ก. อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
ข. อัตราดอกเบี้ยสูงสุด
ข.(1) เงินให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค
(Consumer Loan)
สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย
มีหลักประกัน ไม่มีหลักประกัน
(ส่วนที่ไม่ได้อยู่
ภายใต้การกำกับ)
ข.(2) เงินให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ
(Commercial Loan)
O/D
ทั่วไป
O/D
ใช้จ่ายส่วนตัว
Revolving ระยะสั้น
(< หรือ = 1 ปี)
ระยะยาว
(>1 ปี)
ข.(3) เงินให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ
ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
O/D ระยะยาว
(>1 ปี)
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือBualuang GetMoneyMoney TutorYour Security FirstBualuang Phone
Submit