นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

จากภาวการณ์ในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีการใช้พลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินการด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้

  • ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการด้านพลังงานที่กำหนด
  • ธนาคารจะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของธนาคาร สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
  • ธนาคารจะจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด
  • ธนาคารจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
  • ธนาคารจะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้กับพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
  • ธนาคารจะให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
  • ธนาคารจะจัดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน รวมทั้งรายงานผลเป็นประจำทุกปี
  • ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน จะมีการทบทวนนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การดำเนินธุรกิจที่แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยในปี 2558 ธนาคารได้เริ่มต้นพัฒนาโครงการเพื่อติดตามการใช้พลังงาน การใช้น้ำ การใช้วัสดุกระดาษ อย่างเป็นระบบ เพื่อนำมาคำนวณประกอบการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยใช้อาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคารเป็นต้นแบบ

มาตรการอนุรักษ์การใช้พลังงานในการดำเนินธุรกิจ

ธนาคารเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนหลอด Fluorescent เป็นหลอด LED ของอาคารควบคุมด้านพลังงาน กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จำนวน 6 อาคาร ได้แก่ อาคารสำนักงานใหญ่ อาคารตรีทิพย์ อาคารพระราม 3 อาคารแสงทองธานี อาคารพระราม 9 และอาคารหัวลำโพง จำนวน 41,100 หลอด คาดการณ์การประหยัดพลังงาน 3.8 MWh ต่อปี

การกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบถูกวิธีอย่างครบวงจร

ธนาคารตระหนักถึงปัญหาของการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ประกอบในการดำเนินธุรกิจของธนาคารอย่างจริงจัง และมีเจตนารมณ์ที่จะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของโลกและลดมลภาวะที่จะเกิดต่อสังคมและชุมชน จึงได้ร่วมมือกับบริษัท Tes-AMM จำกัด (Thailand) ซึ่งเป็นพันธมิตรธุรกิจที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุญาตรับรองมาตรฐานสากล ในการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบถูกวิธีอย่างครบวงจร ซึ่งถือได้ว่าธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารแรกและธนาคารเดียวในประเทศไทยที่ริเริ่มส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ใช้แล้วทุกอุปกรณ์เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลตามมาตรฐานสากล

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน