ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี

ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีตามเงื่อนไขของแต่ละประเภทบัญชี ดังนี้

เงื่อนไข

ค่าธรรมเนียมรายเดือน

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ที่ไม่เคลื่อนไหวในบัญชี 1 ปีขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 2,000 บาท (เมื่อยอดคงเหลือในบัญชีเป็น 0 บาท บัญชีจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ)

50 บาท

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ที่มีการโอนเงินอัตโนมัติไปยังบัญชีกระแสรายวัน และยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท

50 บาท

บัญชีกระแสรายวันที่มียอดคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 1,000 บาท

100 บาท
(ยกเว้นบัญชีที่มีวงเงิน O/D)


ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งรายการบัญชี (Bank Statement)


ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการจัดทำใบแจ้งรายการบัญชี ดังนี้

ค่าธรรมเนียม

 

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
บัญชีเงินฝากประจำ
บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 

ย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี

200 บาท/ครั้ง/บัญชี

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ย้อนหลังตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

500 บาท/ครั้ง/บัญชี

ไม่คิดค่าธรรมเนียม


*หนังสือรับรองฐานะทางการเงินเพื่อประกอบการขอวีซ่า คิดค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อฉบับ


ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
 

โอนจาก

เครื่องเอทีเอ็ม

เคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงเทพ

บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

ธนาคารทางโทรศัพท์

ไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพในเขตเดียวกัน (เจ้าของบัญชีเดียวกัน)

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี1

ไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพในเขตเดียวกัน (บัญชีบุคคลอื่น)

ฟรี

ฟรี

20 บาทต่อรายการ2

 • ระบบอัตโนมัติ ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • เจ้าหน้าที่บริการ คิดค่าธรรมเนียม 20 บาทต่อรายการ

ไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพข้ามเขต (เจ้าของบัญชีเดียวกัน)

ฟรีรายการแรกของเดือน รายการ
ต่อไปรายการละ 10 บาท

20 บาทต่อรายการ +
ค่าธรรมเนียมโอนเงิน หมื่นละ
10 บาท (ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุด
ไม่เกิน 1,000 บาท)

ฟรี 5 รายการแรกของเดือน รายการต่อไปรายการละ 10 บาท5

-

ไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพข้ามเขต (บัญชีบุคคลอื่น)

ฟรีรายการแรกของเดือน รายการ
ต่อไปรายการละ 10 บาท

20 บาทต่อรายการ +
ค่าธรรมเนียมโอนเงิน หมื่นละ
10 บาท (ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุด
ไม่เกิน 1,000 บาท)

ฟรี 5 รายการแรกของเดือน รายการต่อไปรายการละ 10 บาท5

 • ระบบอัตโนมัติ คิด 10 บาท
  ต่อรายการ + ค่าธรรมเนียม
  โอนเงิน หมื่นละ 10 บาท
  (ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
 • เจ้าหน้าที่บริการ คิด 20 บาท
  ต่อรายการ + ค่าธรรมเนียม
  โอนเงิน หมื่นละ 10 บาท
  (ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)

ไปยังบัญชีธนาคารอื่นทั่วประเทศ

25 บาทต่อรายการ3

35 บาทต่อรายการ4

โปรดดูใน
1. ค่าธรรมเนียมบาทเน็ต
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์

-

-


1
เฉพาะบัญชีที่อยู่ในบัตรเอทีเอ็มใบเดียวกัน
2 ปัจจุบันยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการ
สำหรับจำนวนเงินโอนไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายการ
4 สำหรับจำนวนเงินโอนมากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายการ
นับรวมทุกรายการโอนเงินข้ามเขตภายในบัญชีธนาคารกรุงเทพ ผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

ค่าธรรมเนียมการออกสมุดคู่ฝากใหม่

ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการออกสมุดคู่ฝากใหม่แทนสมุดคู่ฝากเดิม สำหรับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจำ และบัญชีเงินฝาก
สินมัธยะทรัพย์ทวี ทั้งนี้ รวมถึงการออกสมุดพันธบัตรใหม่ หรือสมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ หรือสมุดแสดงรายการตั๋วแลกเงินใหม่ ดังนี้

กรณี

ค่าธรรมเนียม

สมุดคู่ฝากหาย 100 บาท/ครั้ง/บัญชี
สมุดคู่ฝากชำรุด 100 บาท/ครั้ง/บัญชี
เปลี่ยนเงื่อนไขการสั่งจ่าย 100 บาท/ครั้ง/บัญชี
เปลี่ยนลายเซ็น 100 บาท/ครั้ง/บัญชี
เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 100 บาท/ครั้ง/บัญชี
สมุดคู่ฝากเต็ม - ทดแทนสมุดเดิม ไม่คิดค่าธรรมเนียม


ค่าธรรมเนียมเช็ค

ราคาเช็ค แคชเชียร์เช็ค และตั๋วแลกเงิน


เช็ค ฉบับละ 15 บาท
แคชเชียร์เช็ค  ฉบับละ 20 บาท 
ดร๊าฟท์ หมื่นแรก 10 บาท หมื่นต่อไป หมื่นละ 5 บาท (ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุด 1,000 บาท)

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างจังหวัด

ค่าธรรมเนียม 0.10% ของยอดเงินตามเช็ค ขั้นต่ำ 10 บาทต่อฉบับ

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินตามเช็คต่างสาขา

ภายในเขตเดียวกัน หมื่นละ 10 บาท ขั้นต่ำ 20 บาท
ข้ามเขต หมื่นละ 20 บาท ขั้นต่ำ 20 บาท บวกค่าบริการฉบับละ 20 บาท

ค่าธรรมเนียมเช็คคืน

ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมเช็คคืนต่อฉบับ ดังนี้

กรณี

ค่าธรรมเนียม

เช็คคืนเนื่องจากเงินในบัญชีไม่พอจ่าย 0.20%  ของจำนวนเงินตามเช็ค แต่ไม่ต่ำกว่าฉบับละ 300 บาท
เช็คคืนเนื่องจากติดต่อผู้สั่งจ่าย 0.20%  ของจำนวนเงินตามเช็ค แต่ไม่ต่ำกว่าฉบับละ 300 บาท
เช็คคืนเนื่องจากไม่มีข้อตกลงกับธนาคาร 0.20%  ของจำนวนเงินตามเช็ค แต่ไม่ต่ำกว่าฉบับละ 300 บาท
เช็คคืนเนื่องจากสั่งจ่ายจากจำนวนเงิน
ที่มีตราสารรอเรียกเก็บ
200 บาท

ค่าธรรมเนียมการเช่าตู้นิรภัย

ตู้นิรภัยทั่วไป

ขนาดตู้นิรภัย

ค่าเช่า (ต่อปี)

ขนาดเล็ก (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 750 นิ้ว3) 900 บาท
ขนาดกลาง 1 (มากกว่า 750 - 1,500 นิ้ว3) 1,700 บาท
ขนาดกลาง 2 (มากกว่า 1,500 - 2,000 นิ้ว3) 2,700 บาท
ขนาดกลาง 2 (มากกว่า 2,000 - 2,600 นิ้ว3) 3,600 บาท
ขนาดใหญ่ (มากกว่า 2,600 นิ้ว3) 4,800 บาท

*ค่ามัดจำกุญแจ 2,500 บาท

ตู้นิรภัยแบบใช้ลายนิ้วมือและกุญแจ

ขนาดตู้นิรภัย

ค่าเช่า (ต่อปี)

ขนาดกลาง 1 (มากกว่า 750 - 1,500 นิ้ว3) 7,000 บาท
ขนาดกลาง 2 (มากกว่า 1,500 - 2,000 นิ้ว3) 12,000 บาท

*ค่ามัดจำกุญแจ 5,000 บาท

ค่าธรรมเนียมบัตรเดบิต และบัตรเอทีเอ็ม

ประเภทบัตร

ค่าธรรมเนียม

บัตรบีเฟิสต์ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท
บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557 (ปกติ 300 บาท)
บัตรบัวหลวงเอทีเอ็ม
บัตรบัวหลวงพรีเมียร์
ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท

*สำหรับท่านผู้ถือบัตรบัวหลวงเอทีเอ็มและบัวหลวงพรีเมียร์ หากท่านต้องการบัตรใหม่เพื่อใช้ทดแทนบัตรเดิม รวมทั้งกรณี
ที่บัตรชำรุดหรือสูญหาย ธนาคารจะออกบัตรเดบิตบีเฟิสต์ทดแทนให้ ซึ่งท่านสามารถใช้เป็นทั้งบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิต
เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อธนาคารกรุงเทพทุกสาขาในจังหวัดเดียวกันกับสาขาที่ท่านเปิดบัญชี

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการที่เครื่องเอทีเอ็ม

รายการ

ค่าธรรมเนียม

การถอนเงินหรือตรวจสอบยอดเงินจากบัตรที่ผูกกับบัญชีที่เปิดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • ถอนเงินหรือตรวจสอบยอดเงินในเขตเดียวกัน ผ่าน
   เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
  • ถอนเงินข้ามเขต ผ่านเครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ
15 บาทต่อรายการ
  • ถอนเงินข้ามเขต ผ่านเครื่องเอทีเอ็มธนาคารอื่น
20 บาทต่อรายการ
  • ถอนเงินหรือตรวจสอบยอดเงิน ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
   ธนาคารอื่น
ฟรี 4 รายการแรกของเดือน
ตั้งแต่รายการที่ 5 เป็นต้นไป รายการละ 10 บาท
การถอนเงินหรือตรวจสอบยอดเงินจากบัตรที่ผูกกับบัญชีที่เปิดนอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • ถอนเงินหรือตรวจสอบยอดเงิน ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
   ธนาคารกรุงเทพที่อยู่ในจังหวัดที่เปิดบัญชี
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
  • ถอนเงินข้ามจังหวัด ผ่านเครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ
15 บาทต่อรายการ
  • ถอนเงิน ผ่านเครื่องเอทีเอ็มธนาคารอื่นข้ามจังหวัด
20 บาทต่อรายการ
  • ถอนเงินหรือตรวจสอบยอดเงิน ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
   ธนาคารอื่น
ฟรี 4 รายการแรกของเดือน
ตั้งแต่รายการที่ 5 เป็นต้นไป รายการละ 10 บาท
การถอนเงินในต่างประเทศ
(เฉพาะบัตรบัวหลวงพรีเมียร์ และบัตรบีเฟิสต์ เท่านั้น)
100 บาทต่อรายการ
การถอนเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยธนาคารในต่างประเทศ และบริษัทผู้ออกบัตรในประเทศไทย (Non Bank) ที่ไม่อยู่ใน ATM Pool
  • การถอนเงินด้วยบัตร MasterCard ที่ออกใน
   ต่างประเทศ
180 บาทต่อรายการ
  • การถอนเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดย
   ธนาคารในต่างประเทศ

   (ธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือบัตร
   ในเครือข่าย MEPS/ATM Pool)
150 บาทต่อรายการ
  • การถอนเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดย
   ธนาคารในต่างประเทศและอยู่ในเครือข่ายของ
   China UnionPay (CUP) และ American Express (AMEX)
50 บาทต่อรายการ
  • การถอนเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดย
   บริษัทผู้ออกบัตรในประเทศไทย (Non Bank)
20 บาทต่อรายการ
การโอนเงิน  
  • โอนเงินภายในเขตเดียวกัน ผู้รับมีบัญชีกับธนาคาร
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
  • โอนเงินข้ามเขตกัน ผู้รับมีบัญชีกับธนาคาร

ฟรีรายการแรกของเดือน
รายการต่อไปรายการละ 10 บาท

  • โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่น ไม่เกิน 10,000 บาท
25 บาทต่อรายการ
  • โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่น มากกว่า 10,000 บาท
   แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
35 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อ

 

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อเพื่อซื้อ
ที่อยู่อาศัยทุกประเภท

สินเชื่อเพื่อปลูกสร้าง/ต่อเติม/ตกแต่ง/
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

สินเชื่อเพื่อ
รีไฟแนนซ์
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

สินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน
จัดสรรในโครงการที่ธนาคารให้การ
สนับสนุน (Post Finance)

สินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารกรุงเทพสำหรับใช้เป็น
ที่อยู่อาศัย

ค่าธรรมเนียมประเมิน
หลักประกัน

2,500 บาท

2,500 บาท

2,500 บาท

ค่าธรรมเนียมพิเศษ
ตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติ

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

กรณีชำระหมดก่อน 3 ปี
(รีไฟแนนซ์) 

คิดค่าปรับ 3% ของภาระหนี้คงค้างอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ 

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการใช้บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท
(มีผลบังคับใช้ 6 ตุลาคม 2557)

1. อัตราดอกเบี้ย
 • 20% ต่อปี
 • ในการซื้อสินค้า/บริการ ดอกเบี้ยจะคำนวณจากวันที่ธนาคารชำระเงินให้สถานการค้า/สถานบริการที่ผู้ถือบัตรนำบัตรเครดิตไปใช้จ่ายจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ผู้ถือบัตรที่ชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามกำหนดเวลายังคงได้รับสิทธิยกเว้นดอกเบี้ย
 • การถอนเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ยจะคำนวณจากวันที่ถอนเงินจนถึงวันที่ชำระเงิน
2.

อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ

10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดรายการในแต่ละเดือน หรือขั้นต่ำ 500 บาท
3.

ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า
(Cash Advance Fee)

คิด 3% ของยอดเงินที่ถอนแต่ละครั้ง กำหนดยอดเงินที่ถอนขั้นต่ำ 1,000 บาท

4.

ระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย
หากชำระตามกำหนด

สูงสุด 45 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการ
      ค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน
5.

ค่าธรรมเนียมของบัตรแต่ละประเภท
(บาท/ปี)

บัตรหลัก

บัตรเสริม

แรกเข้า

รายปี

แรกเข้า

รายปี

บัตรผู้นำแพลทินัม

บัตรแพลทินัม

-

4,000

-

2,000

บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ

บัตรแพลทินัม

1,000

3,000

-

3,000

บัตรยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ

บัตรแพลทินัม

1,000

1,500

-

1,500

บัตรไทเทเนียม ธนาคารกรุงเทพ

บัตรไทเทเนียม

1,000

1,500

-

1,500


บัตรวีซ่า/บัตรมาสเตอร์การ์ด

บัตรธรรมดา

500

600

-

600

บัตรทอง

1,000

1,100

-

1,100

บัตรเครดิตร่วมวีซ่า/บัตรเครดิตร่วมมาสเตอร์การ์ด

บัตรธรรมดา

600

1,000

-

1,000

บัตรทอง

600

1,500

-

1,500

บัตรไทเทเนียม

1,000

1,500

-

1,500

บัตรแพลทินัม

1,000

3,000

-

3,000

บัตรเครดิตแพลทินัม
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ธนาคารกรุงเทพ


บัตรแพลทินัม


-


4,000


-


2,000

บัตรเครดิตไทเทเนียม
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ธนาคารกรุงเทพ

บัตรไทเทเนียม

-

300

-

300

บัตรเครดิต Blue Wave
ธนาคารกรุงเทพ

บัตรธรรมดา

200

600

200

600

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
แรบบิท
บัตรธรรมดา

500

600

-

600

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

บัตรธรรมดา

750

750

-

750

บัตรทอง

1,250

1,250

-

1,250

บัตรเครดิตองค์กร (Corporate Card)

-

1,500

-

-

บัตรเครดิตจัดซื้อ (Purchasing Card)

-

1,500

-

-

6.
ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
 • ชำระที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 • ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝาก

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 • ชำระผ่านบริการเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 • ชำระผ่านบริการบัวหลวงโฟน ที่หมายเลข 1333

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 • ชำระด้วยเงินสดที่ Counter Service
  ทั่วประเทศ (ไม่เกิน 30,000 บาท/รายการ)

15 บาท/รายการ กรุงเทพและปริมณฑล
20 บาท/รายการ ต่างจังหวัด

 • ชำระด้วยเงินสดที่ Tesco Lotus ทุกสาขา

10 บาท/รายการ (ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ)

 • ชำระด้วยเงินสดที่ ศูนย์บริการลูกค้า
  ทีโอที ณ เคาน์เตอร์ Just Pay ทั่วประเทศ

13 บาท/รายการ (ไม่เกิน 30,000 บาท/ รายการ)

 • ชำระด้วยเงินสดที่ JAY MART ที่มีสัญลักษณ์
  Pay Point

10 บาท/รายการ

 • ชำระด้วยเงินสดที่ ทรู พาร์ทเนอร์/ทรู มันนี่
  เอ็กซ์เพลส (ไม่เกิน 30,000 บาท/รายการ)

15 บาท/รายการ กรุงเทพและปริมณฑล
20 บาท/รายการ ต่างจังหวัด

 • ชำระผ่านบริการ ทรู มันนี่
  (โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรู มูฟ)
15 บาท/รายการ ทั่วประเทศ
7.

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ชำรุด

200 บาท/ครั้ง
8.

ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัตรเครดิต
(กรณีขอย้อนหลังเกิน 3 เดือน)

200 บาท/บัตร/เดือน
9.

ค่าธรรมเนียมการขอสำเนาใบบันทึก
การขาย

100 บาท/ใบ
10.

ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ

100 บาท/ครั้ง
11.

ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน

สูงสุดไม่เกิน 2.5% ของยอดค่าใช้จ่าย
12. ค่าบริการเติมมูลค่าแรบบิทอัตโนมัติ (Auto
Top-up) บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแรบบิท
5 บาท/ครั้ง

      ค่าธรรมเนียมนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หมายเหตุ: กรณีผู้ถือบัตรทำรายการเบิกเงินสดผ่านเครื่อง ATM ในต่างประเทศ ผู้ถือบัตรอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดระหว่างประเทศ ตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของเครื่อง ATM นั้นๆ กำหนด โดยจะแสดงรายการในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มีนาคม 2556
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือสัมมนาเพื่อนคู่คิด มิตรคู่ AECYour Security FirstBualuang Phone
Submit