"บริหารความมั่งคั่ง" พบทุกคำตอบด้านการลงทุน และการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน รับคำแนะนำโดย
ผู้เชี่ยวชาญส่วนบุคคลจากธนาคาร พร้อมรับสิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียมและข้อเสนอส่วนลดและอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

"บริหารความสุข" รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมที่คัดสรรเพื่อวันผ่อนคลายสำหรับสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ
โดยเฉพาะ อาทิ ท่องเที่ยว สุขภาพ และสัมมนาการลงทุน


ในฐานะสมาชิกผู้ทรงเกียรติของบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ท่านจะได้รับเชิญเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์พิเศษ
ผ่านกิจกรรมหลากหลายที่ธนาคารจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟโดยเฉพาะอาทิ
ท่องเที่ยว สุขภาพ และการลงทุน


สมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟจะได้รับความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมทางการเงินด้วยความเป็นส่วนตัว ณ
บัวหลวง สวีท และ ห้องบัวหลวง ห้องรับรองพิเศษที่ธนาคารจัดเตรียมไว้บริการลูกค้าคนสำคัญ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟโดยเฉพาะ


พบตัวช่วยสำคัญที่ช่วยเติมเต็มให้การลงทุนของท่านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยบทวิเคราะห์สถานการณ์การลงทุนรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน พร้อมทั้งคำแนะนำเรื่องการจัดพอร์ตการลงทุนประจำเดือนให้กับสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีพ

การเป็นสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ

ท่านจะได้รับการเรียนเชิญเป็นสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

 • มียอดรวมเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน กองทุนรวม หุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพ และ/หรือยอดรวมของเบี้ยประกันชีวิต (ตามประเภทผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด) เฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป หรือ
 • ลงทุนในกองทุนรวมที่เป็นกองทุนเปิดทั่วไป (ยกเว้น กองทุน B-Fixed กองทุน B-Treasury และกองทุน BTNTV) โดยมียอดซื้อต่อครั้งหรือยอดซื้อสะสมต่อปีตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไปและต้องมียอดคงเหลือ ณ วันสมัครตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป หรือ
 • มีวงเงินกู้สินเชื่อบ้านบัวหลวง และมียอดผ่อนชำระคงเหลือ ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป


หมายเหตุ

 • นับรวมผลิตภัณฑ์ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • กองทุนรวมในที่นี้ หมายถึง กองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. บัวหลวง และธนาคารเป็นผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆเท่านั้น ยกเว้นกองทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
 • เบี้ยประกันชีวิตที่นับรวมนั้นจะต้องซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ โดยนับรวมเบี้ยประกันที่ชำระแล้ว และเป็นกรมธรรม์ที่ยังคงชำระค่าเบี้ยประกันตามสัญญาเท่านั้น โดยมีประเภทประกัน ดังนี้ Gain1st / Smart 1st / Whole Life 1st ทั้งนี้ ไม่นับรวมแบบประกันที่ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การต่ออายุสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟทุก 2 ปี โดยจะพิจารณาต่ออายุให้กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • กรณีบัญชีร่วม ธนาคารจะนำยอดเงินในบัญชีร่วมหารด้วยจำนวนผู้ถือบัญชีในบัญชีร่วมก่อน แล้วจึงนำมารวมกับยอดเงินในบัญชีส่วนตัว 

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ท่านจะได้รับการเรียนเชิญเป็นสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

 • มียอดรวมเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน กองทุนรวม หุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพ และ/หรือยอดรวมของเบี้ยประกันชีวิต (ตามประเภทผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด) เฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป หรือ
 • ลงทุนในกองทุนรวมที่เป็นกองทุนเปิดทั่วไป (ยกเว้น กองทุน B-Fixed กองทุน B-Treasury และกองทุน BTNTV) โดยมียอดซื้อต่อครั้งหรือยอดซื้อสะสมต่อปีตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไปและต้องมียอดคงเหลือ ณ วันสมัครตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป หรือ
 • มีวงเงินกู้สินเชื่อบ้านบัวหลวง และมียอดผ่อนชำระคงเหลือ ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป


หมายเหตุ

 • นับรวมผลิตภัณฑ์ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • กองทุนรวมในที่นี้ หมายถึง กองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. บัวหลวง และธนาคารเป็นผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆเท่านั้น ยกเว้นกองทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
 • เบี้ยประกันชีวิตที่นับรวมนั้นจะต้องซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ โดยนับรวมเบี้ยประกันที่ชำระแล้ว และเป็นกรมธรรม์ที่ยังคงชำระค่าเบี้ยประกันตามสัญญาเท่านั้น โดยมีประเภทประกัน ดังนี้ Gain1st / Smart 1st / Whole Life 1st ทั้งนี้ ไม่นับรวมแบบประกันที่ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การต่ออายุสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟทุก 2 ปี โดยจะพิจารณาต่ออายุให้กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • กรณีบัญชีร่วม ธนาคารจะนำยอดเงินในบัญชีร่วมหารด้วยจำนวนผู้ถือบัญชีในบัญชีร่วมก่อน แล้วจึงนำมารวมกับยอดเงินในบัญชีส่วนตัว 

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone