จุดเด่นสินเชื่อ

มั่นใจกับ 2 ทางเลือก ที่ตอบโจทย์ตรงใจ สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ (เงินกู้) และสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ (เงินทุนหมุนเวียน)

วงเงินพร้อมใช้

วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาท - 2,000,000 บาท

สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์
อนุมัติและรับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินทันที

สินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์
อนุมัติเบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

ชำระคืนสบาย

สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์
ผ่อนชำระคงที่ตลอดอายุสัญญา แบบลดต้นลดดอก สูงสุด 5 ปี เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้

สินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์
ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มต้นเพียง 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ไม่มีดอกเบี้ย

สมัครง่าย

สำหรับบุคคลธรรมดาที่ดำเนินธุรกิจรายย่อย สมัครครั้งเดียวมีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

รายละเอียดสินเชื่อ

ลักษณะบริการ
 • วัตถุประสงค์: เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจรายย่อย
 • ประเภทสินเชื่อ: สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ (เงินกู้) และสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ (เงินทุนหมุนเวียน)
 • วงเงินสินเชื่อ: 20,000 บาท - 2,000,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย: 8% - 15% ต่อปี
 • ระยะเวลา: สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (ขั้นต่ำ 1 ปี)
 • หลักประกัน: บสย. ค้ำประกันเต็มจำนวน และ/หรือบุคคลค้ำประกันเต็มจำนวน หรือไม่มีหลักประกัน
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
 • บุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี
 • ดำเนินกิจการโดยมีสถานที่ของกิจการเป็นหลักแหล่งชัดเจน และมีเอกสารแสดงหรือมีหลักฐานที่ได้รับการรับรองว่าประกอบกิจการจริง
 • ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฏหมาย และต้องไม่ขัดกับศีลธรรมอันดี
 • กรณีขอกู้วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ไม่มีภาระค้ำประกันกับ บสย. ณ วันที่ขอค้ำประกัน ยกเว้น โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs และมีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000 บาท
 • กรณีขอกู้วงเงินมากกว่า 200,000 - 2,000,000 บาท มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด
ค่าธรรมเนียม

สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์

สินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์

 • ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
 • ค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด (ปีแรก) 2% ของเงินต้นคงเหลือ
 • ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ
 • ค่าธรรมเนียม บสย. 1% - 2% ของวงเงินกู้*
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ และค่าธรรมเนียมรายปี
 • ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์
 • ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดจากบัญชีสินเชื่อ บัวหลวงพูนทรัพย์ ผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม
 • ค่าธรรมเนียม บสย. 1% - 2% ของวงเงินกู้*

*ยกเว้นกรณีเป็นลูกค้าในกลุ่ม Supply Chain ที่มีหลักฐานข้อมูลตัวเลขหมุนเวียนบัญชีสนับสนุนและรับรองยอดซื้อยอดขายผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารเป็นผู้ชำระให้ บสย.
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

เอกสารที่ต้องใช้

ผู้กู้

ผู้ค้ำประกัน/คู่สมรส

สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

/

/

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)

/

/

สำเนาใบสำคัญการสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

/

/

หลักฐานการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจจากหน่วยงานราชการ*

 

 

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท และวัตถุประสงค์ ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน

/

-

 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์

/

-

 • สำเนาภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

/

-

บัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน*

/

-

สำเนาสัญญาเช่าไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีสถานประกอบการเป็นการเช่า*

/

-

สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกเพื่อโอนเงินสินเชื่อ
(กรณีสินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์)

/

-

สำเนาหน้าบัตรบีเฟิสต์ที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อ
(กรณีสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์)

/

-


*ยกเว้นกรณีเป็นลูกค้าในกลุ่ม Supply Chain ที่มีหลักฐานข้อมูลตัวเลขหมุนเวียนบัญชีสนับสนุนและรับรองยอดซื้อยอดขายผ่านธนาคารกรุงเทพ ไม่ต้องนำส่งหลักฐานการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจจากหน่วยงานราชการ บัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน และสำเนาสัญญาเช่า
สมัครสินเชื่อ
 • สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ เพียงกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

 • สมัครที่สาขาธนาคารกรุงเทพ เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอสินเชื่อ พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่กำหนด

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ
และดูแลการเงินของคุณ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ