Bangkok Bank Career Online

เปิดโอกาสสู่ความสำเร็จ กับอนาคตที่คุณเลือกได้

ธนาคารกรุงเทพเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถเข้าเป็นพนักงานของธนาคาร จำนวนหลายอัตรา สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้

 

ลงทะเบียน

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา (Marketing Officer) 
 • พนักงานโอนเงินต่างประเทศประจำสาขา (Foreign Remittance Officer) 

 

รายละเอียดตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา

 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธนาคาร 
 • วางแผนและเป็นที่ปรึกษาวางแผนทางการเงินและการลงทุนแก่ลูกค้า 

 

รายละเอียดตำแหน่งงาน พนักงานโอนเงินต่างประเทศประจำสาขา

 • ให้บริการลูกค้าด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ / เงินโอนต่างประเทศ 
 • ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการด้านต่างประเทศ

 

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน โลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี สถิติ
 • อายุไม่เกิน 27 ปี
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับตำแหน่งพนักงานโอนเงินต่างประเทศ

 

เอกสารสมัครงาน

 • ประวัติการทำงาน (Resume)
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สำหรับผู้สมัครชาย) ได้แก่ สด.8 หรือ สด.43

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (66) 0 2685 7704 คุณธิดารัตน์ บุตรวาปี

 

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูลการรับสมัครงาน
โทร. (66) 0 2031 3001

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูลการรับสมัครงาน
โทร. (66) 0 2031 3001