กวีปากกาทอง

ธนาคารจัดโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ “กวีปากกาทอง” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และสืบสานการประพันธ์บทร้อยกรองซึ่งเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของไทย โดยการเชิญกวีที่มีชื่อเสียงนำโดย อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่เยาวชนจากทั่วประเทศ พร้อมทั้งเชิญชวนเยาวชนให้ส่งผลงานเข้าประกวด โดยเจ้าของผลงานที่ดีที่สุดของแต่ละภูมิภาคจะได้รับปากกาสลักชื่อโครงการเป็นรางวัลประกาศเกียรติคุณ โครงการนี้มีเยาวชนเข้าร่วมแล้วกว่า 3,000 คน

นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดรายการเสวนาพิเศษ “พบนักเขียนซีไรต์ 2559-2561” ซึ่งมีนักเขียนรางวัลซีไรต์จากประเทศอาเซียน 9 ประเทศ ในช่วง 3 ปีล่าสุด รวม 25 คน มาเปิดเผยถึงแนวคิดและความสำเร็จที่เกิดขึ้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน