พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช


ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ
กรรมการอิสระ

อายุ
84 ปี    วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 18 มีนาคม 2542
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร
21 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทร.) 
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 31
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2010
 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 6/2009
 • Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009
 • Director Certification Program - Refresher (DCP-Refresher) รุ่น 4/2007
 • The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 15/2007
 • Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 1/2006
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 1/2004
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 35/2003
 • Deloitte Audit Committee Forum
 • Deloitte Forum ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
การถือหุ้นในธนาคาร

ไม่มี

 

(สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
  ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2546 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • มีนาคม 2542 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2549 - กุมภาพันธ์ 2551: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • 2545 - 2546: กรรมการสรรหา บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2545 - 2546: กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2539 - 2540: ที่ปรึกษา บมจ. ธนาคารทหารไทย
 • 2538 - 2543: สมาชิกวุฒิสภา
 • 2538 - 2539: กรรมการ บมจ. ไทยออยล์
 • 2537 - 2539: กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • 2537 - 2539: กรรมการ บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 • 2536 - 2539: ผู้บัญชาการทหารเรือ
 • 2536 - 2539: ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • 2536 - 2539: กรรมการ บมจ. ธนาคารทหารไทย
 • 2536 - 2539: Member, Thai-Malaysian Joint Development Area Committee
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม
 • ปัจจุบัน: รองประธานกรรมการ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
 • ปัจจุบัน: กรรมการ มูลนิธิรักเมืองไทย