วิสัยทัศน์

ธนาคารกรุงเทพมุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล ตลอดจนการเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย

คณะกรรมการธนาคาร

นายปิติ สิทธิอำนวย

รองประธานกรรมการธนาคาร

นายเดชา ตุลานันท์

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ประธานกรรมการบริหาร

พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายโกวิทย์ โปษยานนท์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร

นายชาญ โสภณพนิช

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอมร จันทรสมบูรณ์

กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายพรเทพ พรประภา

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางเกศินี วิฑูรชาติ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายอรุณ จิรชวาลา

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายโชคชัย นิลเจียรสกุล

กรรมการอิสระ

นายชาติศิริ โสภณพนิช

กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสุวรรณ แทนสถิตย์

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร

นายจรัมพร โชติกเสถียร

กรรมการบริหาร

นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์

กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร

นายอภิชาต รมยะรูป

เลขานุการบริษัท
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงสร้างองค์กร

แผนภูมิองค์กรของธนาคารกรุงเทพ ตามโครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร หน่วยธุรกิจ และสายงานต่างๆ


ดูรายละเอียด

บริษัทในเครือและการลงทุน

ธนาคารกรุงเทพมีบริษัทย่อยที่สำคัญ ประกอบด้วย กิจการในเครือที่อยู่ต่างประเทศ 2 บริษัทคือ บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด และธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด ซึ่งเป็นธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซียและจีน ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด


ดูรายละเอียด

วันหยุดประจำปีธนาคาร
ประกาศวันหยุดทำการของธนาคารประจำปี 2561 ตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย

ดูรายละเอียด

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน