หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล


กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการ
กรรมการอิสระ

อายุ
83 ปี     วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 11 เมษายน 2546
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร
17 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Northeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 2/2011
 • Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009
 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 6/2009
 • Director Certification Program-Refresher (DCP-Refresher) รุ่น 4/2007
 • The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 15/2007
 • Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 1/2006
 • Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 19/2005
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 1/2004
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2003
 • AEC Business Forum: “AEC 2025” 
การถือหุ้นในธนาคาร

จำนวน 24,860 หุ้น คิดเป็น 0.00130 %

 

(สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2547 - ปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • เมษายน 2546 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 • 2543 - 2546: ที่ปรึกษาประจำฝ่ายการประชาสัมพันธ์ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2509 - 2542: ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี 
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี