 กทม./ ปริมณฑล           กทม./ ปริมณฑล 

150

100

1.2 กทม./ ปริมณฑล           ต่างจังหวัด

150

100+ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด

1.3 ต่างจังหวัด                   กทม./ ปริมณฑล

150+ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด

100

1.4 ต่างจังหวัด                   ต่างจังหวัด

150

100+ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด

2. ลูกค้าสั่งโอนเงินจากธนาคารผู้ส่งไปยังบัญชีของส่วนราชการที่เปิดอยู่กับธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เช่น กรมสรรพากร กรมศุลกากร ฯลฯ
2.1 กทม./ ปริมณฑล           บัญชี ธปท.

150

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

2.2 ต่างจังหวัด                   บัญชี ธปท.

150+ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

3. ลูกค้าเป็นบริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือ ส่วนราชการ โอนเงินจากบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย ไปยังบัญชีของลูกค้าผู้รับโอนที่เปิดไว้กับธนาคารต่างๆ
3.1 บัญชี ธปท.                   กทม./ปริมณฑล

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

100 

3.2 บัญชี ธปท.                   ต่างจังหวัด

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

100+ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด


หมายเหตุ
1. ค่าธรรมเนียมกรณีเป็นธนาคารผู้ส่ง หมายถึง ค่าธรรมเนียมเกิดจากลูกค้าธนาคารกรุงเทพมีคำสั่งโอนเงินผ่านระบบบาทเนตของธนาคาร
2. ค่าธรรมเนียมกรณีเป็นธนาคารผู้รับ หมายถึง ค่าธรรมเนียมเกิดจากลูกค้าธนาคารกรุงเทพได้รับเงินโอนผ่านระบบบาทเนตของธนาคาร
3. พื้นที่ กทม. /ปริมณฑล หมายถึง ทุกสาขาที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และบางสาขาที่ตั้งอยู่ในเขตต่างจังหวัดที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการทำรายการโอนเงินข้ามเขต (Inter Region)
4. ในกรณีที่มีค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด ธนาคารผู้ส่ง หรือธนาคารผู้รับโอน จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้จากลูกค้าผู้สั่งโอนหรือลูกค้าผู้รับโอนในอัตรา 10 บาทต่อยอดเงินโอนทุก 10,000 บาท ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 750 บาทต่อรายการ
Tips/Useful Info
ดาวน์โหลด

จำนวนเงินโอนขั้นต่ำ
บาทเนตไม่จำกัดจำนวนเงินโอนขั้นต่ำ และเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดกับการโอนเงินครั้งละหลายๆ ล้านบาท
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone