บริการโอนเงิน

 1. จะโอนเงินไปบัญชีใดได้บ้าง
  ท่านสามารถโอนเงินจากบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ไปยังบัญชีอื่น
  ได้ดังนี้
  • โอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีเงินฝากประจำ
   ของท่านเอง หรือ
  • โอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของบุคคลอื่นที่มีบัญชีอยู่กับธนาคารกรุงเทพ (บัญชีของบุคคลอื่นนี้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนไว้กับทางธนาคารกรุงเทพ) หรือ
  • โอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของบุคคลอื่นต่างธนาคาร

 2. สามารถเลือกโอนเงินได้กี่แบบ
  ท่านสามารถเลือกโอนเงินได้ 2 แบบ ดังนี้
  • โอนเงินทันที - ระบบจะดำเนินการโอนเงินตามคำสั่งท่านทันที (เฉพาะผู้บริหารระบบ)
  • โอนเงินล่วงหน้า - ระบบจะดำเนินการโอนเงินตามวันที่ท่านกำหนด โดยท่านสามารถกำหนดวันโอนเงินล่วงหน้าได้นานถึง 12 เดือน นับจากวันทำรายการ*

   *ยกเว้นการโอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคาร ท่านสามารถกำหนดได้ล่วงหน้าไม่เกิน 7 วัน นับจากวันทำรายการ

 3. หน้าจอ "ตรวจสอบ" (Review) และหน้าจอ "ยืนยัน" (Confirmation) ต่างกันอย่างไร
  หน้าจอ "ตรวจสอบ" ให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องก่อนสั่งทำรายการ
  หน้าจอ "ยืนยัน" ให้ท่านยืนยันคำสั่ง เมื่อธนาคารได้รับคำสั่งที่ยืนยันแน่นอนแล้วก็จะแจ้งหมายเลขอ้างอิงของรายการธุรกรรมให้ท่านทราบ เพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง

 4. จะทราบได้อย่างไรว่าธนาคารได้หักเงินจากบัญชีและโอนเงินตามคำสั่งเรียบร้อยแล้ว
  ท่านสามารถตรวจสอบว่าธนาคารได้หักเงินในบัญชีและโอนเงินตามคำสั่งเรียบร้อยแล้วได้ 2 วิธี
  • จากหน้าจอ "สรุปรายการบัญชี" (Accounts Summary) โดยดูจากการเปลี่ยนแปลงของยอดเงิน
   ที่ถอนได้
  • จากหน้าจอ "ข้อมูลของรายการโอนเงิน" (Transfer History) โดยการตรวจสอบจากรายการที่
   ทำไปแล้ว

 5. บริการโอนเงินมีการจำกัดเวลาทำการหรือไม่ และหากต้องการยกเลิกคำสั่งโอนเงิน ต้องแจ้ง
  ล่วงหน้ากี่วัน

  ประเภทการทำรายการ

  ช่วงเวลาที่สามารถสั่งเปลี่ยนแปลง/
  ยกเลิกการทำรายการ

   โอนเงินระหว่างบัญชีของตนเอง

   ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

   โอนเงินไปบุคคลอื่นที่มีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ  ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
   โอนเงินไปบุคคลอื่นที่มีบัญชีต่างธนาคาร  ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
   เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการโอนเงินที่กำหนด
   ไว้ล่วงหน้า
  • โอนเงินไปยังบัญชีของธนาคารกรุงเทพ
  • โอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคาร
   เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกได้เฉพาะรายการที่ธนาคาร
   ยังไม่ได้ดำเนินการก่อน 9.00 น. ของวันที่ก่อน
   วันครบกำหนดโอนเงิน

  หมายเหตุ สำหรับการโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด คือ 9.00 น. 12.00 น. 15.00 น. และ 18.00 น. ทุกวัน ทั้งนี้กำหนดเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับกระบวนการประมวลผลของธนาคาร

 6. สามารถเพิ่ม/ยกเลิกบัญชีของตนเอง และบัญชีบุคคลอื่นได้หรือไม่
  ท่านสามารถเพิ่มบัญชีที่ใช้กับบริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง ได้ดังนี้
  • ในกรณีขอเพิ่มบัญชีของตนเอง (ที่ไม่ใช่บัญชีหลัก) หลังจากธนาคารได้เรื่องแล้วจะดำเนินการ
   ตรวจสอบก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ โดยจะมีผลภายใน 7-10 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง โดยท่านสามารถตรวจสอบผลได้จากหน้าจอรายการบัญชี (My Accounts)

   โดยท่านสามารถสั่งพิมพ์ใบคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง ได้ที่นี่
   โดยนำเอกสารนี้มายื่นพร้อมเอกสารแสดงตัวตนที่ธนาคารและลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสาขา

  • ในกรณีขอเพิ่ม หรือยกเลิกบัญชีของบุคคลอื่นๆ ท่านสามารถให้ผู้บริหารระบบเป็นผู้ดำเนินการได้ โดยไปที่เมนูหลักและคลิกที่ "ผู้บริหารระบบ" (Admin) เมื่อพบเมนูย่อย ให้คลิกที่ "จัดการข้อมูลผู้รับโอนเงิน" (Manage Receiver)

 7. ข้อมูลรายการโอนเงิน (Transfer History) คืออะไร
  คือ บริการตรวจสอบรายการโอนเงินที่ได้ดำเนินการแล้ว รวมถึงรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้
  โดยจะแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ 6 เดือน

 8. รายการโอนเงินที่รอดำเนินการ (Pending Transfers) คืออะไร
  คือ รายการโอนเงินที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงวันกำหนดโอนตามคำสั่ง

 9. ธนาคารมีการกำหนดวงเงินสูงสุดในการโอนเงินหรือไม่ อย่างไร
  ธนาคารจำกัดจำนวนเงินที่ท่านโอนระหว่างบัญชีของท่านเอง การโอนเงินให้บัญชีบุคคลอื่นๆ ดังนี้

  ประเภทการทำรายการ

  วงเงินต่อวันที่สามารถสั่งทำรายการ

  การโอนเงินระหว่างบัญชีของตนเอง

  ไม่เกิน 99,999,999 บาทต่อวัน

  โอนเงินไปบุคคลอื่นที่มีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ ไม่เกิน 99,999,999 บาทต่อวัน
  โอนเงินไปบุคคลอื่นที่มีบัญชีต่างธนาคารผ่านระบบ BAHTNET ไม่เกิน 99,999,999 บาทต่อวัน
  โอนเงินไปบุคคลอื่นที่มีบัญชีต่างธนาคารในรูปแบบชุดข้อมูลผ่านระบบ SMART สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อรายการ

  ทั้งนี้ ผู้บริหารระบบสามารถกำหนดวงเงินโอนเงินผ่านเมนู "ผู้บริหารระบบ" โดยเลือก "การตั้งค่าพิเศษของบริษัท" ซึ่งรวมถึงสามารถกำหนดวงเงินสำหรับธุรกรรมประเภทอื่นๆ ได้

 10. เมื่อสั่งทำรายการโอนเงินผ่านบริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง ในขณะที่อยู่ต่างประเทศ ธนาคารจะ
  ยึดถือตามวันที่ของประเทศใดเป็นเกณฑ์ในการทำรายการ
  บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง ดำเนินการทุกอย่างตามวันและเวลามาตรฐานของประเทศไทย
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone