นายปิติ สิทธิอำนวย


ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ


ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อายุ 86 ปี     วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 1 กุมภาพันธ์ 2528
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร
35 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • Diploma in Business Administration, Hutching’s Commercial College ประเทศมาเลเซีย
 • Matriculation “A” Level, Cambridge University (Overseas) ประเทศสหราชอาณาจักร
 • Advanced Management Program จาก Harvard Business School, Harvard University, Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Management Development Program, Asian Institute of Management ประเทศฟิลิปปินส์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 57/2005
 • Financial Institutions Directors Education Program (FIDE), Malaysia 2013
 • Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 4/2018
การถือหุ้นในธนาคาร
จำนวน 184,941 หุ้น คิดเป็น 0.00969%

(สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
 • 25 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 26 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • กุมภาพันธ์ 2528 - ปัจจุบัน: กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • มีนาคม 2560 - ตุลาคม 2561: รองประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2556 - เมษายน 2561: ประธานกรรมการ บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย
 • มีนาคม 2551 - ธันวาคม 2552: ประธานกรรมการบริหารร่วม บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2549 - กุมภาพันธ์ 2551: ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2546 - 2548: ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2536 - 2543: ประธานกรรมการ Asian Finance Corporation Limited ประเทศสิงคโปร์
 • 2535 - 2549: รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2534 - 2544: ประธานกรรมการ บมจ. เบอร์ลี่ยุคเกอร์
 • 2532 - 2543: ประธานกรรมการ บจ. สยามสแควร์ทาวเวอร์
 • 2530 - 2543: กรรมการ บจ. กรุงเทพซากุระลีสซิ่ง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี