นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์


กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

อายุ
52 ปี     วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 23 ธันวาคม 2553
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร
9 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 143/2011
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 87/2011
การถือหุ้นในธนาคาร

ไม่มี

 

(สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
 • 26 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน: กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 1 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • ธันวาคม 2553 - ปัจจุบัน: กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2560 - 2562: คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน
 • 2544 - 2553: ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2532 - 2535: นิติกร สำนักงานกฎหมาย บจ. ปูนซิเมนต์ไทย 
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2561 - ปัจจุบัน: กรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2561 - ปัจจุบัน: กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2561 - ปัจจุบัน: กรรมการอำนวยการ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 • 2559 - ปัจจุบัน: กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
 • 2557 - ปัจจุบัน: กรรมการ สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์