กวีปากกาทอง

ธนาคารได้จัดโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ ‘กวีปากกาทอง’ ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 เพื่อเป็นการส่งเสริมและจูงใจให้เยาวชนไทยในระดับอุดมศึกษาได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และสืบสานการประพันธ์บทร้อยกรอง ซึ่งเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของไทย โดยเชิญกวีที่มีชื่อเสียง นำโดย อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การประพันธ์บทร้อยกรองให้แก่เยาวชนใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมทั้งเชิญชวนเยาวชนให้ส่งผลงาน เข้าประกวด โดยเจ้าของผลงานที่ดีที่สุดของแต่ละภูมิภาคจะได้รับปากกาสลักชื่อโครงการเป็นรางวัลประกาศเกียรติคุณ โครงการนี้มีเยาวชนเข้าร่วมแล้วกว่า 3,000 คน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน