โอนเงินออนไลน์

ไม่มีบัญชี ไม่มีปัญหา โอนเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพ

บริการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์สาขาธนาคาร ช่วยให้ท่านสะดวกมากขึ้น โดยผู้รับและผู้โอนไม่ต้องมีบัญชีกับธนาคาร ซึ่งผู้รับโอนเงินสามารถติดต่อขอรับเงินโอนได้ทันที ณ สาขาธนาคารกรุงเทพสาขาใดก็ได้ทั่วประเทศ

เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมระบุรหัสการโอน (Reference Number) 11 หลักที่ได้รับแจ้งจาก
ผู้โอนเงิน


วิธีใช้บริการโอนเงินออนไลน์

การโอนเงิน

  • ผู้โอนเงินติดต่อขอโอนเงินออนไลน์ได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพทุกสาขา โดยกรอกรายละเอียดการโอนเงินใน 'ใบคำขอโอนเงินภายในประเทศ' ระบุชื่อสกุลผู้โอนเงิน เลขที่บัตรประชาชน จำนวนเงินโอน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ และชื่อสกุลผู้รับเงินโอน
  • หลังจากธนาคารทำรายการโอนเงินตามใบคำขอโอนเงินฯ เรียบร้อย ธนาคารจะแจ้งรหัสการโอน (Reference No.) 11 หลักบนใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้โอนต้องแจ้งรหัสการโอน 11 หลักให้ผู้รับโอนเงินทราบ เพื่อใช้ในการติดต่อธนาคารเพื่อขอรับเงินโอน


การรับเงินโอน

  • ผู้รับเงินโอนสามารถติดต่อสาขาธนาคารกรุงเทพ สาขาใดก็ได้เพื่อติดต่อขอรับเงินโอน
  • ผู้รับเงินโอนแสดงบัตรประชาชน พร้อมแจ้งรหัสการโอนเงิน 11 หลัก เพื่อขอรับเงินโอน

อัตราค่าธรรมเนียมโอนเงินต่อรายการ ดังนี้

จำนวนเงินโอน

ค่าธรรมเนียม

ไม่เกิน 10,000 บาท

30 บาท

มากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

40 บาท

มากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท

60 บาท

มากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 40,000 บาท

80 บาท

มากกว่า 40,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

90 บาท

มากกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 65,000 บาท

100 บาท

มากกว่า 65,000 บาท แต่ไม่เกิน 80,000 บาท

110 บาท

มากกว่า 80,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

120 บาท


หมายเหตุ:

* บริการออนไลน์ให้บริการเฉพาะผู้ขอโอนและผู้รับโอนเงินที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น
* วงเงินสูงสุดในการโอนไม่เกิน 100,000 บาท ต่อรายการ
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone