Register Forget

บริการดีๆ ที่มอบความสะดวกให้ท่าน

ตรวจสอบรายการบัญชี

 • ดูสรุปรายการบัญชี และรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี ของบัญชีเงินฝาก (สะสมทรัพย์ ประจำ กระแสรายวัน สินมัธยะทรัพย์ทวี) บัญชีกองทุนรวม บัญชีบัตรบีเฟิสต์ บัญชีบัตรเครดิต และบัญชีสินเชื่อ
 • พิมพ์รายการเดินบัญชี
 • ดูรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ย้อนหลังได้ถึง 3 รอบบัญชี
 • ดูรายการชำระสินเชื่อ ย้อนหลังได้ถึง 6 เดือน


ชำระค่าสินค้าและบริการ

 • ชำระค่าสินค้าและบริการ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพของบัตรหลักและบัตรเสริม
 • กำหนดวันชำระเงินล่วงหน้าได้ถึง 12 เดือน ช่วยให้ท่านไม่ลืมชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ เมื่อถึงวันที่ต้องชำระ
 • สมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ


โอนเงิน

 • โอนเงินระหว่างบัญชีต่างๆ ที่ท่านเปิดไว้กับธนาคารกรุงเทพ
 • โอนเงินจากบัญชีของท่านไปยังบัญชีบุคคลอื่นของธนาคารกรุงเทพ*
 • โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่น

   
   คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โอนเงินไปต่างประเทศ

บุคคลไทย

 • โอนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาในต่างประเทศ
 • โอนเงินให้ญาติที่มีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ
 • โอนเงินของคนไทยที่มีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ
 • โอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า
 • โอนเงินเพื่อชำระค่าบริการ
 • โอนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางท่องเที่ยว
 • โอนเงินเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • โอนเงินให้เปล่า
 • โอนเงินบริจาค


บุคคลต่างชาติ

 • โอนเงินออมของชาวต่างประเทศที่ทำงานในประเทศไทย เช่น เงินเดือน โบนัส หรือค่าจ้าง

  
   คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

 • ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชี
 • ดูรายการเคลื่อนไหวของบัญชีย้อนหลัง 2 เดือนได้ด้วยตนเอง
 • โอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชีเงินบาทของตนเองได้ทางอินเทอร์เน็ต

  
   คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บริการด้านการลงทุน


ทำธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเช็ค

 • สั่งซื้อสมุดเช็ค
 • ตรวจสอบสถานะของเช็คคืนที่ท่านสั่งจ่ายหรือนำฝากในรอบ 2 เดือน
 • อายัดเช็คสั่งจ่าย*


ให้บริการเฉพาะทางด้านอื่นๆ เช่น

 • แจ้งอายัดสมุดคู่ฝากของท่าน กรณีสูญหาย*
 • ขอใบแสดงรายการเดินบัญชี ย้อนหลังมากกว่า 2 เดือน
 • ติดต่อกับธนาคารผ่านบริการแบงก์เมล์ของบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ซึ่งเป็นระบบอีเมล์ที่มีความปลอดภัยสูง
  ใช้สำหรับการสื่อสารระหว่างท่านกับธนาคารเท่านั้น


*เปิดบริการระหว่าง 06.00 น. - 23.00 น.

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone