ตั๋วแลกเงินธนาคารกรุงเทพ

ทางเลือกใหม่ในการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ช่วยเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี

 • เป็นตั๋วแลกเงินชนิดระบุชื่อ ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ออกโดยธนาคารกรุงเทพ
 • อายุของตั๋วแลกเงินเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินของธนาคาร
 • ผู้ซื้อจะได้รับสมุดแสดงรายการตั๋วแลกเงิน ซึ่งใช้บันทึกแสดงรายการรับฝากและยอดของตั๋วแลกเงิน
  แต่ละฉบับ
 • ธนาคารจะรับฝากตั๋วแลกเงินในชื่อของผู้ทรงตั๋ว และเมื่อครบกำหนดอายุของตั๋วแลกเงิน ธนาคารจะต่ออายุตั๋วแลกเงิน โดยนำเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ไปซื้อตั๋วแลกเงินฉบับใหม่ โดยมีกำหนดระยะเวลาชำระเงินเท่ากับระยะเวลาชำระเงินของตั๋วแลกเงินฉบับเดิมโดยอัตโนมัติ
 • ผู้ทรงตั๋วสามารถใช้บริการโอนเงินต้นและดอกเบี้ยจากตั๋วแลกเงินที่ครบกำหนดชำระ ไปเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ ประเภทสะสมทรัพย์ หรือกระแสรายวันที่ผูกไว้โดยอัตโนมัติ หรือผู้ทรงตั๋วสามารถโอนเงินต้นและดอกเบี้ยจากตั๋วแลกเงินที่ครบกำหนดชำระ ไปฝากต่อบัญชีเงินฝากประจำ โดยใช้หมายเลขบัญชีของตั๋วแลกเงินฉบับเดิมก็ได้
 • ผู้ทรงตั๋วสามารถเลือกโอนเฉพาะดอกเบี้ยจากตั๋วแลกเงินที่ครบกำหนดชำระ ไปเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ ประเภทสะสมทรัพย์ หรือกระแสรายวันที่ผูกไว้โดยอัตโนมัติก็ได้

 • มีความเสี่ยงต่ำ ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนตามอายุของตั๋วแลกเงิน
 • อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่มีอายุเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน
 • ปลอดภัย เนื่องจากธนาคารเป็นผู้เก็บรักษาตั๋วแลกเงินทุกฉบับ
 • ง่ายต่อการตรวจสอบ ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบรายการธุรกรรมและยอดต่างๆที่เกี่ยวกับตั๋วแลกเงินได้โดยการปรับรายการสมุดแสดงรายการตั๋วแลกเงินโดยอัตโนมัติได้ที่เครื่องปรับสมุดเงินฝากทั่วประเทศ
 • สามารถนำไปค้ำประกันสินเชื่อได้

 • เปิดรับซื้อที่สาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ
 • จำนวนเงินซื้อขั้นต่ำต่อฉบับเป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • ผู้มีสิทธิซื้อ ได้แก่ ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เช่น บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 • ผู้ซื้อจะได้รับเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet) ทุกครั้งที่มีการซื้อตั๋วแลกเงิน

บุคคลธรรมดา

 •  บัตรประจำตัวประชาชน
 •  สมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ ที่ใช้เป็นบัญชีเพื่อรับเงินต้นและดอกเบี้ย

นิติบุคคล
 • เอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • สมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ ที่ใช้เป็นบัญชีเพื่อรับเงินต้นและดอกเบี้ย
 • หนังสือหรือรายงานการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคล แจ้งความประสงค์ขอซื้อตั๋วแลกเงิน
 • บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 • หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

 • เป็นตั๋วแลกเงินชนิดระบุชื่อ ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ออกโดยธนาคารกรุงเทพ
 • อายุของตั๋วแลกเงินเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินของธนาคาร
 • ผู้ซื้อจะได้รับสมุดแสดงรายการตั๋วแลกเงิน ซึ่งใช้บันทึกแสดงรายการรับฝากและยอดของตั๋วแลกเงิน
  แต่ละฉบับ
 • ธนาคารจะรับฝากตั๋วแลกเงินในชื่อของผู้ทรงตั๋ว และเมื่อครบกำหนดอายุของตั๋วแลกเงิน ธนาคารจะต่ออายุตั๋วแลกเงิน โดยนำเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ไปซื้อตั๋วแลกเงินฉบับใหม่ โดยมีกำหนดระยะเวลาชำระเงินเท่ากับระยะเวลาชำระเงินของตั๋วแลกเงินฉบับเดิมโดยอัตโนมัติ
 • ผู้ทรงตั๋วสามารถใช้บริการโอนเงินต้นและดอกเบี้ยจากตั๋วแลกเงินที่ครบกำหนดชำระ ไปเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ ประเภทสะสมทรัพย์ หรือกระแสรายวันที่ผูกไว้โดยอัตโนมัติ หรือผู้ทรงตั๋วสามารถโอนเงินต้นและดอกเบี้ยจากตั๋วแลกเงินที่ครบกำหนดชำระ ไปฝากต่อบัญชีเงินฝากประจำ โดยใช้หมายเลขบัญชีของตั๋วแลกเงินฉบับเดิมก็ได้
 • ผู้ทรงตั๋วสามารถเลือกโอนเฉพาะดอกเบี้ยจากตั๋วแลกเงินที่ครบกำหนดชำระ ไปเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ ประเภทสะสมทรัพย์ หรือกระแสรายวันที่ผูกไว้โดยอัตโนมัติก็ได้
 • มีความเสี่ยงต่ำ ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนตามอายุของตั๋วแลกเงิน
 • อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่มีอายุเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน
 • ปลอดภัย เนื่องจากธนาคารเป็นผู้เก็บรักษาตั๋วแลกเงินทุกฉบับ
 • ง่ายต่อการตรวจสอบ ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบรายการธุรกรรมและยอดต่างๆที่เกี่ยวกับตั๋วแลกเงินได้โดยการปรับรายการสมุดแสดงรายการตั๋วแลกเงินโดยอัตโนมัติได้ที่เครื่องปรับสมุดเงินฝากทั่วประเทศ
 • สามารถนำไปค้ำประกันสินเชื่อได้
 • เปิดรับซื้อที่สาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ
 • จำนวนเงินซื้อขั้นต่ำต่อฉบับเป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • ผู้มีสิทธิซื้อ ได้แก่ ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เช่น บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 • ผู้ซื้อจะได้รับเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet) ทุกครั้งที่มีการซื้อตั๋วแลกเงิน
บุคคลธรรมดา
 •  บัตรประจำตัวประชาชน
 •  สมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ ที่ใช้เป็นบัญชีเพื่อรับเงินต้นและดอกเบี้ย

นิติบุคคล
 • เอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • สมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ ที่ใช้เป็นบัญชีเพื่อรับเงินต้นและดอกเบี้ย
 • หนังสือหรือรายงานการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคล แจ้งความประสงค์ขอซื้อตั๋วแลกเงิน
 • บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 • หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ


*ตั๋วแลกเงินนี้เป็นหลักทรัพย์ และได้รับอนุญาตให้เสนอขายต่อประชาชน

*ผู้ทรงตั๋วแลกเงินมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของธนาคาร ตั๋วแลกเงินดังกล่าวไม่ได้รับการค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย ตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน  ก่อนการตัดสินใจลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ หรือติดต่อบัวหลวงโฟน โทร. 1333
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone