การรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง.


การแสดงตนของลูกค้าต่อธนาคาร ตามข้อกำหนดของ ปปง.

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ออกประกาศกฎกระทรวง มีผลให้ธนาคารต้องตรวจสอบระบุตัวตนของลูกค้าผู้ทำธุรกรรม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2554
เป็นต้นไปนั้น

ธนาคารกรุงเทพขอความร่วมมือลูกค้าที่มาทำธุรกรรมด้วยเงินสดกับธนาคารทุกท่านให้แสดงหลักฐานการแสดงตนต่อธนาคารทุกครั้ง โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานประจำตัวอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ เมื่อลูกค้าเข้ามาทำรายการที่มีจำนวนเงินถึงเกณฑ์ต้องแสดงตน ดังนี้

  • ธุรกรรมเงินสดมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
  • ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ มีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
  • ธุรกรรมเงินสดที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป
  • ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยหักจากบัญชี มีมูลค่าตั้งแต่ 7 แสนบาทขึ้นไป
  • ธุรกรรมการชำระเงินแทน (Bill Payment) ที่ใช้เงินสด มีมูลค่าตั้งแต่ 7 แสนบาทขึ้นไป

ตารางแสดงธุรกรรมที่ลูกค้าผู้ทำธุรกรรมต้องแสดงตน และธนาคารต้องรายงานต่อสำนักงาน ปปง.

รูปแบบธุรกรรม

 การแสดงตนของลูกค้าขาจรผู้ไม่มีบัญชีกับธนาคาร

การรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง.* 

ธุรกรรมเงินสด

ธุรกรรมการโอนเงิน
หรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ฝาก-ถอนเงินสด ผ่านเคาน์เตอร์

-

≥ 2 ล้านบาท

-

บริการโอนเงินภายในธนาคาร

-

-

≥ 700,000 บาท

บริการชำระเงิน
(Bill Payment)

≥ 700,000 บาท

≥ 700,000 บาท

≥ 700,000 บาท

บริการโอนเงินออนไลน์
(Online Money Transfer)

≥ 50,000 บาท 

≥ 100,000 บาท

-

บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร ผ่านเคาน์เตอร์
(ORFT via Counter)

≥ 50,000 บาท

≥ 100,000 บาท

-

บริการโอนเงินไปยังบุคคลที่สามผ่านเครือข่าย BAHTNET

≥ 50,000 บาท

≥ 100,000 บาท

≥ 700,000 บาท

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เงินสด)

≥ 700,000 บาท

≥ 2 ล้านบาท

-

โอนเงินต่างประเทศด้วยเครือข่าย SWIFT

≥ 50,000 บาท

≥ 100,000 บาท

≥ 700,000 บาท

บริการรับ-ส่งเงินด่วน  
Western Union

≥ 50,000 บาท

≥ 100,000 บาท

-

โอนเงินผ่านบริการSMART

-

-

≥ 700,000 บาท

บัตร Purchasing Card

-

-

≥ 700,000 บาท

บัตร Prepaid Card

≥ 50,000 บาท

≥ 100,000 บาท

≥ 700,000 บาท

Teletrade

≥ 50,000 บาท

≥ 100,000 บาท

≥ 700,000 บาท

หน่วยลงทุน/ตราสารหนี้

≥ 700,000 บาท

≥ 2 ล้านบาท

-


*ด้วยจำนวนเงินดังกล่าว ธนาคารจะต้องขอข้อมูลการแสดงตนของผู้ทำธุรกรรม ทั้งฝ่ายผู้โอนและผู้รับโอน หากผู้ทำธุรกรรมมีบัญชีกับธนาคารอยู่แล้ว ธนาคารสามารถเรียกข้อมูลดังกล่าวได้จากระบบงานของธนาคาร
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone
Submit