JA Company Program

ธนาคารให้ความสำคัญกับเยาวชน ซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติ ด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้ เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคต ธนาคารได้ร่วมมือกับมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย เพื่อพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย ‘Junior Achievement Company Program’ (JA Company Program) ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในการประกอบธุรกิจสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรนี้มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัท การระดมทุนโดยการขายหุ้น การวางแผนธุรกิจ การปฏิบัติตามแผนธุรกิจให้สำเร็จ การผลิตสินค้าเพื่อนำมาขายจริง และการชำระบัญชีเพื่อปิดกิจการ ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การทำธุรกิจที่เน้นการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในการนี้ ธนาคารได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทำหน้าที่ ‘ครูอาสาสมัคร’ ในการนำความรู้และประสบการณ์การทำงานมาถ่ายทอดแก่นักเรียนในโครงการ

ในปี 2561 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 โรง แบ่งเป็นโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 11 โรง และต่างจังหวัด 19 โรง มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 858 คน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแข่งขัน การออกบูธขายสินค้า โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 14 โรง สามารถระดมทุนก่อตั้งธุรกิจได้รวมเป็นเงิน 225,500 บาท สร้างยอดขายได้ 312,264 บาท และผลกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 136,481 บาท ซึ่งกำไรสุทธิทั้งหมดถูกนำไปใช้เพื่อการทำกิจกรรมเพื่อสังคม พนักงานที่ไปปฏิบัติหน้าที่ครูอาสาสมัครในเวลาปฏิบัติงานของธนาคารมีจำนวน 16 คน คิดเป็นชั่วโมงจิตอาสาในเวลางานรวม 336 ชั่วโมง

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน