ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

บลจ.บัวหลวง จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ ‘ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
(B-WORK)’ ต่อประชาชนในครั้งแรก (IPO) เพื่อนำเงินที่ได้มาจัดตั้งกองทรัสต์ซึ่งจะลงทุนในอาคารสำนักงานให้เช่าที่มีศักยภาพ ทั้งในรูปแบบกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่า

รายละเอียด

ทรัพย์สินที่จะลงทุนครั้งแรก ลงทุนในสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารประเภทสำนักงานเป็นระยะเวลา 30 ปีนับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าใน
• โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 (ถนนรัชดาภิเษก) และ
• โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 (ถนนพัฒนาการ)
อายุของกองทรัสต์ ไม่มีกำหนดอายุของกองทรัสต์
ประเภทหน่วยทรัสต์ ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
มูลค่าของทรัพย์สินรวม ไม่เกิน 4,608 ล้านบาท
มูลค่าของเงินกู้ยืม ไม่เกิน 920 ล้านบาท
มูลค่าของการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ไม่เกิน 3,688 ล้านบาท
ราคาเสนอขาย 10.00 บาทต่อหน่วย
นโยบายการจ่ายผลตอบแทน ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว
ผลประโชน์ตอบแทนของผู้ลงทุนในปีแรก ส่วนแบ่งกำไร 7.31% ต่อปีในปีแรก (ทั้งนี้ จะไม่มีเงินลดทุนจากสภาพคล่องส่วนเกิน)
ผู้ให้สิทธิการเช่า บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุนครั้งแรก
ผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด
ตลาดรองของหน่วยทรัสต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือบัวหลวงโฟน โทร.1333

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

คำเตือน: ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ: กองทรัสต์อยู่ระหว่างจัดตั้งจากสำนักงาน ก.ล.ต.
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone