นางเกศินี วิฑูรชาติ


ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ
กรรมการอิสระ

อายุ
72 ปี    วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 12 เมษายน 2550
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร
13 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเท็กซัสแห่งออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) เกียรตินิยมดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยทุนโคลัมโบ Monash University ประเทศออสเตรเลีย
 • ประกาศนียบัตรการประเมินค่าทรัพย์สิน ASEAN Valuer Association
 • ประกาศนียบัตร Operations Management, National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2011
 • Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 7/2009
 • Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 23/2008
 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 3/2008
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 90/2007
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 40/2005
 • AEC Business Forum: “AEC 2025”
การถือหุ้นในธนาคาร

ไม่มี

 

(สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
 • มกราคม 2564 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • เมษายน 2550 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2550 - 2563: กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2557 - 2560: รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและบริหาร ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2553 - 2556: รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2553 - 2554: คณะกรรมการที่ปรึกษา Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ประจำภูมิภาคเอเชีย
 • 2551 - 2554: กรรมการ Global Foundation for Management Education (GFME) องค์กรระดับโลก ด้านพัฒนามาตรฐานการศึกษาบริหารธุรกิจ
 • 2549 - 2554: ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 • 2548 - 2549: กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • 2547 - 2552: คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2545 - 2554: ผู้ไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำนักงานระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม
 • 2540 - 2550: ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการ ASEAN Valuation Association (AVA)
 • 2540 - 2547: กรรมการอิสระ บมจ. อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย
 • 2537 - 2547: กรรมการอิสระ บมจ. ยัวซ่า แบตเตอรี่ (ประเทศไทย)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 27 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน: อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2550 - ปัจจุบัน: อนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • 2550 - ปัจจุบัน: อนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ หรือที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์กับลูกค้า
 • 2547 - ปัจจุบัน: กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์