อาคารเรียนธนาคารกรุงเทพ

ให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธนาคารกรุงเทพส่งมอบและเปิดอาคารเรียนแห่งใหม่ ที่โรงเรียนบ้านดงกลาง (ธนาคารกรุงเทพ 31) อ.เขาสมิง จ.ตราด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 อาคารเรียนดังกล่าวมีขนาด 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ซึ่งธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการต่อเติมปรับปรุงตัวอาคารและส่วนอื่นๆ ในบริเวณโรงเรียน รวมมูลค่าเงินสนับสนุนทั้งหมดกว่า 5.7 ล้านบาท การส่งมอบอาคารเรียนแห่งที่ 31 ใน “โครงการจัดสร้างโรงเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท” ด้วยเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในชนบทให้สามารถเข้าถึงการศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์บุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมไทยในระยะยาวต่อไป นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ธนาคารกรุงเทพได้มอบให้แก่สังคม เพื่อสนับสนุนส่งเสริมโอกาสทางด้านการศึกษาแก่เยาวชนในต่างจังหวัดตามปณิธานที่วางไว้ นอกจากนี้ ธนาคารยังคาดหวังให้โรงเรียนที่ธนาคารอุปการะ เป็นเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงสายสัมพันธ์และการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันระหว่างธนาคารกับชุมชนที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนตลอดไป

ตลอดระยะเวลา 45 ปีนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปี 2518 ธนาคารได้มอบอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนต่างๆ ไปแล้ว 31 แห่ง ใน 30 จังหวัดทั่วประเทศ และมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากโรงเรียนเหล่านี้ปีละกว่า 10,000 คน โดยธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณการลงทุนไปแล้วทั้งสิ้นประมาณกว่า 40 ล้านบาท

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน