แบบฟอร์มเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า

สะดวก คล่องตัว ด้วยแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมด้านส่งออกและนำเข้า ให้คุณดาวน์โหลดและกรอกรายละเอียดได้รวดเร็ว

แบบฟอร์มการขอใช้บริการด้านการโอนเงินต่างประเทศ

แบบฟอร์มขอใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศ

ขั้นตอนการใช้บริการ

  • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
  • หลังจากที่กรอกแบบฟอร์มฯ เรียบร้อยแล้ว โปรดสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม เพื่อให้ผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจ ลงนามในแบบฟอร์มฯ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
  • กรณีที่แบบฟอร์มฯ มีมากกว่า 1 หน้า ขอให้ผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจ ลงนามในแบบฟอร์มฯ พร้อมประทับตราบริษัททุกหน้า
  • นำส่งแบบฟอร์มฯ พร้อมเอกสารประกอบ ที่ได้กรอกรายละเอียดและลงนามโดยผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัทเรียบร้อยแล้วที่สำนักธุรกิจที่มี ศูนย์ปฎิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า ของธนาคารกรุงเทพ เพื่อดำเนินการต่อไป

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล และขอรับคำปรึกษาธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ ติดต่อ Trade Finance
Call Center (66) 0 2680 9559

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล และขอรับคำปรึกษาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ติดต่อ
Trade Finance Call Center (66) 0 2680 9559