เทิด ด้วย ทำ ฟื้นฟูคลองพิพัฒน์

ธนาคารร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ดำเนินโครงการ ‘เทิด ด้วย ทำ ฟื้นฟูคลองพิพัฒน์’ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อฟื้นฟูปัญหาน้ำเน่าเสียของคลองระบายน้ำที่ไหลผ่านชุมชนและตลาดที่อยู่ด้านหลังอาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคาร โดยได้รับความร่วมมือจากผู้อยู่อาศัยในชุมชนพิพัฒน์ ผู้ประกอบการร้านค้า รวมทั้งสำนักงานเขตบางรัก สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โรงแรมสีลมสิรีน และพนักงานธนาคาร ช่วยกันขุดลอกตะกอนเลน ประดิษฐ์และติดตั้งถังดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำทิ้งก่อนระบายลงคลอง ติดตั้งถังหมักน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพ และประดิษฐ์แพพืชน้ำ เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสีย โดยมีเป้าหมายเพื่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยที่ดีขึ้นของทุกคนในชุมชน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน