ขั้นตอนการสมัครบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม

1. เริ่มทำการสมัครที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ

ท่านสามารถสมัครใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ได้ทุกวัน ผ่านเครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 7.00 - 22.00 น. เพียงมี
บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของธนาคารกรุงเทพ ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

    
     - สอดบัตรแล้วกดรหัสบัตรของท่าน เลือก "ภาษาไทย" จากนั้น เลือกเมนู "สมัครใช้บริการ" จากหน้าจอเมนูหลักซึ่งจะปรากฎขึ้นเป็นหน้าแรก

      
     - เลือก "บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง"

     
     - ระบบจะแสดงหน้ายืนยันความประสงค์ในการสมัครใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง กรุณาเลือก "ตกลง" เพื่อดำเนินการต่อ

     
     - โปรดกำหนด "รหัสลับแรกเข้า (PIN)" เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งครั้งแรก โดยระบบจะขอให้ท่านยืนยัน รหัสลับแรกเข้า
        สองครั้ง

     
     - ระบุ "หมายเลขโทรศัพท์มือถือ" ของท่าน โดยหมายเลขโทรศัพท์มือถือดังกล่าวจะเป็นช่องทางที่ธนาคารจัดส่ง "รหัสผ่านครั้งเดียว
       (One Time Password - OTP)" ให้ท่านใช้ยืนยันเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ หากหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านระบุไว้ไม่ถูกต้อง
       ท่านจะไม่สามารถดำเนินการสมัครใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งต่อจนเสร็จสมบูรณ์ได้ 

     - ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มือถืออีกครั้ง ก่อนเลือก "ถูกต้อง" เพื่อดำเนินการต่อ

     
     - เมื่อท่านทำรายการสมัครที่เครื่องเอทีเอ็มเสร็จเรียบร้อย ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการสมัครบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งผ่านเครื่อง
       เอทีเอ็ม พร้อมทั้งพิมพ์ใบบันทึกรายการ (ATM Slip) ที่ระบุ "รหัสประจำตัวลูกค้า (User ID)" ซึ่งระบบกำหนดให้ท่านสำหรับการเข้าสู่
       บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง คู่กับ "รหัสลับแรกเข้า (PIN)" ที่ท่านเป็นผู้กำหนดเอง

     - "รหัสลับแรกเข้า (PIN)" มีอายุการใช้งานภายใน 3 วันนับถัดจากวันที่ท่านสมัครบริการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ดังนั้น โปรดเข้าสู่บริการ
       บัวหลวง ไอแบงก์กิ้งผ่านทางเว็บไซต์ภายใน 3 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นหากต้องเริ่มทำขั้นตอนการสมัครที่เครื่อง
       เอทีเอ็มใหม่ทั้งหมด

2. เข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ครั้งแรก เพื่อให้การสมัครใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง เสร็จสมบูรณ์

หลังจากผ่านขั้นตอนการสมัครใช้บริการที่เครื่องเอทีเอ็มแล้ว ท่านสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangkokbank.com/ibanking เพื่อทำรายการสมัครใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งให้เสร็จสมบูรณ์ได้ง่ายๆ ด้วยขั้นตอน ดังนี้

    
     - ระบุ "รหัสประจำตัวลูกค้า (User ID)" และ "รหัสลับแรกเข้า (PIN)" (รหัสประจำตัวลูกค้าจะปรากฎอยู่ในใบบันทึกรายการหรือเอทีเอ็มสลิป
       (ATM Slip) และรหัสลับแรกเข้า คือ ตัวเลขที่ท่านกำหนดขึ้นเอง ขณะทำการสมัครที่เครื่องเอทีเอ็ม)

    
     - ระบบจะแสดงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ คลิกทำเครื่องหมาย  เพื่อแสดงว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและ
       เงื่อนไขดังกล่าวแล้ว จากนั้น คลิก "ยอมรับ" เพื่อเข้าสู่ระบบในขั้นตอนต่อไป

    
     - ระบบจะส่ง "รหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password - OTP)" ทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ที่
       เครื่องเอทีเอ็ม กรุณาระบุ OTP ที่ท่านได้รับ และระบุ "หมายเลขบัตรประชาชน" เพื่อยืนยันตัวตน จากนั้น คลิก "ยืนยัน" เพื่อดำเนินการต่อ
       (กรณีผู้สมัครเป็นชาวไทย)

     
     หรือระบุ OTP ที่ท่านได้รับ และเลือก "วันเดือนปีเกิด" ของท่านเพื่อยืนยันตัวตน จากนั้น คลิก "ยืนยัน" เพื่อดำเนินการต่อ (กรณีผู้สมัครเป็น
     ชาวต่างชาติ)

     
     - ระบุ "อีเมลแอดเดรส" ของท่าน และกำหนด "รหัสลับส่วนตัว (Password)" ใหม่ สำหรับใช้ในการเข้าสู่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งครั้ง
       ต่อๆ ไป แล้วคลิก "ยืนยัน" จากนั้น ระบบจะแสดงข้อมูลทางบัญชีของท่านในหน้า "
รายการบัญชี"


ท่านจะไม่สามารถสมัครบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ผ่านเครื่อง ATM ได้ในกรณีดังนี้:

หากบัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ที่ท่านใช้สมัครบริการมีบัญชีหลักเป็นบัญชีร่วม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถติดต่อขอสมัครใช้บริการ
บัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ท่านสะดวก โดยเจ้าของบัญชีร่วมทุกท่านต้องมาแสดงตน พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชน
และสมุดบัญชีเงินฝากไปในวันสมัครบริการด้วย

กรณีข้อมูลในระบบของธนาคารระบุประเภทวีซ่าของท่านเป็น "นักท่องเที่ยว" ท่านจะไม่สามารถสมัครบริการที่เครื่อง ATM ได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อขอสมัครบริการได้ที่สาขาที่ท่านสะดวก

หมายเหตุ:

  • "รหัสลับแรกเข้า (PIN)" ที่ท่านกำหนดมีอายุ 3 วันนับถัดจากวันที่ท่านสมัครบริการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม หากรหัสลับแรกเข้าหมดอายุ ท่านสามารถทำการสมัครบริการและกำหนดรหัสลับแรกเข้าใหม่ได้อีกครั้งที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพเครื่องใดก็ได้

  • กรณีที่ท่านทำใบบันทึกรายการ (ATM Slip) หาย หรือ รหัสประจำตัวลูกค้า (User ID) ที่แสดงอยู่มีสีซีดจางจนมองเห็นไม่ชัดเจน ท่านสามารถทำการสมัครบริการ เพื่อขอรหัสประจำตัวลูกค้า (User ID) ใหม่และกำหนดรหัสลับแรกเข้า (PIN) อีกครั้งได้ที่เครื่องเอทีเอ็ม

  • ภายหลังดำเนินการสมัครบริการจนเสร็จสมบูรณ์บนเว็บไซต์แล้ว ท่านสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้จากทุกบัญชีเงินฝากซึ่งผูกกับบัตรใบที่ท่านใช้สมัครบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ทั้งบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ กระแสรายวัน ประจำ และสินมัธยะทรัพย์ทวี ยกเว้น บัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีร่วม

  • ในกรณีต้องการเพิ่มบัญชีเงินฝาก บัญชีกองทุนรวม บัญชีร่วม หรือบัตรเครดิตของท่านเข้าสู่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (ดาวน์โหลดได้ที่นี่ หรือรับที่สาขาธนาคาร) พร้อมนำบัตรประชาชน และสมุดบัญชี หรือบัตรเครดิตที่จะขอใช้บริการในบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ยื่น ณ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ท่านสะดวก
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone