CONNEXT ED

BBL School Partners ร่วมโชว์ความสำเร็จครบรอบ 1 ปี สร้างเด็กเก่ง 749,349 คน ครูมืออาชีพ 36,397 คน เสริมแกร่งผู้อำนวยการ 3,351 โรงเรียน

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 60 โครงการสานพลังประชารัฐ ผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน CONNEXT ED จัด Workshop ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภูมิใจ 711 ผู้นำรุ่นใหม่ ร่วมขับเคลื่อนโครงการในปีแรก สร้างเด็กเก่ง 749,349 คน ครูมืออาชีพ 36,397 คน เสริมแกร่งผู้อำนวยการ 3,351 โรงเรียน

โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐคณะทำงานด้านการศึกษาพื้นฐาน และการพัฒนาผู้นำ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ครั้งที่ 4 ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และผู้บริหารจาก 12 องค์กรเอกชน โดยมี คุณรัชนี นพเมือง รองผู้จัดการใหญ่ นำ BBL School Partners 80 คน ร่วมสานต่อพลังความร่วมมือ และในงานยังประกาศขอบคุณ 711 ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners) จากทุกองค์กรเอกชนที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการในปีแรก จนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาไทยสู่ยุคดิจิทัลในโรงเรียนประชารัฐทั้ง 3,351 แห่งในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

 

  • ลดความเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนได้เข้าถึงไอซีที และสื่อมัลติมีเดียใน 39,829 ห้องเรียนอัจฉริยะ
  • พัฒนาคุณภาพคน สร้างเด็กดีและเด็กเก่ง 749,349 คน ปั้นคุณครูมืออาชีพ 36,397 คน เสริมแกร่งผู้อำนวยการ 3,351 โรงเรียนประชารัฐ
  • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ผ่านกลไกการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เหล่าผู้นำรุ่นใหม่ ซึ่งผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงร่วมกับสถานศึกษาและชุมชนในแต่ละพื้นที่โรงเรียนประชารัฐ 3,351 ทั่วประเทศ ผ่านการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน พร้อมกำหนดตัวชี้วัดระดับสากลรองรับการประเมินและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์โรงเรียนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพอย่างชัดเจน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน