จุดเด่นบริการ

ลดต้นทุน

ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดส่ง และจัดเก็บเอกสารทางภาษีในรูปแบบกระดาษ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการภาษี ซึ่งถูกต้องตามแบบของกรมสรรพากร

ลดความเสี่ยงเอกสารสูญหาย

ธนาคารช่วยจัดเก็บเอกสารไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลา 10 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะบริการ
เป็นบริการที่ธนาคารเป็นผู้จัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF พร้อมลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ซึ่งประกอบไปด้วย

  • ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)
  • ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)
  • ใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (Debit Note/Credit Note)

โดยจะจัดส่งให้แก่ลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัททางอีเมลหรือช่องทางอื่นตามที่ตกลงไว้ พร้อมทั้งนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้แก่กรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และธนาคารจะจัดเก็บเอกสารรวมถึงข้อมูลต่างๆ ไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลา 10 ปี
ประโยชน์บริการ
  • ประหยัดเวลาและต้นทุนด้านการจัดทำ จัดส่ง และจัดเก็บเอกสาร
  • ข้อมูลถูกจัดส่งให้กรมสรรพากรโดยตรงผ่านระบบอัตโนมัติ
  • ลดความยุ่งยากในการจัดการข้อมูลและเอกสารในรูปแบบกระดาษ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงต่อการสูญหายของเอกสารได้
  • เตรียมความพร้อมสู่การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ
และดูแลการเงินของคุณ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ