นายโกวิทย์ โปษยานนท์


ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการ
กรรมการอิสระ

อายุ
84 ปี    วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 11 เมษายน 2546
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร
17 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี B.A. (เกียรตินิยม), Cambridge University ประเทศสหราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 30
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 15/2007
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003
การถือหุ้นในธนาคาร

ไม่มี

 

(สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2547 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • เมษายน 2546 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2550 - 2557: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • 2544 - 2559: ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. โกลว์ พลังงาน
 • 2544 - 2559: กรรมการ บจ. โกลว์ เอสพีพี 2
 • 2544 - 2559: กรรมการ บจ. โกลว์ เอสพีพี 3
 • 2543 - 2559: ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
 • 2542 - 2562: ประธานกรรมการ บมจ. แสนสิริ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ปัจจุบัน: ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. แชงกรี-ลา โฮเต็ล
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • ปัจจุบัน: นายกสภาสถาบันรัชภาคย์
 • ปัจจุบัน: อุปนายก สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ปัจจุบัน: กรรมการ บจ. กรุ๊ปสามสิบ
 • ปัจจุบัน: กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา