ค่ายพี่นำน้องรักษ์น้ำ

ธนาคารสนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมค่าย “พี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ” ในรอบประกาศผลรางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2561 นี้ จัดขึ้น ณ ริมขอบฟ้ารีสอร์ท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผู้ร่วมแข่งขันกว่า 56 กลุ่มทั่วประเทศ ได้แก่ กลุ่มเยาวชนจาก โรงเรียนกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โครงการสร้างป่าเปียกด้วยฝาย สร้างรายได้สู่ชุมชน ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศดังกล่าว ดำเนินงานในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีพื้นที่จำนวนมากจนเกินกำลังของเยาวชน จึงได้มีการปรับขนาดพื้นที่ลงให้เหมาะสม โดยยึดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่า “คิดใหญ่ ทำเล็ก” แนวทางการดำเนินงานคือ บวชป่า บวชใจ จำนวน 1,000 ต้น กิจกรรมให้ความรู้ ค่ายเรียนรู้ เรียนรู้คน สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นในป่าชุมชนบ้านงิ้วงามและบ้านดอนสวรรค์ จำนวน 5 จุดในพื้นที่ที่กำหนด 50 ไร่ โดยกลุ่มเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรแสดงความยินดี และเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท

ธนาคารให้การสนับสนุน “ค่ายพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ” มาตั้งแต่แรกเริ่มในปี 2551 ปัจจุบันได้จัดประกวดต่อเนื่องมาแล้ว 10 ปี มีกลุ่มเยาวชนมากกว่า 200 กลุ่มทั่วประเทศ ที่สร้างเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ด้วยธนาคารเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนเอง เพื่อให้ทุกชุมชน ทุกครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน