บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

ทางเลือกใหม่ในการโอนเงินไปต่างประเทศ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพียงท่าน
สมัครลงทะเบียนผู้รับเงินเพียงครั้งเดียวกับธนาคาร ก็สามารถโอนเงินได้หลากหลาย
ความต้องการ ดังนี้


บุคคลไทย

 • ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาในต่างประเทศ
 • ส่งเงินให้ญาติที่มีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ
 • โอนเงินของคนไทยที่มีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ
 • ชำระค่าสินค้า
 • ชำระค่าบริการ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • เงินให้เปล่า
 • เงินบริจาค


บุคคลต่างชาติ

 • โอนเงินออมของชาวต่างประเทศที่ทำงานในประเทศไทย เช่น เงินเดือน โบนัส หรือค่าจ้าง


ค่าธรรมเนียมพิเศษกว่าการโอนเงินที่สาขาของธนาคาร

 • เพียง 300 บาท (ปกติรายการละ 400 บาท) เมื่อเลือกชำระเฉพาะค่าธรรมเนียมธนาคารกรุงเทพเท่านั้น*
 • เพียง 1,050 บาท (ปกติรายการละ 1,150 บาท) สำหรับสกุลเงินอื่นๆ ยกเว้น สกุลเงิน JPY** และสกุลเงิน HKD*** เมื่อเลือกชำระค่าธรรมเนียมทั้งของธนาคารกรุงเทพและธนาคารต่างประเทศ (ธนาคารอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากบัญชีเงินฝากที่ใช้บริการหากธนาคารในต่างประเทศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มและผู้รับเงินอาจได้รับเงินไม่เต็มจำนวนในบางกรณี)


*ผู้รับเงินโอนอาจไม่ได้รับเงินเต็มตามจำนวนที่โอน เนื่องจากธนาคารในต่างประเทศอาจคิดค่าธรรมเนียมก่อนจ่ายเงินให้ผู้รับเงินโอน
**สำหรับสกุลเงิน JPY เพียง 2,400 บาท (อัตราปกติรายการละ 2,500 บาท)
***สำหรับสกุลเงิน HKD เพียง 1,350 บาท

 

วิธีสมัครใช้บริการ

สำหรับท่านที่ใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งอยู่แล้ว ท่านสามารถสมัครใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1. บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

 1. สมัครใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศ ได้ที่ "เมนูลัด" >> "เพิ่มบัญชีบุคคลอื่นต่างประเทศ"
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  ท่านสามารถส่งคำขอได้ระหว่างเวลา 6.00-21.00 น. ในวันทำการธนาคาร โดยธนาคารจะแจ้งผลการ
  ขอใช้บริการไปยังอีเมลของท่านภายใน 3 วันทำการ
 3. กรณีชาวต่างชาติจะต้องแฟกซ์หลักฐานการทำงานในประเทศไทย ได้แก่ ใบอนุญาตทำงาน หรือบัตร
  ประจำตัวพนักงาน หรือหนังสือรับรองรายได้จากนายจ้าง ไปที่หมายเลข 0-2685-7043 หรือส่งอีเมล
  ไปที่ outward.ift@bbl.co.th ภายใน 3 วันทำการ หลังจากสมัครใช้บริการ และติดต่อธนาคารเพื่อ
  ยืนยันการส่งเอกสารที่หมายเลข 0-2685-7378 ระหว่างเวลา 9.00-17.00 น. ในวันทำการธนาคาร


นอกจากนี้ หลังจากสมัครใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งสำเร็จแล้ว ท่านยังสามารถส่งคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับเงินโอนต่างประเทศและยกเลิกบัญชีผู้รับเงินโอนต่างประเทศ ผ่านทางบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้เช่นเดียวกัน

2. สาขาธนาคารกรุงเทพ

 1. สั่งพิมพ์ใบคำขอใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
 2. กรอกข้อมูลในใบคำขอใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ให้ครบถ้วนชัดเจน
 3. นำใบคำขอใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง พร้อมเอกสารประกอบไปยื่น
  สมัครได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงเพื่อสมัครใช้บริการ

บุคคลไทย
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์กรของรัฐ หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้)
 • สมุดบัญชี/สมุดเช็ค/ใบขอสมุดเช็คของบัญชีเงินฝากที่ผูกไว้กับบริการบัวหลวง
  ไอแบงก์กิ้ง
บุคคลชาวต่างชาติ
 • หนังสือเดินทาง
 • เอกสารที่แสดงว่าผู้ขอใช้บริการทำงานในประเทศไทย เช่น ใบอนุญาตทำงาน บัตรประจำตัวพนักงาน หนังสือรับรองรายได้จากนายจ้าง
 • สมุดบัญชี/สมุดเช็ค/ใบขอสมุดเช็คของบัญชีเงินฝากที่ใช้กับบริการบัวหลวง
  ไอแบงก์กิ้ง

ในการสมัครใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ท่านจะต้องลงนามในช่อง "ผู้ขอใช้บริการ" ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ธนาคารและลงนามในเอกสารข้อตกลงการใช้บริการที่ธนาคารจัดเตรียมไว้ที่สาขา โดยลงลายมือชื่อให้เหมือนกับที่ได้ลงนามไว้ในบัญชีเงินฝากบัญชีที่ผูกไว้กับบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

ธนาคารจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3-5 วันทำการหลังจากที่ท่านได้สมัครใช้บริการ ณ สาขาของธนาคารแล้ว เมื่อคำขอใช้บริการของท่านได้รับอนุมัติแล้ว บัญชีผู้รับเงินโอนที่ท่านลงทะเบียนไว้จะแสดงบนหน้าจอโอนเงินไปต่างประเทศโดยอัตโนมัติ

หากท่านยังไม่ได้สมัครใช้บริการ ท่านสามารถสมัครใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ได้พร้อมกันได้ที่สาขาธนาคาร ทั้งนี้ท่านสามารถดูวิธีการสมัครใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้ที่นี่

เงื่อนไขการให้บริการ

 • รายการโอนเงินระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. ในวันทำการ ธนาคารจะดำเนินการทันที หากนอกเวลา
  ดังกล่าวหรือรายการโอนเงินแบบกำหนดวันที่ล่วงหน้า ธนาคารจะดำเนินการในเวลาประมาณ 9.00 น. ของวันถัดไปหรือวันที่ท่านระบุไว้
 • ธนาคารจะทำรายการโอนเงินโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนขายของธนาคาร ณ ขณะที่ธนาคารดำเนินการโอนเงิน
 • วงเงินในการโอนเงิน คือน้อยกว่า 25,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า ต่อวัน ไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า ต่อเดือน ไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า ต่อปี
 • ธนาคารจะส่ง SMS หรืออีเมลแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที เมื่อธนาคารได้รับคำสั่งการโอน เมื่อลูกค้าได้กำหนดค่าบริการแจ้งเตือนไว้ในระบบบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

สำหรับท่านที่ใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งอยู่แล้ว ท่านสามารถสมัครใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1. บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

 1. สมัครใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศ ได้ที่ "เมนูลัด" >> "เพิ่มบัญชีบุคคลอื่นต่างประเทศ"
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  ท่านสามารถส่งคำขอได้ระหว่างเวลา 6.00-21.00 น. ในวันทำการธนาคาร โดยธนาคารจะแจ้งผลการ
  ขอใช้บริการไปยังอีเมลของท่านภายใน 3 วันทำการ
 3. กรณีชาวต่างชาติจะต้องแฟกซ์หลักฐานการทำงานในประเทศไทย ได้แก่ ใบอนุญาตทำงาน หรือบัตร
  ประจำตัวพนักงาน หรือหนังสือรับรองรายได้จากนายจ้าง ไปที่หมายเลข 0-2685-7043 หรือส่งอีเมล
  ไปที่ outward.ift@bbl.co.th ภายใน 3 วันทำการ หลังจากสมัครใช้บริการ และติดต่อธนาคารเพื่อ
  ยืนยันการส่งเอกสารที่หมายเลข 0-2685-7378 ระหว่างเวลา 9.00-17.00 น. ในวันทำการธนาคาร


นอกจากนี้ หลังจากสมัครใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งสำเร็จแล้ว ท่านยังสามารถส่งคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับเงินโอนต่างประเทศและยกเลิกบัญชีผู้รับเงินโอนต่างประเทศ ผ่านทางบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้เช่นเดียวกัน

2. สาขาธนาคารกรุงเทพ

 1. สั่งพิมพ์ใบคำขอใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
 2. กรอกข้อมูลในใบคำขอใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ให้ครบถ้วนชัดเจน
 3. นำใบคำขอใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง พร้อมเอกสารประกอบไปยื่น
  สมัครได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงเพื่อสมัครใช้บริการ

บุคคลไทย
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์กรของรัฐ หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้)
 • สมุดบัญชี/สมุดเช็ค/ใบขอสมุดเช็คของบัญชีเงินฝากที่ผูกไว้กับบริการบัวหลวง
  ไอแบงก์กิ้ง
บุคคลชาวต่างชาติ
 • หนังสือเดินทาง
 • เอกสารที่แสดงว่าผู้ขอใช้บริการทำงานในประเทศไทย เช่น ใบอนุญาตทำงาน บัตรประจำตัวพนักงาน หนังสือรับรองรายได้จากนายจ้าง
 • สมุดบัญชี/สมุดเช็ค/ใบขอสมุดเช็คของบัญชีเงินฝากที่ใช้กับบริการบัวหลวง
  ไอแบงก์กิ้ง

ในการสมัครใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ท่านจะต้องลงนามในช่อง "ผู้ขอใช้บริการ" ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ธนาคารและลงนามในเอกสารข้อตกลงการใช้บริการที่ธนาคารจัดเตรียมไว้ที่สาขา โดยลงลายมือชื่อให้เหมือนกับที่ได้ลงนามไว้ในบัญชีเงินฝากบัญชีที่ผูกไว้กับบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

ธนาคารจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3-5 วันทำการหลังจากที่ท่านได้สมัครใช้บริการ ณ สาขาของธนาคารแล้ว เมื่อคำขอใช้บริการของท่านได้รับอนุมัติแล้ว บัญชีผู้รับเงินโอนที่ท่านลงทะเบียนไว้จะแสดงบนหน้าจอโอนเงินไปต่างประเทศโดยอัตโนมัติ

หากท่านยังไม่ได้สมัครใช้บริการ ท่านสามารถสมัครใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ได้พร้อมกันได้ที่สาขาธนาคาร ทั้งนี้ท่านสามารถดูวิธีการสมัครใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้ที่นี่

 • รายการโอนเงินระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. ในวันทำการ ธนาคารจะดำเนินการทันที หากนอกเวลา
  ดังกล่าวหรือรายการโอนเงินแบบกำหนดวันที่ล่วงหน้า ธนาคารจะดำเนินการในเวลาประมาณ 9.00 น. ของวันถัดไปหรือวันที่ท่านระบุไว้
 • ธนาคารจะทำรายการโอนเงินโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนขายของธนาคาร ณ ขณะที่ธนาคารดำเนินการโอนเงิน
 • วงเงินในการโอนเงิน คือน้อยกว่า 25,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า ต่อวัน ไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า ต่อเดือน ไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า ต่อปี
 • ธนาคารจะส่ง SMS หรืออีเมลแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที เมื่อธนาคารได้รับคำสั่งการโอน เมื่อลูกค้าได้กำหนดค่าบริการแจ้งเตือนไว้ในระบบบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือBualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectNational e-PaymentBualuang Phone
Submit