นายอภิชาต รมยะรูป


เลขานุการบริษัท


อายุ
72 ปี    จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท 12 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซีตันฮอลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตร Advanced Bank Management Program สถาบันการจัดการธุรกิจแห่งเอเชีย ประเทศฟิลิปปินส์
 • ประกาศนียบัตร Pacific Rim Bankers Program มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 12
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005
การถือหุ้นในธนาคาร

จำนวน 5,026 หุ้น คิดเป็น 0.00026%

 

(สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
 • สิงหาคม 2551 - ปัจจุบัน: เลขานุการบริษัท บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2539 - 2563: ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2548 - 2551: เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2540 - 2556: ประธานกรรมการ บจ. ธนาเทพการพิมพ์
 • 2531 - 2539: ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2518 - ปัจจุบัน: กรรมการ บจ. นิธิกิจ