บริการที่สามารถทำผ่านระบบอัตโนมัติด้วยตนเอง

บริการสอบถามข้อมูลทางด้านบัญชี โอนเงิน เติมเงินมือ ชำระเงิน และสั่งซื้อสมุดเช็ค

 • สอบถามยอดเงินคงเหลือ เงินโอนเข้าบัญชี รายการเช็คคืน รายการเคลื่อนไหวของบัญชีสะสมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน โดยที่บัญชีดังกล่าว
  ต้องมีการลงทะเบียนใช้บริการกับบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต
 • โอนเงินระหว่างบัญชีตนเองหรือบัญชีอื่นๆ ของธนาคาร โดยบัญชีที่สามารถทำรายการได้ต้องเป็นบัญชีสะสมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน บัญชี
  ฝากประจำหรือบัญชีสินมัธยะทรัพย์ทวี
 • เติมเงินมือถือ ชำระค่าสินค้าและบริการ ชำระค่าสาธารณูปโภค ชำระค่าลงทะเบียนเรียน หรือชำระค่าบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพที่ได้มีการ
  ลงทะเบียนใช้บริการกับบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต
 • สั่งซื้อสมุดเช็ค

บริการสอบถามอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ โปรโมชั่น ข้อมูลบริการธนาคารต่างๆ ของธนาคาร
และข้อมูลเช็คเรียกเก็บระบบใหม่

 • สอบถามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • สอบถามอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้
 • สอบถามโปรโมชั่น
 • สอบถามข้อมูลอื่นๆ ของธนาคาร
 • สอบถามข้อมูลเช็คเรียกเก็บระบบใหม่

บริการสอบถามหรือเปลี่ยนวงเงินบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต 

 • สอบถามและเปลี่ยนวงเงินถอน/โอนสูงสุดต่อวันของบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต
 • สอบถามและเปลี่ยนวงเงินซื้อสินค้าต่อวันของบัตรเดบิต
 • ขอรายละเอียดข้อมูลบัตรผ่านเครื่องโทรสาร

บริการบัตรเครดิต

 • ชำระค่าบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
 • สอบถามข้อมูลบัตรเครดิตทั่วไป วงเงินคงเหลือของบัตรเครดิต ยอดชำระบัตรเครดิต ติดตามผลการสมัครบัตรเครดิต สอบถามคะแนนสะสม
  และแลกของกำนัล ขอสำเนาใบแจ้งยอดสอบถามโปรโมชั่น และบริการอื่นๆ

บริการกองทุน

 • สอบถามบริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนเปิด สอบถามเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคลที่มีการลงทะเบียนใช้บริการกับบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต

ลงทะเบียนสมัครบริการ

 • ทำรายการบัวหลวง ไอเพย์
 • สมัครใช้บริการ SMS
 • เปิดใช้บริการต่างๆ โดยการส่งรหัสผ่านทาง SMS และบริการอื่นๆ ของธนาคาร
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone