Register Forget
สมัครบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ผ่านเว็บไซต์


วันนี้ท่านสามารถสมัครบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ เพื่อเข้าใช้งานได้ทันที เพียงทำรายการขอรหัสลับแรกเข้า (PIN) และรหัสประจำตัวลูกค้า (User ID) ทางเว็บไซต์ธนาคาร

ชมวีดีโอสาธิต

ขั้นตอนการสมัคร

ท่านสามารถสมัครใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 - 22.00 น. เพียงเตรียมข้อมูลบัตร
เอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต บีเฟิสต์ พร้อมด้วยสมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หรือสมุดเช็คสำหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

คลิกที่นี่ หากสนใจสมัครบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งแบบออนไลน์...ง่ายๆ เพียงทำการสมัครให้ครบทั้ง 4 ขั้นตอน ดังนี้


1. เริ่มทำการสมัครที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ

เข้าสู่เว็บไซต์บัวหลวง ไอแบงก์กิ้งที่ www.bangkokbank.com/ibanking
คลิกปุ่ม Log on จากนั้นคลิก “สมัครบริการออนไลน์”

ขั้นตอนที่ 1 – กรอกหมายเลขบัตรเอทีเอ็ม และรหัสเอทีเอ็ม โดยเลือกตัวเลขบนแป้นพิมพ์ที่ปรากฏบนหน้าจอ จากนั้นกรอกตัวอักษรให้ตรงกับภาพที่ปรากฏบนหน้าจอ

ขั้นตอนที่ 2 – ศึกษาข้อตกลงการใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และคลิก “ยอมรับข้อตกลงฯ”

ขั้นตอนที่ 3 – กรอกข้อมูลบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลโดย

  • ข้อมูลบัญชีที่ผูกกับบัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเดบิต บีเฟิสต์ที่ใช้ในการสมัครในขั้นตอนที่ 1 ได้แก่ หมายเลขบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ และหมายเลขสมุดบัญชีเงินฝาก (หรือหมายเลขบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และเลขที่บนหน้าเช็คซึ่งเป็นเช็คที่ยังไม่ได้สั่งจ่าย)
  • ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน กรณีท่านเป็นชาวไทย หรือวันเดือนปีเกิด กรณีท่านเป็นชาวต่างชาติ และอีเมลแอดเดรส

ขั้นตอนที่ 4 – กำหนด “รหัสลับแรกเข้า (Bualuang iBanking PIN)” สำหรับใช้ Log on เข้าสู่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งครั้งแรก

ท่านทำรายการสมัครบริการเสร็จสิ้นแล้ว – ระบบจะส่ง “รหัสประจำตัวลูกค้า (User ID)” ให้ท่านทางอีเมล (ตามอีเมลที่ท่านได้กรอกในขั้นตอนที่ 3 ) เพื่อใช้ร่วมกับ “รหัสลับแรกเข้า (Bualuang iBanking PIN)” สำหรับ Log on เข้าสู่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งครั้งแรก โดย “รหัสลับแรกเข้า (Bualuang iBanking PIN)” จะหมดอายุเมื่อครบ 3 วัน นับจากวันที่ท่านสมัครบริการผ่านเว็บไซต์ ดังนั้นโปรด Log on เข้าสู่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งภายใน 3 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นหากต้องเริ่มทำการสมัครที่เว็บไซต์ใหม่ทั้งหมด

ท่านสามารถ Log on เข้าสู่บริการได้ทันทีโดยคลิก “เข้าสู่บริการบัวหลวง
ไอแบงก์กิ้ง”


2. การ Log on เข้าใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งครั้งแรก (หลังจากสมัครบริการผ่านเว็บไซต์)

เริ่มต้นโดยเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangkokbank.com/ibanking และคลิก
“Log on Bualuang iBanking” ระบบจะแสดงหน้า Log on ให้ท่านกรอก “รหัสประจำตัวลูกค้า (User ID)” และ “รหัสลับแรกเข้า (PIN)” ที่ได้จากขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 – ศึกษาข้อตกลงการใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และคลิก “ยอมรับข้อตกลงฯ”


ขั้นตอนที่ 2 – ยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลส่วนบุคคล โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชนกรณีท่านเป็นชาวไทย หรือวันเดือนปีเกิดกรณีท่านเป็นชาวต่างชาติ

ขั้นตอนที่ 3 – กำหนด “รหัสลับส่วนตัว (Password)” ใหม่ เพื่อใช้ร่วมกับ “รหัสประจำตัวลูกค้า (User ID) ในการ Log on เข้าใช้งานบัวหลวง
ไอแบงก์กิ้งครั้งต่อไป

จบขั้นตอนการ Log on เข้าใช้งานครั้งแรก

ท่านจะไม่สามารถสมัครบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ผ่านเว็บไซต์ ได้ในกรณีดังนี้

หากข้อมูลบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต บีเฟิสต์ที่ท่านใช้สมัครบริการมีบัญชีหลักเป็นบัญชีร่วม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถติดต่อขอสมัครใช้บริการ
บัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ท่านสะดวก โดยเจ้าของบัญชีร่วมทุกท่านต้องมาแสดงตน พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนและสมุดบัญชีเงินฝากไปในวันสมัครบริการด้วย

และกรณีข้อมูลในระบบของธนาคารระบุประเภทวีซ่าของท่านเป็น “นักท่องเที่ยว” ท่านจะไม่สามารถสมัครบริการผ่านเว็บไซต์ได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อขอสมัครบริการได้ที่สาขาที่ท่านสะดวก

หมายเหตุ
ภายหลังดำเนินการสมัครบริการเสร็จสมบูรณ์บนเว็บไซต์แล้ว ท่านสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้จากทุกบัญชี
เงินฝากซึ่งผูกกับบัตรใบที่ท่านใช้สมัครบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ทั้งบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ กระแสรายวัน ประจำ และสินมัธยะทรัพย์ทวี ยกเว้น บัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีร่วม

ท่านสามารถทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น เช็คยอดเงินคงเหลือในบัญชี ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีย้อนหลัง หรือ สั่งซื้อสมุดเช็ค/อายัดเช็ค เป็นต้น และหากท่านต้องการทำธุรกรรมทางการเงินที่ต้องใช้รหัส SMS-OTP เพื่อยืนยันรายการ เช่น การเพิ่มบัญชี/การโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น หรือ การชำระค่าสินค้าและบริการ ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (ดาวน์โหลดได้ที่นี่  หรือรับที่สาขาธนาคาร) พร้อมนำบัตรประชาชน และสมุดบัญชีเงินฝากที่ลงทะเบียนไว้แล้วบนบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งเล่มใดเล่มหนึ่ง ติดต่อ ณ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ท่านสะดวก
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone
Submit