นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความลับของลูกค้า

 1. การเคารพในสิทธิในความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

  ธนาคารกรุงเทพตระหนักดีว่าความเชื่อถือของลูกค้าคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของเรา ธนาคารเข้าใจดีว่าลูกค้าต้องการความปลอดภัยสูงสุดในการทำธุรกรรมและรักษาความลับของข้อมูลทางการเงินส่วนตัว ดังนั้นธนาคารจึงใช้มาตรฐานขั้นสูงและขั้นตอนการดำเนินงานที่เข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต

 2. ข้อมูลที่ธนาคารกรุงเทพรวบรวมและเก็บรักษาไว้

  ธนาคารจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านตามความจำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร

  ธนาคารจะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านในกรณีที่ธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของธนาคาร หรือเพื่อให้ท่านได้รับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโอกาสทางการเงินที่ดีขึ้น

  ธนาคารจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการปกป้องดูแลบัญชีและประวัติของท่าน หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อสร้างสรรค์และปรับปรุงบริการของธนาคาร หรือเพื่อให้ธนาคารเข้าใจความต้องการของท่านได้ดีขึ้นและสามารถคิดค้นพัฒนาสินค้าและบริการของธนาคารให้เป็นที่พอใจของท่านยิ่งขึ้น

  ทางธนาคารจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อเหตุผลทางธุรกิจบางประการเท่านั้น และธนาคารยินดีเปิดเผยเหตุผลเหล่านั้นแก่ท่านเมื่อมีการ
  ร้องขอ

  สำหรับรายละเอียดโปรดคลิกไปดูที่ข้อ 9

 3. ความปลอดภัยและความลับของข้อมูล

  ธนาคารใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูงทั้งในด้านเทคโนโลยีและกระบวนการเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับ ธนาคารได้จัดสรร ทรัพยากรซึ่งได้แก่ เงิน เวลา และบุคลากรเป็นจำนวนมาก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ของธนาคารมีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสูงสุด รวมถึง Firewalls Hardware Key Management Intrusion Detection and Assessment Technologies ส่วนบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตนั้น ธนาคารได้ใช้เทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูลถึงระดับ 256 บิท (256-bit Encryption) ซึ่งเป็นการเข้ารหัสระดับสูงสุดใช้สำหรับการทำธุรกรรมผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ธนาคารยังกำหนดให้ลูกค้าต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้

  สำหรับบริการอื่นนอกเหนือจากบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ธนาคารอาจจะใช้การเข้ารหัสข้อมูลที่ระดับอื่น

  ธนาคารมีการปรับปรุงและทดสอบระบบเทคโนโลยีของธนาคารอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของธนาคารที่เกี่ยวกับท่านมีความปลอดภัยสูงสุดและน่าเชื่อถือ

 4. การดูแลความถูกต้องของข้อมูล

  ธนาคารพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลข้อมูลในบัญชีของท่านให้มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริงอยู่เสมอ หากท่านพบว่าข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่านไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อบริการบัวหลวงโฟน บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง หรือสาขาของธนาคารแห่งใดก็ได้ เราจะทำการตรวจสอบและแจ้งผลให้ท่านทราบโดยเร็ว

 5. การใช้ข้อมูลร่วมกันโดยจำกัดไว้เฉพาะธนาคารและบริษัทในเครือ

  ธนาคารกรุงเทพมีบริษัทในเครือหลายบริษัท เช่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด บริษัทเหล่านี้ได้ทำงานร่วมกันเพื่อบริหารงานและให้บริการแก่ท่าน

  หากท่านให้ความยินยอม ธนาคารอาจให้ข้อมูลของท่านตามที่ระบุในใบสมัครและจากแหล่งอื่นๆ เช่น ประวัติเกี่ยวกับการใช้สินเชื่อของท่าน แก่บริษัทอื่นๆ ในเครือเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน

  การที่ธนาคารให้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านกับบริษัทในเครือช่วยให้ธนาคารบริการท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยให้ท่านทำธุรกิจกับธนาคารได้สะดวกขึ้น ตัวอย่างเช่น หากท่านเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการของบริษัทในเครือแห่งหนึ่งของธนาคาร และต้องการใช้บริการกับบริษัทในเครือของเราอีกแห่งหนึ่ง ท่านไม่ต้องเสียเวลากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้ข้อมูลอย่างเดียวกันอีก

  นอกจากนี้ ธนาคารได้ใช้ที่อยู่ของท่านเพื่อให้บริษัทในเครือสามารถจัดส่งเอกสารส่งเสริมกิจกรรมการตลาดของบริษัทในเครือไปให้

 6. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

  ธนาคารจะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่าน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สามนอกเหนือจากบริษัทในเครือของธนาคาร เว้นแต่

  ก) ธนาคารได้รับความยินยอมจากท่าน
  ข) การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์
  ค) เป็นการให้ข้อมูลแก่ Credit Bureau ที่เชื่อถือได้หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน
  ง) การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือเป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  ธนาคารจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สามนอกเหนือจากบริษัทในเครือเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เช่น การเสนอขายทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์ของสินค้าอื่นที่ไม่ใช่บริการทางการเงิน

 7. การยอมรับและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความลับของลูกค้า

  เอกสารที่ท่านกำลังอ่านอยู่ฉบับนี้เป็นนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความลับของลูกค้าฉบับล่าสุดของธนาคาร

  ในอนาคตธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อความในนโยบายดังกล่าวโดยจะเผยแพร่ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์นี้

 8. ข้อแนะนำด้านการรักษาความปลอดภัยและความลับ

  รายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้าน ความปลอดภัยที่ธนาคารใช้และบทบาทของท่านในฐานะผู้ใช้บริการ
  • หมายเลขประจำตัวลูกค้า (User ID) และรหัสลับส่วนตัว (password)
   หลังจากท่านสมัครและลงทะเบียนกับบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งหรือกับบริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของเราเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับหมายเลขประจำตัวลูกค้าและรหัสลับส่วนตัวซึ่งใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ ธนาคารจะทราบหมายเลขประจำตัวลูกค้าของท่านแต่จะไม่ทราบรหัสลับส่วนตัวของท่าน ธนาคารได้ลงทุนเป็นจำนวนมากเพื่อให้มั่นใจได้ว่ารหัสลับส่วนตัวของท่านได้รับการปกป้องให้ปลอดภัยอย่างแท้จริง โดยบุคคลอื่นแม้แต่เจ้าหน้าที่ธนาคารก็ไม่สามารถล่วงรู้ได้

   ท่านมีหน้าที่รักษารหัสลับส่วนตัวของท่านอย่างเคร่งครัด โดยไม่เปิดเผยหมายเลขประจำตัวลูกค้าและรหัสลับส่วนตัวของท่านต่อบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น ท่านควรเปลี่ยนรหัสลับส่วนตัวเป็นประจำ และทุกครั้งที่ท่านใช้บริการเสร็จแล้วท่านควรคลิก “ออกจากระบบ” เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำรายการจากบัญชีของท่านได้

  • คุกกี้ส์ (Cookies)
   เพื่อให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้นและเพื่อทำให้เว็บไซต์ของธนาคารมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ธนาคารใช้คุกกี้ส์เพื่อให้การทำงานประสานระหว่าง Browser ของท่านและระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารเป็นไปด้วยดี คุกกี้ส์ เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารติดตั้งไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์ (Hard Drive) ของท่าน คุกกี้ส์เหล่านี้ได้รับการเข้ารหัสเพื่อช่วยให้การติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านและระบบของธนาคารเป็นไปอย่างปลอดภัย คุกกี้ส์มิได้เก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ ฉะนั้นข้อมูลดังกล่าวจึงไม่สามารถดึงกลับมาใช้ได้อีกหลังจากท่านคลิกออกจากระบบ

   เว็บไซต์ส่วนใหญ่ใช้คุกกี้ส์ ซึ่งมิได้ก่อผลกระทบใดๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านจะต้องปรับ Browser ของท่านให้สอดคล้องและรองรับกับการทำงานของคุกกี้ส์ จึงจะสามารถทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ของเราได้

  • การรักษาความลับของข้อมูล
   ธนาคารใช้ Secure Socket Layer (SSL) ถึงระดับ 256 บิท เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ท่านป้อนเข้าระบบและที่เกิดขึ้นจากการทำรายการใน
   บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ในการเข้ารหัสนั้น SSL ทำการสลับที่ข้อมูลและแปลงตัวอักษรเป็นรหัสตัวเลข ซึ่งทำให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ธนาคารไม่สามารถอ่านข้อมูลนั้นได้

   คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของเรา

  • อีเมล์
   ธนาคารเก็บรักษาอีเมล์ทุกฉบับที่ใช้ในการติดต่อกันระหว่างท่านกับธนาคาร รวมทั้งอีเมล์แอดเดรส และคำชี้แจงจากธนาคารต่อข้อซักถามของท่าน เพื่อใช้อ้างอิงกรณีที่ท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยในภายหลัง ในบางครั้งทางธนาคารอาจติดต่อท่านทางอีเมล์เพื่อแจ้งให้ทราบว่าธนาคารมีบริการบางอย่างที่เหมาะกับความต้องการของท่าน นอกเหนือจากบริการที่ท่านใช้อยู่เป็นประจำ

   ธนาคารขอเรียนให้ท่านทราบว่าอีเมล์ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้รับการเข้ารหัสข้อมูลจึงไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ ท่านไม่อาจทราบได้ว่าข้อความที่ท่านส่งจะไปถึงผู้รับที่ท่านต้องการจริงและไม่มีบุคคลอื่นอ่านได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของท่านเอง โปรดทราบว่าการติดต่อธนาคารผ่านทางอีเมล์แอดเดรสของธนาคารที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของธนาคาร เหมาะสำหรับใช้สอบถามข้อมูลทั่วๆไปเกี่ยวกับธนาคารหรือบริการของธนาคารที่ไม่เกี่ยวกับรายละเอียดหรือความลับทางการเงินส่วนตัว

   ท่านสามารถติดต่อธนาคารผ่านบริการบัวหลวงโฟน บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง หรือสาขาของธนาคารที่ท่านสะดวก

   อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีติดต่อเรา หรือค้นหาที่ตั้งสาขา

  • บุคคลที่สามและเว็บไซต์จำข้อมูล (Consolidators)
   เว็บไซต์บางแห่งมีการเสนอให้บริการจำข้อมูลส่วนตัว เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านในการป้อนรหัสประจำตัว รหัสลับส่วนตัว และอื่นๆ โดยท่านต้องให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เว็บไซต์ประเภทนี้ก่อน

   ธนาคารกรุงเทพขอแนะนำว่าท่านไม่ควรเปิดเผยข้อมูลใดๆให้กับเว็บไซต์ดังกล่าว

 9. ธนาคารรวบรวมข้อมูลอะไร เมื่อใด และเก็บไว้ที่ไหน
  • การค้นดูข้อมูลในเว็บไซต์ (Browsing)
   ทุกครั้งที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของธนาคารไม่ว่าจะเพื่ออ่าน ค้นหา หรือดาวน์โหลดข้อมูล ระบบจะทำการบันทึกวันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์หน้าที่ท่านดู และข้อมูลที่ท่านดาวน์โหลด

  • เครื่องมือบนเว็บไซต์และใบสมัคร
   ธนาคารได้จัดหรือจะจัดให้มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้ท่านใช้ในขณะที่ท่านทำรายการในเว็บไซต์ของธนาคาร เช่น เครื่องคำนวณตัวเลขสินเชื่อบ้าน และใบสมัครที่ท่านสามารถพิมพ์ออกมาได้จากหน้าจอ

   โดยทั่วไปธนาคารไม่ได้บันทึกข้อมูลขณะที่ท่านใช้อุปกรณ์เหล่านี้ ยกเว้นเครื่องมือบางอย่างที่ให้ท่านป้อนข้อมูลไว้ก่อนและสามารถเรียกดูได้อีกในภายหลัง ในกรณีดังกล่าวระบบจะเก็บข้อมูลเพื่อความสะดวกของท่านเอง แต่ธนาคารจะไม่ใช้ข้อมูลเหล่านั้น

   หากท่านกรอกข้อมูลในใบสมัครบนจอจนเสร็จแต่มิได้คลิก “ส่ง” ธนาคารก็จะไม่ได้รับ และระบบของเราก็จะไม่ได้ทำการบันทึกข้อมูลนั้นๆ และหากท่าน คลิก “ยกเลิก” หรือ “ออกจากระบบ” ระบบจะทำการกำจัดข้อมูลที่ท่านพิมพ์เข้าไปก่อนหน้านี้ทิ้ง เมื่อท่านได้กรอกข้อมูลแล้วหากท่านเลือกที่จะระงับการส่งใบสมัครไว้ชั่วคราว ข้อมูลที่ท่านกรอกนั้นจะได้รับการบันทึกไว้ในระบบ ซึ่งท่านสามารถดึงกลับมาใหม่ได้ ธนาคารจะไม่ดำเนินการใดๆกับใบสมัครที่ท่านระงับการส่ง

  • การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ
   เว็บไซต์ของธนาคารอาจจะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัทอื่นๆ ที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่เว็บไซต์ดังกล่าวรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน

   เว็บไซต์ของธนาคารก็อาจจะทำการเก็บรวมรวมข้อมูลเดียวกันนั้น ตามที่ตกลงกับบริษัทเจ้าของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องควรมีนโยบายรักษาความปลอดภัยและความลับ และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแจ้งนโยบายดังกล่าวให้ท่านทราบ
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone