อาคารเรียนธนาคารกรุงเทพ

ให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธนาคารกรุงเทพจัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่ ที่โรงเรียนบ้านดงกลาง (ธนาคารกรุงเทพ 31) อ.เขาสมิง จ. ตราด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาคารเรียนดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างภายใต้ “โครงการจัดสร้างอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท” ที่มีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้เยาวชนในชนบทได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล

ธนาคารริเริ่มโครงการนี้ในปี 2518 และดำเนินการต่อเนื่องมากว่า 4 ทศวรรษ ซึ่งธนาคารได้มอบอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนต่างๆ ไปแล้ว 30 แห่ง ใน 29 จังหวัดทั่วประเทศ และมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากโรงเรียนเหล่านี้ปีละกว่า 10,000 คน โดยธนาคารได้ส่งมอบอาคารเรียนหลังล่าสุด มูลค่ารวมกว่า 4,600,000 บาท ให้แก่โรงเรียนสหวิทยาคม (ธนาคารกรุงเทพ 30) จ.กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน