บริการโอนเงินโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

คือการโอนเงินโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับแทนเลขที่บัญชี เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการโอนเงินระหว่างบุคคลเพิ่มมากขึ้น เช่น การโอนเงินระหว่างเพื่อนเพื่อแชร์ค่าอาหารกลางวัน โดยทราบหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเพื่อนก็สามารถโอนเงินให้เพื่อนได้ เป็นต้น โดยสามารถโอนเงินไปยังกลุ่มผู้ใช้งานบริการ
บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง และบุคคลอื่นได้ ดังนี้

 • กรณีโอนเงินไปยังผู้ใช้งานบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ซึ่งลงทะเบียนผูกเลขที่บัญชีไว้กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้ว ระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินโดยอัตโนมัติ

 • กรณีโอนเงินไปยังบุคคลอื่น ผู้รับเงินจะต้องทำรายการรับเงินผ่านเว็บไซต์ Bualuang GetMoney ของธนาคาร เพื่อโอนเงินไปยังบัญชีปลายทางที่ต้องการได้ (ทั้งบัญชีธนาคารกรุงเทพ และบัญชีต่างธนาคาร)

  การรับเงินที่เว็บไซต์ Bualuang GetMoney

  Bualuang GetMoney เป็นเว็บไซต์สำหรับรับเงิน โดยผู้รับเงินจะต้องใช้รหัสรับเงิน
  ทำรายการ เพื่อนำเงินที่ได้รับเข้าบัญชีของตนเอง

  ข้อมูลที่ต้องใช้ในการทำรายการรับเงิน ประกอบด้วย

  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน
  • รหัสรับเงิน (Cash Code) จากผู้โอน
  • จำนวนเงิน จาก SMS ที่ท่านได้รับจากธนาคาร (sender name “Bank-BBL”)
  • หมายเลขบัญชีธนาคารของท่าน


  “รหัสรับเงิน” (Cash Code)
  คือ รหัสลับที่ใช้ในการรับเงิน ซึ่งจะแสดงให้ผู้โอนทราบ ในหน้าจอผลการ
  ทำรายการ โดยผู้โอนจะแจ้งให้ผู้รับเงินทราบ เพื่อนำไปใช้ทำรายการรับเงินที่เว็บไซต์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งแสดงใน SMS ที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร


  ขั้นตอนการรับเงิน

  1. อ่านรายละเอียดและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

  2. ระบุข้อมูล ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์มือถือ รหัสรับเงิน (ได้รับจากผู้โอน) และจำนวนเงิน (ได้รับทาง SMS)

  3. เลือกธนาคาร ระบุข้อมูลบัญชีที่ต้องการรับเงิน และอีเมลแอดเดรสเพื่อรับอีเมลยืนยันการทำรายการโอน

  การโอนเงิน 

  ค่าธรรมเนียม

  เลือกบัญชีธนาคารกรุงเทพหรือบัญชีธนาคารอื่น

  ฟรี


  4. ตรวจสอบรายละเอียดการโอนเงิน

  5. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS เพื่อยืนยันการทำรายการ

  6. ระบบจะแสดงหน้าจอผลการทำรายการ


  หมายเหตุ

  1. ค่าธรรมเนียมในการรับเงินที่เว็บไซต์ Bualuang GetMoney โดยการโอนเงินไปยังบัญชีปลายทาง

  การโอนเงิน 

  ค่าธรรมเนียม

  สำหรับการโอนไปยังบัญชีปลายทางธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารอื่น

  ฟรี

  2. สามารถโอนเงินไปธนาคารกรุงเทพ และธนาคารอื่น ได้แก่
  ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาต ธนาคารออมสิน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารทิสโก้ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  3. หลักฐานในการทำรายการรับเงินที่เว็บไซต์
  ธนาคารจะส่งอีเมลยืนยันการทำรายการให้แก่ท่าน ตามอีเมลที่ท่านระบุในขั้นตอนการทำรายการเท่านั้น  Quick Access
  News
  Tweet this! Share on Facebook
  พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone