มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ

 

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้: มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน

 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าธนาคารที่ประสบปัญหาการชำระหนี้ เนื่องจากรายได้ยังไม่ฟื้นตัวจากสถานการณ์ของโควิด-19 และค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น ลูกค้าที่สนใจสามารถขอเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 65-30 พ.ย. 65 ดูข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามผลการให้ความช่วยเหลือได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ดูรายละเอียด

 

 

มาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน

 

ธนาคารกรุงเทพมีความห่วงใยในความเดือดร้อนของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างตรงจุด โดยมีมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกประเภท ทั้งลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าบุคคล ผ่านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ และการพิจารณาให้สินเชื่อเพิ่มเติม เพื่อเป็นการแก้หนี้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ดูรายละเอียด

 

 

นอกจากนี้ ยังช่วยแบ่งเบาภาระลูกค้าสินเชื่ออุปโภคบริโภค และบัตรเครดิต และมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมาตรการเสริมอื่นๆ จากธนาคารเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

 

บัตรเครดิต

 

มาตรการช่วยเหลือที่ได้รับสิทธิอัตโนมัติ

 

 1. ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำจาก 10% เป็น 5% 
 2. ลดอัตราดอกเบี้ยจาก 18% เป็น 16%   

 

มาตรการช่วยเหลือที่ต้องลงทะเบียน

 

 1. ผ่อนผันไม่ต้องชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บ (Skip Payment) นาน 3 - 6 เดือน โดยพิจารณาจากผลกระทบที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
 2. ลดดอกเบี้ยค้างชำระ โดยต้องชำระหนี้เป็นปกติ พิจารณาจากผลกระทบที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
 3. เปลี่ยนเป็นสินเชื่อผ่อนชำระไม่เกิน 72 งวด คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 13% โดยพิจารณาจากผลกระทบที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
 4. โอนภาระหนี้ไปผ่อนชำระ 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 14% ตามการพิจารณาของธนาคาร และใช้วงเงินคงเหลือได้ โดยพิจารณาตามประวัติการชำระและความสามารถในการชำระหนี้    
 5. ขยายวงเงินลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท จาก 1.5 เท่าเป็น 2 เท่า ชั่วคราว (สนใจเข้าร่วมมาตรการนี้ โทร. 0 2638 4000)

 

กรณีลูกค้าเคยได้รับความช่วยเหลือโดยการขอผ่อนผันไม่ต้องชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บ (Skip Payment) จากมาตรการต่างๆ มาก่อนหน้านี้แล้ว ต้องการผ่อนผันไม่ต้องชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บ (Skip Payment) ในระยะที่ 3 นี้ต่อไป ต้องมีการชำระหนี้อย่างน้อยดอกเบี้ยที่ค้างชำระ 25%

 

เพื่อความรวดเร็ว และอำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสารสัญญา ผู้สนใจขอรับมาตรการช่วยเหลือที่กำหนดไว้ ตามข้อ 3 และข้อ 4  โปรดแจ้งวันที่ และสาขาธนาคารที่คุณสะดวกในการมาทำสัญญา โดยส่งอีเมลมาที่ CreditCard.collection@bangkokbank.com (ดูรายชื่อสาขาธนาคารได้ ที่นี่) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2638 4111

 

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

 

ประเภทสินเชื่อเงินกู้ที่มีลักษณะหมุนเวียน (Revolving Loan)

 

 1. เปลี่ยนเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลา ตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ โดยคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี        

 

ประเภทสินเชื่อเงินกู้ที่ผ่อนชำระเป็นงวด (Installment Loan)

 

 1. ลดค่างวด ตามความสามารถในการชำระหนี้ โดยคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี

 

สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

 

 1. ปรับลดค่างวด 
 2. พักชำระเฉพาะเงินต้น และพิจารณาให้ชำระดอกเบี้ยเพียงบางส่วน     
 3. พักชำระเฉพาะเงินต้น และพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย

 

การรวมหนี้สินเชื่อบ้านและสินเชื่อรายย่อยอื่น (Deconsolidation)

 

1. การรวมหนี้ภายในธนาคาร

 

การรวมหนี้ภายในธนาคาร (Debt Consolidation) เพื่อช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย ที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี หรือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 สงครามการค้า หรือภัยธรรมชาติ และยังคงมีศักยภาพในการชำระหนี้

 

คุณสมบัติของลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ

 • มีสินเชื่อที่อยู่อาศัย บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ กับธนาคารกรุงเทพ
 • นำหนี้สินเชื่อรายย่อย (สินเชื่อบัตรเครดิตและ/หรือสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับมาจดจำนองลำดับถัดไปบนหลักประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีกับธนาคาร)

ธนาคารขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระเบียบปฏิบัติของธนาคาร

 

2. การรีไฟแนนซ์โดยรวมหนี้ภายนอกธนาคาร

 

การรีไฟแนนซ์โดยรวมหนี้ภายนอกธนาคาร (Debt Consolidation) สินเชื่อบ้าน และ/หรือ สินเชื่อรายย่อย เพื่อช่วยบรรเทาภาระดอกเบี้ย ค่างวดการผ่อนชำระ

คุณสมบัติผู้กู้
เป็นลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี หรือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และยังคงมีศักยภาพในการชำระหนี้

 

รูปแบบการรวมหนี้

 • กรณีมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารกรุงเทพ และมีสินเชื่อรายย่อย (บัตรเครดิต หรือสินเชื่อส่วนบุคคล) กับธนาคารกรุงเทพและสถาบันการเงินอื่น
 • กรณีสินเชื่อที่อยู่อาศัย และมีสินเชื่อรายย่อย (บัตรเครดิต หรือสินเชื่อส่วนบุคคล) กับสถาบันการเงินอื่น

 

หลักประกัน: ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย

 • กรณีมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารกรุงเทพ
  จดจำนองลำดับถัดไปบนหลักประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยรวมสินเชื่อรายย่อยที่นำมารวมหนี้ ฟรี ค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน
 • กรณีสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยจากสถาบันการเงินอื่น
  จดจำนองหลักประกันตามหลักเกณฑ์ปกติของธนาคาร คิดค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน 3,000 บาท (ไม่รวม VAT)

ธนาคารขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระเบียบปฏิบัติของธนาคาร

 

ลงทะเบียน

 

 

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME

 

สินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจ SME เพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูธุรกิจ SME และมาตรการเสริมอื่นๆ จากธนาคารเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ดูรายละเอียด

 

ลงทะเบียน

ประกาศการให้บริการของธนาคาร

แจ้งปิดให้บริการสาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว

แจ้งปิดให้บริการบูธแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นการชั่วคราว

ข่าวธนาคาร

15 กรกฎาคม 2564

ธนาคารกรุงเทพ จัดมาตรการด่วนพักชำระหนี้ 2 เดือน ช่วยเหลือลูกค้าที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ

8 มิถุนายน 2564

ธนาคารกรุงเทพ จับมือประกันสังคม ปล่อยกู้เสริมสภาพคล่อง ดอกเบี้ยต่ำคงที่ตลอด 3 ปี หนุนจ้างงานผู้ประกันตนต่อเนื่อง

28 พฤษภาคม 2564

ธนาคารกรุงเทพ เน้นเชิงรุก แนะนำลูกค้าเข้าโครงการสินเชื่อฟื้นฟู ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจทุกกลุ่ม

20 พฤษภาคม 2564

ธนาคารกรุงเทพรับลูก ธปท. ขยายมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย จนถึง 31 ธ.ค. 64 ชูแนวทางดูแลตามสถานการณ์ลูกค้า ลดภาระการเงิน-ยืดหนี้-รวมหนี้

7 พฤษภาคม 2564

ธนาคารกรุงเทพขานรับ ธปท. และกระทรวงการคลัง ในการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจสู้โควิด-19 ด้วยมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู และมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้

22 มกราคม 2564

ธนาคารกรุงเทพ ขานรับธปท. ต่ออายุมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย ขยายเวลาแพ็กเกจเดิมถึง 30 มิ.ย. 64 พร้อมดูแลลูกค้าทุกกลุ่มเพื่อช่วยฝ่าวิกฤติ

7 กรกฎาคม 2563

ธนาคารกรุงเทพ ขานรับมาตรการจากธปท. พร้อมช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ระยะที่ 2

20 พฤษภาคม 2563

ธนาคารกรุงเทพ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภท เหลือต่ำสุด 5.25% เพื่อสนับสนุนกลไกภาครัฐ ลดต้นทุนและแบ่งเบาภาระลูกค้าประชาชน

13 พฤษภาคม 2563

ธนาคารกรุงเทพ เดินหน้ายื่นขออนุมัติซอฟท์โลนธปท. กลุ่มแรกถึงมือลูกค้าแล้ว เน้นช่วยลูกค้าวงกว้างรักษาการจ้างงาน ให้วงเงินเหมาะสม เพิ่มสภาพคล่อง SME สู้ภัยโควิด-19

28 เมษายน 2563

ธนาคารกรุงเทพ เร่งดำเนินการสนับสนุนสินเชื่อและพักชำระหนี้ SME เน้นกระจายให้ทั่วถึงและตรงกลุ่มลูกค้าที่กระทบตามหลักเกณฑ์ ยื่นคำขอชุดแรกไปยังธปท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

9 เมษายน 2563

ธนาคารกรุงเทพ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภท ลง 0.40% ช่วยแบ่งเบาภาระลูกค้าประชาชน และลดต้นทุนรับมือโควิด-19

8 เมษายน 2563

ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนมาตรการช่วยเหลือ SME จากแบงก์ชาติ ทั้งเงินกู้เสริมสภาพคล่อง และพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19

27 มีนาคม 2563

ธนาคารกรุงเทพ งัดมาตรการพิเศษ ช่วยเหลือลูกค้าฝ่าวิกฤตโรคโควิด-19 ลดเกณฑ์ชำระขั้นต่ำ-ลดดอกเบี้ย-พักชำระหนี้ 3 เดือน ครอบคลุมทั้งรายย่อย-เอสเอ็มอี

23 มีนาคม 2563

ธนาคารกรุงเทพ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภท 0.125-0.25% ช่วยแบ่งเบาภาระลูกค้า และลดต้นทุนทางการเงินรับมือโควิด-19

6 มีนาคม 2563

ธนาคารกรุงเทพ ปรับเพิ่มมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ขยายกลุ่มให้ครอบคลุมสินเชื่อธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

5 กุมภาพันธ์ 2563

ธนาคารกรุงเทพ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารับมือผลกระทบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ธุรกรรมทำผ่านแอป

ลดการจับเงินสด ลดการเสี่ยงไวรัส ธุรกรรมทำผ่านแอปได้อย่างสบายใจ โหลดแล้วใช้ได้เลย เพียงดาวน์โหลดแอปโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และสมัครโดยใช้บัตรเดบิตบีเฟิสต์ สมาร์ท / บัตรเอทีเอ็ม

   

ดาวน์โหลดแอปโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ได้ที่

  

 

วิธีการสมัคร

โมบายแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ

บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง จัดการเรื่องเงินได้ครบ จบ ในแอปเดียว โอน เติม จ่าย ลงทุน ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกรายการ สมัครปุ๊ป รับสิทธิพิเศษได้ทันทีผ่านเมนู Rewards

Q & A ถาม-ตอบ

ดูคำถาม คำตอบ รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือมีอะไรบ้าง ลูกค้ากลุ่มใดที่สามารถขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบโควิด-19

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ